ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

VANAF 1 januari 2017

 

1. KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

Het vaste klantenprogramma Le Club AccorHotels (het “Programma”), aangeboden door PRO-FID SAS (de “Beheerder”), vennootschap belast met de klantenbinding van de hotels binnen de AccorHotels-groep, heeft als doel zijn leden (de Leden) tijdens hun verblijf in de hotels van de groep AccorHotels die meedoen aan het Programma evenals bij de Partners van het Programma, te laten profiteren van de hieronder genoemde voordelen.

 

Het Le Club AccorHotels-programma is alleen beschikbaar als de wetgeving van het land waar het Lid woont dit toestaat. In het andere geval is deelname aan het Programma niet toegestaan.

 

2. DEFINITIES

– Check-in: Datum van aankomst in het hotel.

 

– Check-out: Datum van vertrek uit het hotel.

 

– Gast: Een natuurlijke persoon die niet Lid is van het Programma die een nacht of een Day Use in een hotel verblijft.

 

– Day use: Reservering van een hotelkamer voor slechts één dag (aankomst en vertrek op dezelfde dag).

 

– Voorschot: Voorschot in contant geld dat bij uitzondering door sommige hotels wordt toegestaan en waarmee geen

Punten kunnen worden gespaard.

 

– Lid: Gast die akkoord is gegaan met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma.

 

- In aanmerking komende nacht: Een nacht die wordt doorgebracht door een Lid, waarvan de optelling toelaat om toegang te krijgen tot een status volgens het  schema van artikel 8. Alleen de nachten die worden doorgebracht door een effectief Lid in het kader van een verblijf in een hotel dat deelneemt aan het Programma en die zijn geboekt via een van de distributiekanalen die in aanmerking komen  voor een tarief dat in aanmerking komt om Punten te  sparen, zoals ze geïdentificeerd worden in de artikelen 7.1 en 7.2 hieronder

 

– Partner: onderneming die niet opereert onder de merken van de AccorHotels-groep, maar wel deelneemt aan het Programma op een van de volgende drie manieren: door  Rewards-punten aan te bieden aan de Leden die binnen zijn eigen netwerk gebruikmaken van een dienst, door Le Club AccorHotels Rewards partners-vouchers te accepteren voor aankopen binnen zijn eigen netwerk en/of door de mogelijkheid te bieden om de Rewards-punten over te boeken naar zijn eigen vaste klantenprogramma of omgekeerd. Partners kunnen actief zijn in de sectoren transport, recreatie, handel, toerisme, etc. Met name hotels die niet opereren onder een merk van de AccorHotels-groep en die aangeboden worden via de website www.AccorHotels.comof via de mobiele applicatie AccorHotels.

 

 

– Punt: Eenheid gespaard door een Lid, door middel van een puntenspaarsysteem en op basis van een overnachting die valt binnen het kader van het Programma, in een hotel dat deelneemt aan het Programma, of van een genoten dienst die valt binnen het kader van het Programma of in het kader van een speciale aanbieding of voordeelactie. Er bestaan twee type van punten, de Reward-punten en de Status-punten, die apart worden bijgehouden en die niet kunnen worden samengevoegd.

 

- Reward-punten: Punten die worden verkregen door een Lid door toepassing van het schema dat is vermeld in artikel 7.4 en die het Lid mag omzetten in beloningen.

 

- Status-punten: Punten die worden verkregen door een Lid door toepassing van het schema dat is vermeld in artikel 7.8 en die het Lid toegang geven tot verschillende statussen van het programma

 

– Beloning: Dienst of product verkregen door middel van Reward-punten die zijn gespaard op het account van het Lid.

 

– Aanpassing: Het bijschrijven van Punten na een klacht van het Lid of een vergissing van het Programma.

 

– Status:  niveau dat afhankelijk is van het aantal overnachtingen dat hiervoor in aanmerking komt of het aantal Status-punten dat het Lid gedurende een bepaalde periode heeft gespaard en dat (i) de voordelen die het Lid in het hotel dat deelneemt aan het Programma heeft ontvangen en (ii) een zeker barema voor het winnen van Reward-punten  definieert

 

– Transactie: Het bij- of afschrijven van Punten op het account van een Lid.

 

3. HOTELS DIE DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA

De hotels die deelnemen aan het Programma opereren onder een van de merken van AccorHotels-groep, met uitzondering van de hotels en de merken opgesomd in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com (zie de deelnemende merken en hotels en uitgezonderde merken)

 

Indien een hotel of een merk toetreedt tot het netwerk van AccorHotels of een hotel wordt een deelnemend hotel aan het Programma, geven alleen overnachtingen die daarvoor in aanmerking komen in het betreffende hotel na deze gebeurtenis Leden recht op Punten en andere programmavoordelen.

Wanneer een hotel het netwerk AccorHotels verlaat of ophoudt een deelnemend hotel te zijn, na de reservering maar voor de overnachting van een Lid, kan dit Lid:

- geen Punten sparen en in het hotel niet profiteren van andere, aan zijn Status gerelateerde voordelen,

- geen gebruik maken van speciale aanbiedingen waaraan het betreffende hotel zou hebben deelgenomen,

- in voorkomend geval, een deel of het geheel aan Reward-punten dat werd ingezet voor de reservering retour ontvangen, waarna het Lid een bedrag dient te betalen aan het hotel dat overeenkomt met het aantal Reward-punten dat gebruikt is voor de reservering,

- geen Le Club AccorHotels Rewards hotelvoucher gebruiken in het betreffende hotel.

