OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

1. OPIS PROGRAMU

Program lojalnościowy Le Club AccorHotels („Program”) prowadzony przez PRO-FID SAS, spółkę zajmującą się pogłębianiem lojalności Klientów hoteli Grupy AccorHotels („Zarządzający”), ma na celu umożliwienie jego Członkom dostępu do niżej opisanych korzyści podczas ich pobytów w hotelach grupy AccorHotels biorących udział w Programie oraz u Partnerów Programu.

 

Program Le Club AccorHotels może być dostępny wyłącznie, jeżeli zezwala na to prawo kraju rezydencji Członka Programu. W przeciwnym wypadku przystąpienie Członka do Programu uważa się za nieważne i niebyłe.

 

2. DEFINICJE

Check-in: data zameldowania w hotelu.

 

Check-out: data wymeldowania z hotelu.

 

Klient: osoba fizyczna spędzająca nocleg w jednym z hoteli grupy AccorHotels lub korzystająca z usługi Day Use i niebędąca Członkiem Programu.

 

Day use: rezerwacja pokoju hotelowego wyłącznie na 1 dzień (zameldowanie i wymeldowanie tego samego dnia).

 

Wypłata: kwota pieniężna w gotówce wypłacana wyjątkowo gościowi opcjonalnie w niektórych hotelach, oferujących usługę Cash Advance. Od tej kwoty gościowi nie przysługuje naliczenie Punktów.

 

Członek Programu: Klient, który zaakceptował Ogólne Warunki Użytkowania Programu.

 

Kwalifikujący się nocleg: noc spędzona przez Członka Programu w hotelu uczestniczącym w Programie, wliczana w łączną liczbę noclegów, na podstawie której, zgodnie z zasadą przedstawioną w punkcie 8, określany jest poziom statusu Członka Programu.  Kwalifikujący się nocleg to wyłącznie nocleg spędzony przez Członka Programu w hotelu uczestniczącym w Programie, zarezerwowany przez jeden z kanałów dystrybucji, uprawniających do  zdobywania Punktów, określonych w poniższych punktach 7.1 i 7.2.

 

- Partner: spółka zewnętrzna w stosunku do marek grupy AccorHotels, uczestnicząca w Programie na jeden z trzech następujących sposobów: oferując Punkty Rewards Członkom Programu korzystającym z jej sieci, akceptując kupony partnerskie Le Club AccorHotels Rewards na zakupy w swojej sieci i/lub oferując możliwość przeniesienia Punktów Rewards na rzecz swojego własnego programu lojalnościowego lub odwrotnie. Partnerzy mogą prowadzić działalność w branży transportu, rozrywki, handlu, turystyki itd. Ponadto Partnerami mogą być także hotele nienależące do którejkolwiek z marek AccorHotels, których usługi są dystrybuowane na witrynie www.AccorHotels.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej AccorHotels.

 

Punkty: jednostka wartości wygenerowana przez Członka Programu na podstawie specjalnej tabeli przeliczeniowej, w efekcie kwalifikującego się pobytu w hotelu biorącym udział w Programie lub kwalifikującego się zakupu lub usługi u Partnera, bądź też w ramach oferty specjalnej lub operacji promocyjnej. Istnieją dwa rodzaje Punktów, Punkty Rewards i Punkty Statusu, które są naliczane osobno i nie mogą być ze sobą łączone.

- Punkty Rewards: punkty uzyskiwane przez Członka Programu zgodnie ze stawkami określonymi w punkcie 7.4 i za które Członek Programu może uzyskać Nagrody.

- Punkty Statusu: punkty uzyskiwane przez Członka Programu zgodnie ze stawkami określonymi w punkcie 7.8, umożliwiające mu uzyskiwanie poszczególnych Statusów w ramach programu.

 

Nagroda: każde świadczenie lub produkt uzyskane w zamian za Punkty Rewards zgromadzone na koncie Członka Programu.

 

Wyrównanie: dodanie Punktów na skutek reklamacji Członka Programu lub błędu w Programie.

 

Status: poziom uzależniony od liczby Kwalifikujących się noclegów lub liczby Punktów Statusu zdobytych przez Członka Programu w danym okresie, określający (i) otrzymywane przez Członka Programu przywileje w hotelu uczestniczącym w Programie i (ii) stawki dotyczące uzyskiwania Punktów Rewards.

 

Transakcja: operacja dodania lub odjęcia Punktu (-ów) na koncie Członka Programu.

 

3. HOTELE BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE

Hotelami biorącymi udział w Programie są wybrane hotele działające pod markami grupy AccorHotels, za wyjątkiem hoteli i marek, których lista została wymieniona na stronie Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com (patrz marki uczestniczące oraz hotele i marki nieuczestniczące).

 

W przypadku, gdy dany hotel lub marka przystępuje do sieci AccorHotels lub hotel rozpoczyna swój udział w Programie, jedynie pobyty kwalifikowane w hotelu po jego przystąpieniu do Programu umożliwiają Członkom uzyskiwanie Punktów i innych przywilejów związanych z udziałem w Programie.

 

W przypadku, gdy dany hotel opuszcza sieć AccorHotels lub przestaje być obiektem biorącym udział w Programie po dokonaniu rezerwacji przez Członka Programu, ale przed jego pobytem, Członek Programu:

- nie zdobędzie żadnych Punktów, nie skorzysta w hotelu z żadnej usługi ani z żadnego przywileju powiązanego z jego Statusem,

- nie będzie mógł skorzystać z ewentualnych ofert specjalnych, w których uczestniczy dany hotel,

- w uzasadnionym przypadku, uzyska zwrot Punktów Rewards wykorzystanych w celu opłacenia całości lub części rezerwacji i będzie zobowiązany do zapłaty w hotelu kwoty odpowiadającej liczbie Punktów Rewards wykorzystanych w ramach dokonywania rezerwacji,

- nie będzie mógł wykorzystywać czeków hotelowych Le Club AccorHotels Rewards w danym hotelu.

 

4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

4.1. Warunki członkostwa

W Programie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne w rozumieniu prawa państwa, którego Członek Programu jest obywatelem lub osoby, które posiadają zdolność prawną do zawierania umów.

 

Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

 

Członkostwo w Programie zostaje potwierdzone poprzez wydanie imiennej karty członkowskiej, która może mieć postać fizyczną lub elektroniczną, w zależności od Statusu i/lub wyboru Członka Programu. Niezależnie od jej nośnika, karta członkowska jest imienna i osobista. Karta nie może być odsprzedawana, pożyczana innej osobie lub cedowana. Karta nie stanowi środka płatności i nie gwarantuje rezerwacji. Na każdej karcie figuruje nazwisko Członka Programu, jego indywidualny numer identyfikacyjny i data wygaśnięcia Statusu Członka Programu (dla Statusów Silver, Gold i Platinum – patrz rozdział 8 poniżej). Każdy Członek Programu może posiadać tylko jedną kartę Le Club AccorHotels.

 

Karta może być używana wyłącznie przez Członka Programu, którego nazwisko znajduje się na karcie.

 

Posiadanie aktywnego, indywidualnego adresu elektronicznego jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu. Dwóch Członków Programu nie może posiadać tego samego adresu elektronicznego. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej powiązanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu (komunikaty informacyjne, wgląd w saldo punktów, sposób działania konta, itp.). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie więcej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie go z Programu w sposób określony w art. 12.1.

 

Członkowie Programu akceptują fakt, że całość lub część zasad obowiązujących w Programie może ulec zmianie w dowolnym momencie. Biorąc pod uwagę, że wprowadzane modyfikacje mogą pociągnąć za sobą istotne zmiany praw i obowiązków Członków Programu, muszą oni zostać poinformowani o wprowadzaniu zmian w rozsądnym terminie w odniesieniu do dnia ich wejścia w życie, za pośrednictwem publikacji na witrynie AccorHotels.com i/lub środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Programu mają prawo rezygnacji z udziału w Programie w sposób określony w punkcie 12.1. Wzięcie udziału w Programie w jakikolwiek sposób po dniu wejścia w życie wprowadzanych modyfikacji oznacza ich akceptację przez Członka Programu.

 

Członek Programu nie może ujawniać jakiejkolwiek innej osobie hasła do swojego indywidualnego konta. Członek Programu potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za każdą transakcję dokonywaną ze swojego konta i na swój rachunek.

 

4.2. Warunki przystąpienia do programu

Klient może przystąpić do Programu:

– w recepcji hotelu, podczas pobytu w jednym z hoteli biorących udział w Programie;

– poprzez rejestrację na stronie internetowej AccorHotels.com;

– za pośrednictwem centrów rezerwacji telefonicznej AccorHotels;

– za pomocą wszelkich innych środków udostępnionych w tym celu Klientowi.

 

Klient powinien udzielić wszelkich niezbędnych, obowiązkowych informacji wymaganych w chwili przystąpienia do Programu.

 

Nowy Członek Programu powinien zaakceptować Ogólne Warunki Użytkowania Programu podczas rejestracji online lub w hotelu, w zależności od warunków przystąpienia.