 

 

4. DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

4.1. Voorwaarden voor deelname

Alle meerderjarige natuurlijke personen of die handelingsbevoegdheid hebben om een verbintenis aan te gaan in de zin van de wetgeving van het land waar het Lid woont, kunnen deelnemen aan het Programma.

 

Deelname aan het Programma is gratis.

 

Ieder Lid ontvangt de lidmaatschapskaart, hetzij in fysieke hetzij in digitale vorm, al naar gelang de Status en/of de voorkeur van het Lid. De kaart staat, ongeacht de vorm, op naam van de gebruiker en is strikt persoonlijk. De kaart kan niet worden verkocht, uitgeleend of afgestaan. De kaart geldt niet als betaalmiddel en vormt geen garantie voor een reservering. Op elke kaart staat behalve de naam van het Lid, het individuele identiteitsnummer en de vervaldatum van de Status (voor statussen Silver, Gold en Platinum - zie artikel 8 hieronder). Elk Lid kan over maximaal één kaart van Le Club AccorHotels beschikken.

 

De kaart mag uitsluitend worden gebruikt door het Lid waarvan de naam op de kaart staat.

 

Voor deelname aan het Programma is het bezit van een eigen emailadres een vereiste. Meerdere Leden mogen niet hetzelfde e-mailadres gebruiken. Deelname aan het Programma vereist het accepteren van elektronische berichten die samenhangen met de werking van en de aangeboden diensten door het Programma nieuwsbrieven, werking van het klantaccount, puntenoverzichten, enz.). Indien de Gast geen berichten meer wil ontvangen met betrekking tot het Programma, moet hij zich afmelden voor het Programma (zie de procedure conform artikel 12.1).

 

De Leden van het Programma gaan ermee akkoord dat het Programma geheel of gedeeltelijk kan worden aangepast. De wijzigingen die mogelijk de rechten en de verplichtingen van de Leden grondig zouden kunnen wijzigen zullen, binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding, het  onderwerp zijn van een informatie aan de Leden, meer bepaald door bekendmaking op de website AcoorHotels.com en/of via elektronische communicatie. De Leden behouden de mogelijkheid om hun lidmaatschap op te zeggen conform aan artikel 12.1. Elke deelname aan het Programma na de datum van de toepassing van de wijzigingen bewijst de aanvaarding door het Lid.

 

Het Lid mag aan niemand het wachtwoord van zijn klantaccount aan een derde doorgeven. Het Lid erkent dat hij/zij vanaf dat moment verantwoordelijk is voor alle transacties vanaf en naar zijn/haar account.

 

4.2. Voorwaarden voor deelname

De Gast kan zich aanmelden voor het Programma:

– tijdens zijn verblijf in een van de hotels die deelnemen aan het Programma

– door zich online in te schrijven op de website AccorHotels.com

– via de callcenters van AccorHotels

– of op elke andere aan de Gast beschikbaar gestelde manier

 

De Gast moet de benodigde en verplichte gegevens aanleveren op het moment van zijn toetreding.

 

Het nieuwe Lid moet de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma online, of in het hotel accepteren, afhankelijk van de lidmaatschapsvoorwaarden.

 

Vanaf deze acceptatie kan het Lid profiteren van alle diensten van het Programma: toegang tot de verschillende functies van de site AccorHotels.com (toegang tot Beloningen, zijn klantaccount raadplegen, Reward-punten inwisselen…), identificatie op alle websites en bij alle callcenters van de AccorHotels-groep bij de reservering.

 

4.3. Klantaccount

Het gebruik van het klantaccount valt enkel en alleen onder de verantwoordelijkheid van het Lid en zorgt ervoor dat het Lid:

– het Puntensaldo, het saldo van de nachten die in aanmerking komen,  transactie historie en de Status kan bekijken

– wordt herkend op de website AccorHotels.com of mobiele diensten,

– kan aangeven wat zijn persoonlijke voorkeuren zijn qua verblijf, merken en favoriete bestemmingen,

– zijn reserveringsoverzicht kan raadplegen en zijn lopende reserveringen indien nodig kan aanpassen,

– zich kan abonneren op de newsletters AccorHotels, Le Club AccorHotels en de hotelmerken van AccorHotels en zijn inschrijvingen kan bekijken,

– toegang heeft tot aanbiedingen en persoonsgebonden diensten.

 

5. GEBRUIK VAN DE KAART

Om van zijn voordelen te kunnen profiteren dient het Lid zijn kaartnummer  te vermelden bij reservering en/of zijn kaart (fysiek of elektronisch) te tonen bij aankomst in het hotel. Naleving van deze bepalingen is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de voordelen van het Programma.

 

Ingeval van verlies of diefstal van zijn/haar kaart, moet het Lid de Beheerder van het Programma hierover inlichten en een nieuwe kaart bestellen in de rubriek “Uw kaart per brief ontvangen” in zijn klantaccount op de website AccorHotels.com.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET LID

Het niet naleven van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van het programma door het Lid, het misbruiken of frauduleus gebruiken van de kaart, de Punten of de vouchers van Le Club AccorHotels Rewards, het vervalsen van verstrekte informatie en het vertonen van schadelijk of laakbaar gedrag (met name hinderlijk, kwaadwillend en beledigend gedrag ten aanzien van het personeel van het hotel of de hotelgasten), kan naar goeddunken van de Beheerder van het Programma leiden tot de tijdelijke opschorting van het lidmaatschap van het Lid ten aanzien van het Programma of de ontbinding van het lidmaatschap zonder vooraankondiging en zonder schadeloosstelling, waarbij de gespaarde Punten op de kaart conform de voorwaarden in artikel 12 worden verwijderd. Deze opschorting of ontbinding doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de Beheerder van het Programma een rechtshandeling te voeren tegen het Lid

 

7. LE CLUB ACCORHOTELS-PUNTEN SPAREN

Wanneer een Lid een overnachting uitvoert in het kader van het Programma bij een deelnemend hotel, waarbij sprake is van minimaal één betaalde overnachting die door het Lid daadwerkelijk is uitgevoerd in het hotel, dan worden Punten en Overnachtingen die in aanmerking komen op grond van het Programma tijdens zijn overnachting bijgeschreven op zijn/haar account. Bij Day Use worden uitsluitend Punten bijgeschreven en geen enkele in aanmerking komende Overnachting zal worden aangerekend.

 

Er kan slechts een geheel aantal punten worden gecrediteerd. Indien de toepassing van het Spaarpuntensysteem op een decimaal aantal punten uitkomt, zal het aantal Punten dat wordt gecrediteerd overeenkomen met het aantal dat onmiddellijk lager is indien de decimaal lager is dan 4 en het aantal dat onmiddellijk hoger is indien de decimaal gelijk of hoger is dan 5.

 

Voor het Puntenkrediet zal het bedrag van facturen die worden betaald in lokale munt buiten de Eurozone, eerst worden omgerekend in Euro voordat het Spaarpuntensysteem voor de toepassing van het sparen van de Punten wordt toegepast. De wisselkoers die wordt toegepast op het moment van de Check-out komt uit de database “Multideviezen”. (Database met monetaire of financiële informatie van de bank Reuters).

De Punten en de in Aanmerking komende Overnachtingen, mogen niet worden overgedragen op een ander Lid. Zij zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

De Punten zijn geen betaalmiddel en hebben geen geldwaarde; er kan geen geldbedrag worden uitgekeerd voor verloren of niet gebruikte Punten.

 

7.1. Boekingskanalen waarmee punten kunnen worden gespaard

In aanmerking komen: boekingen tegen geldige tarieven via de distributiekanalen van AccorHotels (AccorHotels-websites,

AccorHotels-callcenter, hotels) en traditionele reisbureaus die een “GDS”-software gebruiken die automatisch is verbonden met de AccorHotels-boekingscentrale.

 

Uitgesloten zijn: boekingen via een wederverkoper, een touroperator of een extern onlinereisbureau (zoals Expedia.com, Booking.com, enz. ...). Met deze boekingen kunnen geen Punten worden gespaard en de overnachtingen tellen niet mee voor het berekenen van een status niveau.

 

7.2. Geldige tarieven

Alleen de overnachtingen die zijn gereserveerd tegen een tarief in het kader van het Programma, geven recht op de voordelen van het Programma.

 

In aanmerking komen alle algemene, corporate en promotionele tarieven, met uitzondering van de volgende tarieven:

- kamertarieven voor groepsreserveringen, indien deze gefactureerd zijn aan en betaald worden door de organisatie (met uitzondering van aanbieding Meeting Planner);

– tarieven die aangeboden kunnen worden aan de medewerkers van onze partners (in reis-, en toeristensector, etc.), die ook wel “Partner Rates” worden genoemd,

– kamertarieven voor bemanningen (luchtvaart-, scheepvaarten andere maatschappijen),

– tarieven voor AccorHotels-personeel,

– tarieven voor touroperators.

 

7.3. Geldige uitgaven

Alleen de volgende uitgaven komen in aanmerking voor het sparen van Punten, onder voorbehoud dat zij door een Lid worden betaald die feitelijk in het hotel overnacht:

– de uitgaven voor logies van het Lid in een kamer van het hotel en, in voorkomend geval, de uitgaven voor een andere kamer in hetzelfde hotel op dezelfde datum ((kortom, in totaal maximaal 2 gefactureerde kamers), op voorwaarde (i) dat het Lid in één van bovengenoemde kamers verblijft en (ii) dat de tweede kamer niet gebruikt wordt door een ander Lid; opgemerkt dient te worden dat hoewel het Lid Punten kan sparen voor de overnachtingen van beide kamers, de in Aanmerking komende Overnachtingen alleen worden meegerekend voor de kamer die gebruikt wordt door het Lid;

– de uitgaven voor diensten die voortvloeien uit het verblijf, te weten: minibar, telefoon, roomservice, betaal-tv, maaltijden genuttigd door het Lid in het restaurant van het hotel en consumpties aan de bar van het hotel;

– uitgaven voor thalassotherapie- of balneotherapiebehandelingen in een Thalassa-sea & spa centre dat verbonden is aan het hotel en alleen wanneer het Lid in het hotel logeert.