 

Dopiero po tej akceptacji Członek Programu może korzystać ze wszystkich usług Programu, w tym: dostępu do różnych funkcji strony AccorHotels.com (możliwość otrzymania Nagród, sprawdzanie stanu konta klienta, zamiana Punktów Rewards…), rozpoznawanie na wszystkich witrynach internetowych i w centrach obsługi telefonicznej grupy AccorHotels podczas dokonywania rezerwacji.

 

4.3. Konto Członka Programu

Użytkowane przez Członka Programu konto pozwala mu na korzystanie z następujących funkcjonalności:

– wgląd w saldo Punktów, saldo Kwalifikujących się noclegów oraz w historię Transakcji i jego Status,

– rozpoznawalność na stronie internetowej AccorHotels.com lub w serwisach mobilnych,

– określenie preferencji dotyczących zakwaterowania i upodobań osobistych, preferowanych marek i kierunków podróży,

– przeglądanie historii rezerwacji i wprowadzania zmian w swoich aktualnych rezerwacjach,

– wyrażanie zgody na otrzymywanie newsletter'ów AccorHotels, Le Club AccorHotels i marek hotelowych AccorHotels, oraz wgląd w stan ich subskrypcji,

– dostęp do dopasowanych do swoich potrzeb ofert i usług.

 

5. KORZYSTANIE Z KARTY

Aby uzyskać dostęp do przywilejów, Członek Programu powinien podawać numer swojej karty każdorazowo zamawiając jakiekolwiek świadczenia oraz/lub okazywać ją (na nośniku fizycznym lub elektronicznym) w momencie meldowania się w recepcji po przybyciu do hotelu. Stosowanie się do niniejszych postanowień stanowi warunek przyznania korzyści wynikających z Programu.

 

W razie zgubienia lub kradzieży jego karty, Członek Programu musi poinformować Zarządzającego Programem i zamówić nową kartę za pośrednictwem strony „Chcę otrzymać kartę pocztą” na witrynie AccorHotels.com.

 

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA PROGRAMU

W przypadku utraty lub kradzieży karty członkowskiej Członek Programu powinien poinformować o tym fakcie Zarządzającego Programem korzystając z rubryki „Polecenie wystawienia duplikatu karty”, dostępnej na stronie AccorHotels.com.

 

Jakakolwiek forma naruszenia Ogólnych Warunków Programu przez Członka Programu; niezgodne z przeznaczeniem lub nielegalne użycie karty, Punktów lub czeków hotelowych Le Club AccorHotels Rewards, fałszowanie przekazywanych informacji, jak również zachowania szkodliwe i naganne (a zwłaszcza natrętne, nieżyczliwe lub obraźliwe traktowanie obsługi hotelu lub klientów) może skutkować - wyłącznie na podstawie decyzji Zarządzającego Programem - tymczasowym zawieszeniem lub usunięciem Członka z Programu bez uprzedzenia i bez odszkodowania, zaś Punkty naliczone za pomocą karty zostaną anulowane w sposób zgodny z postanowieniami artykułu 12. Zawieszenie lub usunięcie Członka z Programu odbędzie się bez jakiegokolwiek uszczerbku dla wszelkiego rodzaju środków prawnych, jakie Zarządzający Programem może podjąć w stosunku do Członka Programu.

                                                                                                

7. ZDOBYWANIE PUNKTÓW LE CLUB ACCORHOTELS

Kiedy Członek Programu spędza pobyt kwalifikowany w jednym z hoteli uczestniczących w Programie, w tym co najmniej jedną noc płatną i fizycznie spędzoną przez Członka Programu w hotelu, na jego koncie naliczane są Punkty i Pobyty Kwalifikowane odpowiadające jego pobytowi.

Wykorzystanie dzienne pokoju (Day Use) również umożliwia uzyskanie Punktów, jednak żaden Kwalifikujący się nocleg nie zostanie naliczony.

 

Naliczona może zostać wyłącznie pełna liczba Punktów. Jeżeli po zastosowaniu zasad dotyczących naliczania Punktów zostanie wyliczona część dziesiętna, liczba naliczonych Punktów będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej, jeżeli wartość dziesiętna będzie niższa niż 5, oraz w górę, jeżeli wartość dziesiętna będzie wyższa lub równa 5.

 

Kwota faktur opłaconych w walucie lokalnej poza strefą euro zostanie przeliczona na euro przed określeniem liczby uzyskanych Punktów według obowiązujących stawek. Kurs walutowy stosowany przez hotel w momencie wymeldowania (check-out) pochodzi z bazy danych „Multidevises” (baza danych z informacjami finansowymi oraz walutowymi banku Reuters).