 

De Punten worden berekend op basis van het totaalbedrag van de factuur voor de in aanmerking komende uitgaven exclusief belastingen. Deze factuur moet werkelijk aan het hotel worden betaald. Dit betekent dat bij gebrek aan betaling van het volledige of gedeeltelijke factuurbedrag, in het bijzonder wanneer een cheque wordt geweigerd, van een ongedekte cheque of bij betwisting van een betaling met creditcard, het Lid geen Punten over de betreffende factuur en zal genieten van geen enkele in Aanmerking komende Overnachting

 

Onderstaande regels voor uitgaven die in aanmerking komen zijn afhankelijk van de infrastructuur van elk deelnemend hotel:

- uitgaven business center;

- uitgaven aankopen in de shop;

- uitgaven spaproducten- en diensten;

- uitgaven kapper;

- uitgaven schoonheidssalon;

- greenfees voor golfbanen;

- parkeerkosten;

- stomerijkosten;

 

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor Punten:

- uitgaven die voortvloeien uit de overnachting (ook indien deze betaald zijn aan het hotel) en die gemaakt zijn in het kader van een overnachting die buiten het kader van het Programma valt;

- belastingen (met name btw), fooien, taxiritten, transfers van/naar het hotel, servicekosten en andere bijkomende kosten;

- voorschotten;

- uitgaven in het kader van het organiseren van een bedrijfsseminar, een diner, of een ander evenement, privé of zakelijk, waarvan de algemene rekening wordt betaald door het Lid (met uitzondering van aanbiedingen van Meeting Planner);

- alle kosten en uitgaven die niet specifiek zijn aangemerkt als geldige uitgaven.

 

7.4. Spaarpuntensysteem voor Rewards-punten

Het Programma kent 4 statusniveaus die worden toegekend op basis van het aantal in Aanmerking komende Overnachtingen of het aantal gespaarde Status-punten: Classic, Silver, Gold en Platinum

Elk statusniveau heeft een eigen spaarpunten systeem voor Reward-punten, zoals weergegeven in onderstaande tabel op basis van een uitgave van 10 euro die in aanmerking komt

 

Voor elke uitgegeven €10 in het kader van het programma:

STATUS

NIVEAU

Aantal

gespaa rde

REWARD-PUNTEN  bij de

deelnemende

merken (behalve

MAMA SHELTER, ADAGIO, adagio

access, ibis

en ibis styles)

Aantal

gespaa rde REWARD-PUNTEN

bij MAMA SHELTER, ibis* EN

ibis styles

 

Aantal

gespaa rde

REWARD-PUNTEN bij

adagio (behalve

bij adagio

access)

 

Aantal

gespaa rde

REWARD-PUNTEN bij

adagio access

 

Classic

25

12,5

10

5

Silver

31

15.5

12.5

6.25

Gold

37

18.5

15

7.5

Platinum

44

22

17.5

8.75

 

 

* De hotels die opereren onder het merk ibis budget nemen niet deel aan het Programma (raadpleeg de lijst van de deelnemende merken en de uitgezonderde hotels en merken)

 

In de Thalassa sea & spa-vestigingen is het puntenspaarsysteem van toepassing van het hotel waarin het Lid verblijft.

 

In geval van wijziging van Status van het lid tussen de boeking en de Check-out, zullen de toepassingsregels voor de toekenning van de Reward-punten diegene zijn op het moment van de Check-out. Voor een verblijf van verschillende opeenvolgende overnachtingen, geniet het Lid van een enkel Reward-punten-krediet op het moment van de betaling van de volledige factuur

 

7.5. Reward-punten sparen bij Partnermerken

Het sparen van Reward-punten is ook mogelijk bij meerdere Partners die deelnemen aan het Programma op grond van de bijzondere voorwaarden van elke afzonderlijke Partner. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com

 

7.6.  Speciale Aanbiedingen en Voordeelacties

De Leden kunnen ook Reward-punten sparen in het kader van speciale aanbiedingen of voordeelacties georganiseerd door het Programma. Binnen dit kader is het sparen van Reward-punten onderworpen aan de specifieke voorwaarden die medegedeeld zijn aan de Leden en die van toepassing zijn op elke dusdanige aanbieding of actie.

 

 

7.7 Geldigheid van de Reward-punten

De Reward-punten hebben een geldigheid vanaf de datum van het evenement die hun krediet heeft gegenereerd. Voor de Reward-punten die naar aanleiding van een verblijf in een deelnemend hotel of in een Partnerhotel worden gespaard is deze datum de datum van de check-out.

 

De geldigheidsduur van de Reward-punten die door een Lid werden gespaard wordt verlengd met 365 dagen telkens het Lid effectief in een deelnemend hotel of een Partnerhotel een overnachting heeft die aanleiding geeft tot het verkrijgen van Punten.

 

Indien een Lid niet effectief gedurende 365 opeenvolgende dagen in een deelnemend hotel of een Partnerhotel een overnachting heeft die aanleiding geeft aan het verkrijgen van Punten, zullen alle Reward-punten op zijn rekening, onafgezien de oorsprong van de verwerving van de Reward-punten, verloren zijn zonder vooropzeg en zonder de mogelijkheden om ze terug te krijgen of om ze te transfereren

 

 7.8 Spaarpuntensysteem van de Status-punten

De tabel hieronder stelt het spaarpuntensysteem van de Status-punten voor op basis van een uitgave van 10 € die in aanmerking komt

 

VOOR 10 € UITGAVEN

STATUS

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ DE DEELNEMENDE MERKEN (UITGEZONDERD Mama Shelter, Adagio, adagio Access, ibis* EN ibis styles)

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ Mama Shelter, ibis* eN ibis styles

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ Adagio (UITGEZONDERD Adagio Access)

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ Adagio Access

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

 

* De hotels die worden uitgebaat onder het merk ibis budget nemen niet deel aan te programma (Zie de lijst van de deelnemende merken en van uitgezonderde hotels en merken

De Status-punten zijn geldig tot 31 december van het kalenderjaar waarin ze werden ontvangen

 

 

8. STATUS

Een lid kan tijdens zijn lidmaatschap op elk moment overgaan naar een hogere status indien hij de grens van de in Aanmerking komende Overnachtingen of het vereiste aantal Status-punten bereikt, zoals voorgesteld op de tabel hieronder.

 

STATUS

AANTAL EFFECTIEVE IN AANMERKİNG KOMENDE NACHTEN

GECUMULEERD AANTAL STATUS-PUNTEN

SILVER

10

2 000

GOLD

30

7 000

PLATINUM

60

14 000

 

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt een balans opgemaakt van alle effectieve in Aanmerking komende Overnachtingen en van de Statuspunten die door het Lid werden gespaard in de loop van het afgelopen kalenderjaar:

-       Indien het Lid in de loop van deze periode een van de grenzen bereikt die hem toelaten om zijn huidige Status te behouden of om over te gaan naar een hogere Status, behoudt hij deze Status voor het volgende kalenderjaar;

-       Indien het Lid in de loop van deze periode niet een van de grenzen bereikt die toelaten om zijn huidig Status te behouden, zal hij voor het volgende kalenderjaar de Status worden toegekend die overeenkomt met zijn activiteit in de loop van het afgelopen jaar, bij toepassing van het spaarpuntensysteem hierboven.

De tellers van de in Aanmerking komende Overnachtingen en van de Status-punten worden opnieuw op nul gezet op 1 januari van elk kalenderjaar.

Het gebruik van de Reward-punten heeft geen invloed op het behoud of de wijziging van de Status.

Als overgangsmaatregel zal de Status die door het Lid werd behaald op datum van 31 december 2016 door toepassing van de voorgaande regels voor de toekenningen van de Status voor 1 januari 2017, worden behouden tot 31 december 2017. De activiteit van het lid in de loop van het kalenderjaar 2016 zal niet in aanmerking worden genomen voor het bereiken van een hogere Status door het Lid in de loop van het kalenderjaar 2017.

 

9. VOORDELEN EN DIENSTVERLENINGEN AAN LEDEN

Leden met Silver status of hoger hebben, naast het sparen van punten, ook recht op extra voordelen gekoppeld aan het statusniveau van het Lidmaatschap.

 

Deze extra voordelen zijn gekoppeld aan het bezit van de loyalty kaart. Alleen de kaarthouder zelf heeft recht op deze extra voordelen.

 

Deze extra voordelen worden aangeboden indien het betreffende verblijf in aanmerking komt voor het sparen van Punten.

 

 

Meer informatie over deze voordelen vindt u in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com.

 

Met name is de garantie van een beschikbare kamer voor aankomst onderworpen aan de onderstaande, specifieke voorwaarden:

-       De garantie dekt alleen de beschikbaarheid van een kamer en niet noodzakelijkerwijs het kamertype.

-       De boeking moet vóór 12.00 uur plaatsvinden (plaatselijke tijd van het land waar het hotel is gevestigd) en ten minste 3 dagen (voor Gold-Leden) en 2 dagen (voor Platinum-Leden) vóór de geplande aankomstdatum in het hotel;

-       Het Lid moet het recht op een gegarandeerde beschikbaarheid aanvragen op het moment van de boeking;

-       In hotels in de categorie “resorts”, is de garantie van beschikbaarheid alleen van toepassing op overnachtingen van minimaal zes nachten;

-       Deze garantie van beschikbaarheid is uitsluitend van toepassing op overnachtingen die geboekt zijn via de distributiekanalen van AccorHotels, betaald tegen de publieksprijs of het volle tarief en voor één kamer (die van het Lid). Voor boekingen van meerdere kamers geldt deze garantie dus niet voor de andere kamers dan die van het Lid.