 

Punkty i Kwalifikujące się noclegi nie mogą być przeniesione na konto innego Członka Programu. Mają one charakter wyłącznie osobisty i nie są zbywalne.

Punkty nie są środkiem płatniczym i nie mają żadnej wartości pieniężnej; w zamian za utracone lub niewykorzystane Punkty nie może zostać wypłacona żadna kwota pieniężna.

 

7.1. Kanały dystrybucji uprawniające do zdobywania punktów

Do naliczania Punktów uprawniają: pobyty hotelowe zarezerwowane na podstawie stawek kwalifikowanych poprzez bezpośrednie kanały dystrybucji AccorHotels (strony internetowe AccorHotels, centralna rezerwacji AccorHotels, hotele) oraz tradycyjne biura podróży korzystające z oprogramowania GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji), podłączonego automatycznie do centrum rezerwacji AccorHotels.

 

Do naliczania Punktów nie uprawniają: pobyty hotelowe zarezerwowane u pośredników, tour operatorów lub poprzez internetowe biura podróży (takie jak Expedia.com, Booking.com itp.). Pobyty te nie uprawniają Członka Programu do zdobywania Punktów, ani do gromadzenia Kwalifikujących się noclegów celem uzyskania statusu.

 

7.2. Stawki kwalifikowane

Jedynie stawki kwalifikowane uprawniają do uzyskania korzyści wynikających z Programu.

 

Do kwalifikowanych należy zaliczyć stawki publikowane, korporacyjne i promocyjne, z wyjątkiem następujących stawek:

– Dla rezerwacji grupowych, gdy pokoje są rezerwowane i opłacane w całości przez organizatora (poza ofertą promocyjną Meeting Planner);

stawki, które mogą być oferowane współpracownikom naszych partnerów (biura podróży, inne firmy branży turystycznej itp.), nazywane także „Partner Rates”;

– dla załóg (linie lotnicze, żeglugowe lub inne);

– dla pracowników AccorHotels, pracowników spółek partnerskich i usługodawców grupy AccorHotels;

– dla tour operatorów.

 

7.3. Wydatki kwalifikowane

Zdobywanie Punktów umożliwiają jedynie wydatki wymienione poniżej, pod warunkiem, że zostały opłacone przez Członka Programu rzeczywiście korzystającego z pobytu w hotelu:

 

– wydatki poniesione przez Członka Programu w zakresie rezerwacji pokoju hotelowego, a ewentualnie także drugiego pokoju w tym samym terminie (czyli za maksymalnie dwa pokoje w hotelu), pod warunkiem, że (i) Członek Programu korzysta osobiście z jednego z tych dwóch pokoi i (ii) w drugim pokoju przebywa osoba niebędąca Członkiem Programu; należy przy tym zauważyć, że jeśli Członek Programu zarezerwuje dwa pokoje, zostaną mu przyznane punkty, ale liczba Kwalifikujących się noclegów zostanie obliczona tylko na podstawie pokoju Członka Programu;

 

– wydatki za świadczenia dodatkowe związane z pobytem w hotelu, tzn.: minibar, telefon, room-service, telewizja płatna, posiłki spożyte przez Członka Programu w restauracji hotelowej oraz konsumpcja w barze hotelowym;

– wydatki związane z zabiegami talasoterapii i balneoterapii wykonywanymi w centrum Thalassa sea & spa powiązanym z hotelem (wyłącznie, jeżeli Członek Programu przebywa w hotelu).

 

Punkty naliczane są na podstawie całkowitej kwoty netto faktury dotyczącej wydatków kwalifikowanych. Faktura powinna zostać rzeczywiście zapłacona w hotelu, tzn. płatność powinna zostać przyjęta i potwierdzona. W konsekwencji, w razie jakiegokolwiek braku płatności całości lub części faktury, na przykład, jeżeli Członek Programu blokuje płatność czekiem, wystawia czek bez pokrycia lub jego płatność kartą kredytową zostanie zakwestionowana, nie otrzyma on Punktów, ani Kwalifikujących się noclegów za żadną transakcję figurującą na danej fakturze.

 

Zasady dotyczące wydatków kwalifikowanych są różne w zależności od infrastruktury hotelu uczestniczącego w Programie:

- ośrodek biznesowy;

- zakupy w sklepach;

- produkty i usługi Spa;

- usługi fryzjerskie;

- usługi gabinetów kosmetycznych;

- opłaty za korzystanie z pól golfowych;

- parkingi;

- usługi pralni.

 

Następujące wydatki nie kwalifikują się do zdobywania Punktów:

– wydatki dodatkowe w odniesieniu do pobytu hotelowego (nawet, jeżeli zostały opłacone w hotelu) w ramach pobytu niekwalifikującego się do zdobywania Punktów;

– podatki (w szczególności VAT), napiwki, przejazdy taksówką, transport z i do hotelu, wydatki za usługi i wszelkie inne opłaty;

– wypłaty na poczet gościa;

– wydatki ponoszone w ramach organizacji seminarium firmowego, bankietu lub wszelkiego rodzaju innych imprez, w tym prywatnych, za które Członek Programu płaci łącznie (za wyjątkiem oferty promocyjnej Meeting Planner);

– wszystkie inne opłaty i wydatki, które nie zostały wymienione, jako wydatki kwalifikujące się do naliczania Punktów.

 

7.4. Stawki zdobywanych Punktów Rewards

Program oferuje 4 rodzaje Statusów przyznawanych w zależności od liczby Kwalifikujących się noclegów lub liczby zgromadzonych Punktów Statusu: Classic, Silver, Gold i Platinum.

 

Każdy Status członkowski posiada odrębne zasady naliczania Punktów Rewards, przedstawione w poniższej tabeli dla wydatków w wysokości 10 euro.

 

 

ZA KWALIFIKUJĄCY SIĘ WYDATEK 10 €

STATUS

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAREK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE (OPRÓCZ MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* I IBIS STYLES)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAMA SHELTER, IBIS* I IBIS STYLES

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO (OPRÓCZ ADAGIO ACCESS)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12,5

10

5

SILVER

31

15,5

12,5

6,25

GOLD

37

18,5

15

7,5

PLATINUM

44

22

17,5

8,75

* Hotele marki ibis budget nie biorą udziału w Programie (patrz lista marek uczestniczących oraz hoteli i marek nieuczestniczących).

W obiektach Thalassa sea & spa stosuje się tabelę naliczania punktów obowiązującą w hotelu, w którym członek Programu zatrzymał się na pobyt.

 

W przypadku zmiany Statusu Członka Programu pomiędzy rezerwacją a datą wymeldowania z hotelu (check-out), będą stosowane zasady przyznawania Punktów Rewards wynikające ze Statusu w momencie wymeldowania z hotelu (check-out). W przypadku pobytu składającego się z kilku kolejnych noclegów, Punkty Rewards na rzecz Członka Programu zostaną naliczone tylko raz, przy zapłacie całości faktury.

 

 

7.5. Zdobywanie Punktów Rewards w firmach partnerskich Programu

Zdobywanie Punktów Rewards jest również możliwe u wszystkich Partnerów Programu, na właściwych warunkach określonych osobno dla każdego z Partnerów, które zostały zdefiniowane w rubryce Le Club AccorHotels na stronie AccorHotels.com.

 

7.6. Oferty specjalne i operacje promocyjne

Członkowie Programu mogą również zdobywać Punktów Rewards, uczestnicząc w organizowanych w ramach programu ofertach specjalnych lub operacjach promocyjnych. W takim przypadku, liczba zdobytych Punktów Rewards jest uzależniona od przestrzegania szczegółowych warunków obowiązujących w odniesieniu do każdej z takich ofert lub operacji, o których Członkowie Programu zostają każdorazowo poinformowani.

 

7.7 Ważność Punktów Rewards

Ważność Punktów Rewards wynosi 365 dni od daty zdarzenia, na którego podstawie zostały uzyskane. W przypadku Punktów Rewards uzyskanych  w efekcie pobytu w hotelu biorącym udział w Programie lub w hotelu partnerskim, za datę zdarzenia uważana jest data wymeldowania.

 

Okres ten jest przedłużany na kolejnych 365 dni za każdym razem, kiedy pobyt skutkujący zdobyciem Punktów Rewards w hotelu biorącym udział w Programie lub w hotelu partnerskim jest rejestrowany na koncie Członka Programu.

 

Jeżeli Członek Programu nie skorzysta z żadnego pobytu w hotelu biorącym udział w Programie lub w hotelu partnerskim przez kolejne 365 dni, utraci wszystkie Punkty zgromadzone na swym koncie niezależnie od sposobu ich uzyskania, bez uprzedzenia i bez możliwości ich odzyskania lub przeniesienia.

 

7.8 Stawki zdobywanych Punktów Statusu

W poniższej  tabeli określone zostały stawki zdobywanych Punktów Statusu za każde 10 euro wydatków kwalifikowanych.