-       Wanneer het hotel deze beschikbaarheidsgarantie niet kan nakomen, is het hotel verplicht het Lid elders onder te brengen, in een ander hotel van AccorHotels of in een hotel uit een gelijkwaardige categorie. Als het Lid wordt ondergebracht in een hotel dat geen deel uitmaakt van de AccorHotels-groep, vergoedt het hotel het Lid het eventuele prijsverschil voor de eerste nacht evenals de bijkomende vervoerskosten. De totale verblijfskosten voor die nacht (prijs betaald door het Lid evenals het supplement van de terugbetaalde prijs door het hotel) geven  recht op een Puntenkrediet en op de telling van de in Aanmerking komende Overnachtingen.

-       De beschikbaarheidsgarantie is uitsluitend van toepassing op de deelnemende hotels die opereren onder de merken Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, the Sebel, Mama Shelter, Novotel, Novotel Suites, Mercure, ibis en ibis Styles, met uitzondering van deze hotelmerken die vermeld staan op de lijst uitgezonderde hotels en merken

-       De garantie van beschikbaarheid is niet van toepassing op bepaalde data. De officiële kalender met data waarop de beschikbaarheidsgarantie niet van toepassing is, wordt via de website AccorHotels.com ter beschikking gesteld aan de leden. Deze kalender wordt regelmatig bijgewerkt. Het Lid dient voorafgaand aan de reservering waarvoor hij een beroep wil doen op de beschikbaarheidsgarantie de kalender te raadplegen.  (Zie uitzonderingsdata).

 

10. OMZETTING VAN DE REWARD-PUNTEN

De Reward-punten kunnen worden omgezet in Beloningen, vanaf een minimumaantal, op basis van de regels en voorwaarden die uitgebreider worden beschreven in de rubriek “Gebruik uw Punten” op de website AccorHotels.com.

 

De Beloningen kunnen bestaan uit Le Club AccorHotels Rewards hotelvouchers, Le Club AccorHotels Rewards partnervouchers, of Punten uit andere loyalty programma's van Partners, met name van luchtvaartmaatschappijen.

 

De Reward-punten, die strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar zijn, kunnen eveneens direct worden ingezet tijdens reserveringen op de website AccorHotels.com, op de website van de hotelmerken van AccorHotels en bij reserveringen via het callcenter.

 

Le Club AccorHotels Rewards hotelvouchers kunnen direct worden gebruikt voor een overnachting die in aanmerking komt voor Punten of voor een uitgave die in aanmerking komt voor Punten. Ze worden niet geaccepteerd door de Partners die deelnemen aan het Programma. Diensten die geheel of gedeeltelijk worden betaald met Le Club AccorHotels Rewards hotelvouchers en reserveringen die worden gedaan met gebruik van, geheel of gedeeltelijk, Reward-punten maken komen niet  in aanmerking voor Punten, maar worden wel geteld als in Aanmerking komende Overnachtingen vanaf het ogenblik dat aan de voorwaarden, zoals ze zijn gedefinieerd in de Algemene gebruiksvoorwaarden van het Programma, wordt voldaan.

De Le Club AccorHotels partnervouchers worden niet geaccepteerd in de hotels die deelnemen aan het Programma.

 

Le Club AccorHotels vouchers worden niet geaccepteerd in de Partnerhotels van het Programma die niet opereren onder een merknaam van AccorHotels.

 

De Le Club AccorHotels Rewards-vouchers zijn overdraagbaar en niet persoonlijk; ze kunnen dan ook door een andere persoon worden gebruikt dan het Lid dat zijn Reward-punten heeft omgezet. Le Club AccorHotels Rewards-vouchers mogen daarentegen onder geen enkele voorwaarde worden doorverkocht aan derden, om het even tegen welke waarde.

 

In het kader van een Beloning die samenhangt met een dienst van een Partner, moet het Lid voldoen aan alle algemene voorwaarden die deze Partner stelt aan het verkrijgen van de Beloning. Enkele beperkingen (data, perioden, enz.) kunnen zich voordoen. Het Lid mag contact opnemen met de Partner om meer te weten te komen over de beperkingen.

 

De overzetting van Reward-punten naar een ander Beloning van Partners (bijv. Punten voor een ander loyalty programma of airline miles) is strikt persoonlijk en valt onder de voorwaarden zoals die zijn vastgesteld door de Partner.

 

11. VRAGEN MET BETREKKING TOT HET ACCOUNT VAN HET LID

11.1. Klachten binnen het netwerk van deelnemende hotels

Als het Lid constateert dat zijn Punten niet binnen minimaal 7 dagen na zijn verblijf in een hotel dat deelneemt aan het Programma zijn bijgeschreven, kan hij binnen 6 maanden na het betreffende verblijf (met de datum van de Check-out als bewijs) verzoeken het saldo te corrigeren. Hiertoe kan eenvoudig de procedure ”Ontbrekende punten melden” worden gevolgd ’in zijn account of in de rubriek ondersteuning op de website AccorHotels.com.

 

Om zijn verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet het Lid een kopie van de betaalde factuur van het betreffende hotel bijsluiten. Op deze factuur mogen geen handgeschreven wijzigingen zijn aangebracht; alleen het door het hotel uitgegeven formaat heeft bewijskracht en moet opgesteld worden op naam van het Lid dat de claim indient.