 

ZA KWALIFIKUJĄCY SIĘ WYDATEK 10 €

STATUS

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach marek biorących udział w programie (oprócz Mama Shelter, Adagio, adagio Access, ibis* I ibis styles)

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach mama shelter, ibis* i ibis styles

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach  adagio (oprócz adagio access)

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach adagio access

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

* Hotele marki ibis budget nie biorą udziału w Programie (patrz lista marek uczestniczących oraz hoteli i marek nieuczestniczących)

Punkty Statutsu zachowują ważność do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, podczas którego zostały uzyskane.

 

8. STATUS

Przez cały okres swojego udziału w Programie, jego Członek może uzyskać wyższy Status, po spełnieniu określonych w poniższej tabeli warunków dotyczących minimalnej ilości Kwalifikujących się noclegów lub Punktów Statusu.

 

STATUS

liczba kwalifikujących się noclegów

liczba uzyskanych punktów statusu

SILVER

10

2 000

GOLD

30

7 000

PLATINUM

60

14 000

Na początku każdego roku kalendarzowego sporządzany jest bilans Kwalifikujących się noclegów i Punktów Statusu uzyskanych przez Członka Programu w danym roku:

-       jeżeli w danym okresie Członek Programu spełnił jeden z warunków umożliwiających zachowanie jego dotychczasowego Statusu lub uzyskanie Statusu wyższego, zachowuje on dany Status na następny rok kalendarzowy;

-       jeżeli w danym okresie Członek Programu nie spełnił warunków umożliwiających zachowanie jego dotychczasowego Statusu, na następny rok kalendarzowy zostanie mu przyznany Status odpowiadający jego aktywności podczas zakończonego roku, przy zastosowaniu określonych powyżej stawek.

Liczba Kwalifikujących się noclegów i Punktów Statusu zostaje wyzerowana w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wykorzystanie Punktów Rewards nie wpływa w żaden sposób na zachowanie lub zmianę Statusu.

 

W okresie przejściowym, Status uzyskany przez Członka Programu na dzień 31 grudnia 2016 r. na zasadach uzyskiwania Statusów obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. zostanie zachowany do dnia 31 grudnia 2017 r. Aktywność Członka Programu podczas roku kalendarzowego 2016 nie będzie brana pod uwagę w odniesieniu do uzyskania przez Członka Programu wyższego Statusu w trakcie roku kalendarzowego 2017.

 

 

9. PRZYWILEJE I USŁUGI OFEROWANE CZŁONKOM PROGRAMU

Członkowie programu o statusie Silver lub wyższym, poza zbieraniem punktów, korzystają z dodatkowych przywilejów związanych z ich statusem członkowskim.

 

Tylko Członek Programu posiadający kartę może korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z kartą lojalnościową.

 

Przywileje te zostaną zaoferowane pod warunkiem, że pobyt Członka Programu jest kwalifikowany do przyznania punktów.

 

Korzyści te są szerzej opisane w zakładce „Le Club AccorHotels” na stronie internetowej AccorHotels.com.

 

W szczególności, w odniesieniu do gwarancji dostępności pokoju przed przyjazdem obowiązują następujące warunki szczególne:

 

- gwarancja dotyczy wyłącznie dostępności dowolnego pokoju, a nie pokoju określonego rodzaju.

- rezerwacja musi zostać dokonana przed godziną 12:00 (czasu lokalnego w hotelu) i na co najmniej 3 dni (dla Członków Programu o statusie Gold) lub 2 dni (dla Członków Programu o statusie Platinum) przed planowaną datą przybycia do hotelu;

- pod warunkiem, że Członek Programu poprosi o taką gwarancję rezerwując swój pokój;

- w przypadku hoteli należących do kategorii „Resorts”, gwarancja dostępności pokoju dotyczy wyłącznie pobytów liczących co najmniej siedem noclegów;

- gwarancja dotyczy wyłącznie pobytów zarezerwowanych za pośrednictwem bezpośrednich kanałów dystrybucji AccorHotels, opłacanych według stawki publikowanej lub stawki pełnej i dotyczy tylko jednego pokoju (pokoju Członka Programu). W przypadku rezerwacji większej liczby pokoi gwarancja dostępności nie ma zastosowania do innych pokoi, niż zajmowany przez Członka Programu.

- jeżeli hotel nie może dotrzymać gwarancji dostępności pokoju, zobowiązuje się zakwaterować Członka Programu w znajdującym się w pobliżu hotelu AccorHotels, albo w innym hotelu porównywalnej kategorii. W ramach zakwaterowania w hotelu nienależącym do grupy AccorHotels, hotel jest zobowiązany zwrócić Członkowi Programu, na podstawie faktury potwierdzającej poniesione wydatki, ewentualną różnicę w cenie zakwaterowania za pierwszą noc oraz poniesione koszty transportu. Wszelkie wydatki związane z zakwaterowaniem na tę noc (cena zapłacona przez członka Programu oraz różnica w cenie zwrócona przez hotel) uprawniają do zdobywania Punktów oraz Kwalifikujących się noclegów.

- gwarancja dostępności pokoju dotyczy wyłącznie uczestniczących w Programie hoteli marek Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, the Sebel, Mama Shelter, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Ibis oraz ibis Styles za wyjątkiem należących do tych marek hoteli wymienionych na liście hoteli i marek stanowiących wyjątki.

- gwarancja obowiązuje z wyłączeniem konkretnych dni w roku. Oficjalny kalendarz dat wyłączonych z obowiązywania gwarancji w bieżącym roku jest dostępny dla Członków Programu na stronie AccorHotels.com i systematycznie aktualizowany. Członek Programu powinien zapoznać się z nim przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji, w ramach której chciałby skorzystać z tej gwarancji. (zobacz listę dni wyłączonych z obowiązywania dostępności pokoju).

 

10. WYMIANA PUNKTÓW REWARDS

Po zebraniu przez Członka Programu określonej liczby Punktów Rewards, mogą one zostać wymienione na Nagrody zgodnie z warunkami szerzej opisanymi na stronie Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

 

Nagrody mogą posiadać postać czeków hotelowych Le Club AccorHotels Rewards, czeków partnerskich Le Club AccorHotels Rewards lub punktów przyznawanych w ramach innych partnerskich programów lojalnościowych, a w szczególności mil lotniczych.

 

Punkty Rewards, które są imienne i nieprzenaszalne mogą również być wykorzystane bezpośrednio podczas rezerwacji pobytu na stronie internetowej AccorHotels.com, na stronach internetowych marek AccorHotels biorących udział w Programie oraz w centralnej rezerwacji telefonicznej AccorHotels.

 

Czeki hotelowe Le Club AccorHotels Rewards mogą zostać wykorzystane bezpośrednio podczas pobytu umożliwiającego zdobywanie Punktów lub w zakresie kwalifikowanych wydatków. Nie są one akceptowane w firmach Partnerów biorących udział w Programie. Świadczenia opłacone w całości lub w części poprzez wykorzystanie czeków hotelowych Le Club AccorHotels Rewards oraz rezerwacje zapłacone w całości lub w części poprzez wykorzystanie Punktów Rewards nie umożliwiają zdobywania Punktów, ale jedynie naliczenie Kwalifikujących się noclegów, jeżeli tylko spełnione zostały warunki umożliwiające ich uzyskanie, określone w Ogólnych Warunkach Użytkowania Programu.

Czeki partnerskie Le Club AccorHotels Rewards nie są akceptowane w hotelach uczestniczących w Programie.

 

Żadne czeki Le Club AccorHotels Rewards nie są akceptowane w hotelach partnerskich Programu, które nie funkcjonują pod jedną z marek AccorHotels.

 

Czeki hotelowe Le Club AccorHotels Rewards nie są imienne i mogą być przekazywane. Mogą one więc być wykorzystywane także przez jakiekolwiek inne osoby, niż Członek Programu, który dokonał przeliczenia swoich Punktów Rewards. Niemniej jednak, czeki hotelowe Le Club AccorHotels Rewards nie mogą być w żadnym wypadku odsprzedawane jakimkolwiek osobom trzecim, za dowolną cenę.

 

W przypadku, gdy Nagroda związana jest ze świadczeniem usług przez Partnera, Członek Programu, aby tę Nagrodę otrzymać, musi przestrzegać wszelkich ogólnych warunków nałożonych przez tego Partnera. Pewne ograniczenia (daty, okresy, itp.) mogą mieć zastosowanie. W celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących tych ograniczeń, Członek Programu powinien bezpośrednio skontaktować się z Partnerem.

 

Wymiana Punktów Rewards na Nagrody u Partnerów (na przykład Punkty innych programów lojalnościowych lub mile lotnicze) jest imienne i podlega warunkom określonym przez Partnera.