 

Het in rekening brengen van een gerechtvaardigde klacht leidt tot een correcte registratie van de Reward-punten op de rekening van het Lid en het in rekening brengen van de Status-punten voor het kalenderjaar in de loop waarvan het verblijf waarop de klacht betrekking heeft plaatsvond. Indien het correct in rekening brengen van de ontbrekende Status-punten het voor het Lid zouden hebben mogelijk gemaakt om van een nieuwe Status te genieten bij toepassing van de regels die zijn beschreven in artikel 8 hierboven, zal deze Status aan het Lid worden toegekend voor de rest van het lopend kalenderjaar. De Reward-punten die voorafgaand aan deze correctie werden toegekend aan het Lid zullen opnieuw worden berekend.

 

Indien het Lid ten onrechte geen Punten bijgeschreven krijgt of niet kan profiteren van een voordeel waarop hij recht heeft op basis van zijn Statusniveau, beperkt de verantwoordelijkheid van de Programmabeheerder zich tot de gecorrigeerde registratie van de Punten op het account van het Lid.

 

11.2. Claims indienen bij de Partners

Voor alle vragen met betrekking tot de gecumuleerde Punten die gespaard zijn via Partners van het Programma, of voor het gebruik van Le Club AccorHotels Rewards partnervouchers, moet het Lid de procedure ”Ontbrekende punten melden aan Partners” volgen die beschikbaar is in zijn account of in de rubriek ondersteuning op de website AccorHotels.com en alle vereiste bewijsstukken bijvoegen.

 

Er geldt een minimale verwerkingstijd van 6 weken, gerekend vanaf de dienstverlening door de Partner voordat het Lid een verzoek tot correctie kan indienen. De maximale termijn waarbinnen dit verzoek kan worden opgestuurd, verschilt per Partner en staat vermeld in de rubriek Le Club AccorHotels op de website van AccorHotels.com.

 

Om in aanmerking te komen voor het bijschrijven van Reward-punten, dient de betaalde factuur die ingediend wordt bij het opvragen van punten op naam van het Lid te staan dat de punten opvraagt.

 

In het geval van de omzetting van Reward-punten in Punten van andere loyalty programma's of in airline miles, eindigt de verantwoordelijkheid van de Programmabeheerder op het moment van de bevestiging aan het Partnerprogramma van het omzettingsverzoek. Indien de Reward-punten echter zijn afgeschreven van zijn account, maar niet binnen 6 weken zijn bijgeschreven als Punten of airline miles op het account van het Partnerprogramma, dan wordt het Lid verzocht contact op te nemen met de beheerder van zijn programma, en dit binnen de geldende termijn van het betreffende programma.

 

 

12. VOORWAARDEN & PROCEDURES VOOR OPSCHORTING OF OPZEGGING

 

12.1. Opzegging op initiatief van het Lid

Het Lid kan te allen tijde besluiten om zijn deelname aan het Programma stop te zetten. Het Lid kan hiertoe een verzoek per e-mail sturen in de rubriek “Ondersteuning” of gebruik maken van de rubriek “Contact” op de website AccorHotels.com.

 

12.2. Opschorting of stopzetting op initiatief van de Programmabeheerder

Elk onrechtmatig gebruik van de Le Club AccorHotels-kaart in de zin van deze algemene voorwaarden kan, naar goeddunken van de Programmabeheerder:

-       Leiden tot de tijdelijke opschorting van het Lidmaatschap voor een periode die bepaald wordt door de Programmabeheerder, maar die de termijn van drie (3) maanden (de ‘Opschortingsperiode’) niet zal overschrijden;

-       Leiden tot de stopzetting van het Lidmaatschap, met als gevolg, het onmiddellijk intrekken van de kaart en de daaraan verbonden voordelen, het sluiten van het account en het schrappen van alle gespaarde Punten, zonder dat het Lid aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, op welke grond dan ook.

 

12.3. Gevolgen van de opschorting

Gedurende de Periode van de Opschorting kan het Lid geen punten sparen, tellen de overnachtingen niet mee als in Aanmerking komende Overnachtingen, zoals voorzien door artikel 7. Kan hij geen beroep doen op de voordelen en de diensten die aan de leden worden voorgesteld, zoals voorzien in artikel 9 en kan hij evenmin  zijn Reward-punten omzetten, zoals voorzien door artikel 10.

 

Tijdens de periode van Opschorting en uiterlijk nadat de Opschortingsperiode is verstreken, besluit de Programmabeheerder:

- de Opschortingsperiode op te heffen, waarna het Lid opnieuw kan profiteren van de voordelen en diensten die aangeboden worden aan Leden, en waarna hij weer zijn Reward-punten mag omzetten;

- over te gaan tot de stopzetting van het lidmaatschap conform de voorschriften zoals die genoemd worden in artikel 12.

 

12.4. Gevolgen van de opzegging

In alle gevallen van opzegging van het lidmaatschap, leidt de opzegging tot complete uitsluiting van het Programma en het definitieve einde van elke relatie tussen de Programmabeheerder en het Lid. Deze beëindiging leidt eveneens tot het schrappen van alle gespaarde Punten vanaf de dag van de opzegging.

 

13. KENNISGEVINGEN VAN HET PROGRAMMA

Het Lid kan alle informatie met betrekking tot zijn deelname aan het Programma (met name de hoeveelheid gespaarde Punten en in Aanmerking komende Overnachtingen en de werking van het klantaccount) vinden op de website AccorHotels.com in zijn klantaccount. Overeenkomstig artikel 4.1 wordt benadrukt dat deelname aan het Programma de acceptatie impliceert van elektronische berichten die zijn gekoppeld aan het Programma en de aangeboden diensten (nieuwsbrieven, puntenoverzichten, enz.). Indien het Lid geen berichten meer wenst te ontvangen die te maken hebben met het Programma, moet hij zich laten uitschrijven uit het Programma (zie de procedure in artikel 11.1). Elk Lid dat zich heeft aangemeld voor het Programma gaat er overigens mee akkoord dat hij per e-mail berichten ontvangt, waaronder aanbiedingen die alleen zijn bestemd voor Leden. Indien het Lid niet langer commerciële kennisgevingen wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde uit laten schrijven voor commerciële aanbiedingen door te klikken op de betreffende link onderaan in het betreffende e-mailbericht of via zijn klantaccount. Deze uitschrijving heeft geen gevolgen voor zijn lidmaatschap.

 

Het Lid moet alle wijzigingen met betrekking tot zijn e-mail- of postadres, naam of elke andere informatie die belangrijk kan zijn om contact op te nemen met het Lid, opgeven via zijn klantaccount  

 

14. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde gegevens worden verwerkt door Accor SA, die daarvoor verantwoordelijk is, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-Les-Moulineaux, Frankrijk, in het kader van het beheer en de voortgang van het Programma (deelname, klachten De gegevens zijn bestemd voor Accor SA en haar dochterondernemingen (waarvan PRO-FID SAS belast is met het Programmabeheer), handelspartners en medecontractanten (diensteverleners, partners, hotels. De gegevens worden beschermd zoals staat beschreven in ons handvest bescherming persoonsgegevens.

 

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen uw gegevens voor bovenstaande doeleinden worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie die niet beschikken over een adequaat beschermingsniveau, te weten:

- de loyalty programma's en luchtvaartmaatschappijen van Partners die de Leden kiezen, met het oog op de overzetting van Reward-punten en de afhandeling van klachten. De lijst van Partners en luchtvaartmaatschappijen is beschikbaar in de rubriek Le Club AccorHotels op de website van AccorHotels.com. Deze gegevensoverdracht, waarvoor u expliciet bij elke overdracht uw toestemming verleent, is noodzakelijk om uw verzoek voor het overzetten van Reward-punten uit te kunnen voeren.

– de vestigingen en hotels van de Groep AccorHotels, aangezien deze overdracht nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die is gesloten tussen het Lid en de verantwoordelijke belast met de verwerking ervan;

– voor de Leden in de VS en zuidoost Azië: aan externe dienstverleners die beschikken over callcenters om de klachten in behandeling te nemen in het gebied dat aan hen is toegewezen, enerzijds in Mexico en anderzijds in Australië, waar deze gegevensoverdracht geregeld is in overeenkomsten inzake dataverkeer.

 

Accor SA zal de persoonlijke gegevens zodanig bewerken dat afwijkingen, met name frauduleuze gegevens kunnen worden gedetecteerd tijdens de aanmelding van een Lid of tijdens het gebruik van Punten. De gegevens die in dit verband worden verzameld, zijn bedoeld voor het bevoegde personeel van Accor SA, voor haar dienstverleners, en indien nodig, voor de Partners van het loyalty programma en de manager van het hotel waarbij de afwijking wordt geconstateerd. De leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van eventuele geconstateerde afwijkingen.

 

 

Overeenkomstig de bepalingen van de (Franse) wet van 6 januari 1978 beschikt het Lid over het recht van inzage, van vraagstelling en rectificatie van zijn gegevens, evenals een recht zich op grond van een legitieme reden te verzetten tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en een recht van verweer tegen met name commerciële acquisitie. Voor de uitoefening van deze rechten, kan het Lid een e-mail sturen naar data.privacy@accor.com

 

15. INSTEMMING MET DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA, DE GESCHILLENREGELING EN HET TOEPASSELIJK RECHT

 

Elke toetreding tot het Programma impliceert dat Leden onvoorwaardelijk instemmen met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele eerdere teksten.

 

In geval van een geschil tussen het Lid en PRO-FID SAS over de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma, wordt het Lid geïnformeerd dat hij gebruik kan maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of elke andere geschillenbemiddeling. Wanneer binnen een termijn van 60 dagen nadat de zaak aanhangig is gemaakt geen schikking is getroffen, kan het Lid de toerisme- en reismediator inschakelen, doch uiterlijk 12 maanden na de eerste claim. De gegevens van de mediator en de modaliteiten voor aanhangig making zijn beschikbaar in de rubriek "ondersteuning"

 

De Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, onverminderd dwingende, beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waarin consumenten wonen.

 

 

16 OVERIGE INFORMATIE

Alle aanvullende gegevens en bijzonderheden met betrekking tot het Programma, in het bijzonder verband houdend met de aanvullende diensten in elk deelnemend hotel, de voordelen van de Partners en de gebruiksvoorwaarden voor Le Club AccorHotels Rewards-vouchers vindt u op de website AccorHotels.com.