 

11. PYTANIA DOTYCZĄCE KONTA CZŁONKA PROGRAMU

11.1. Reklamacja w ramach sieci hoteli biorących udział w programie

Jeżeli Członek Programu stwierdza, że jego Punkty nie zostały poprawnie naliczone po upływie 7 lub więcej dni od daty jego pobytu w hotelu biorącym udział w Programie, w ciągu 6 kolejnych miesięcy od wymeldowania z hotelu (obowiązuje data Check-out) może on żądać korekty salda. W tym celu wystarczy wypełnić formularz reklamacji, umieszczony w rubryce „Zgłoszenie brakujących punktów po zakończeniu pobytu” na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com.

 

Aby jego wniosek mógł zostać rozpatrzony, Członek Programu musi załączyć do niego kopię faktury zapłaconej w danym hotelu. Faktura ta nie powinna zawierać odręcznych zmian. Akceptowany jest wyłącznie format stosowany przez hotel. Faktura, która dotyczy reklamacji, musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

 

Uwzględnienie uzasadnionej reklamacji pociągnie za sobą prawidłowe naliczenie Punktów Rewards na koncie Członka Programu oraz uwzględnienie Punktów Statusu w odniesieniu do roku kalendarzowego, podczas którego miał miejsce pobyt stanowiący przedmiot reklamacji. Jeżeli prawidłowe uwzględnienie Punktów Statusu umożliwiłoby Członkowi Programu uzyskanie nowego Statusu w sposób określony w powyższym punkcie 8, status ten zostanie przyznany Członkowi Programu na pozostały okres bieżącego roku kalendarzowego. Punkty Rewards przyznane Członkowi Programu przed dokonaniem tej korekty zostaną odpowiednio przeliczone.

       

Jeżeli Członek Programu spotka się niesłusznie z odmową naliczenia Punktów lub uzyskania określonej korzyści zgodnej ze swoim Statusem, odpowiedzialność Zarządzającego Programem ograniczy się do rejestracji właściwej liczby Punktów na koncie Członka Programu.

 

11.2. Reklamacje u partnerów

W każdej sprawie związanej z gromadzeniem Punktów Rewards zdobytych u Partnerów Programu lub użyciem czeków partnerskich Le Club AccorHotels Rewards, Członek Programu powinien wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny „Brakujące Punkty od Partnera Programu”, umieszczony w rubryce „Zgłoszenie brakujących punktów po zakończeniu pobytu” na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com i dołączyć stosowne dokumenty.

 

Wniosek o wyrównanie stanu Punktów nie może być złożony przed upływem 6 tygodni od daty otrzymania przedmiotowego świadczenia u Partnera. Maksymalny termin wysłania niniejszego formularza reklamacyjnego jest różny dla poszczególnych Partnerów i podany na stronie Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

 

Aby uzyskać doliczenie Punktów Rewards, opłacona faktura, która dotyczy reklamacji musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

                                  

W ramach przeliczania Punktów Rewards na punkty innych programów lojalnościowych lub na mile lotnicze, odpowiedzialność Zarządzającego Programem kończy się w chwili potwierdzenia wniosku dotyczącego zamiany punktów na punkty programu partnerskiego. Jeżeli Punkty Rewards zostały pobrane z konta Członka Programu, ale odpowiadające im punkty lub mile lotnicze nie są naliczone na koncie programu partnerskiego w terminie 6 tygodni, Członek Programu powinien skontaktować się z zarządzającym programu w terminie określonym w ramach danego programu.

 

12. WARUNKI I PROCEDURY ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA CZŁONKA PROGRAMU

 

12.1. Odstąpienie z inicjatywy Członka Programu

Członek Programu może w każdym momencie podjąć decyzję o zakończeniu swojego uczestnictwa w Programie. W tym celu wystarczy wysłać odpowiednią wiadomość, korzystając z rubryki „Pomoc” lub „Skontaktuj się z nami” na witrynie AccorHotels.com.

 

 

12.2. Zawieszenie lub usunięcie członka programu z inicjatywy zarządzającego programem

Korzystanie z karty Le Club AccorHotels w sposób sprzeczny z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Programu może spowodować na podstawie decyzji Zarządzającego Programem:

- tymczasowe zawieszenie Członka Programu na czas określony przez Zarządzającego Programem, który nie może jednak przekroczyć trzech (3) miesięcy („Okres Zawieszenia”);

- usunięcie Członka z Programu, czyli natychmiastowe unieważnienie jego karty i wszystkich przywilejów, zamknięcie konta oraz anulowanie wszystkich zdobytych Punktów, bez prawa otrzymania przez Członka Programu jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

 

12.3. Skutki zawieszenia

W Okresie Zawieszenia, Członek Programu nie może zdobywać Punktów, ani Kwalifikujących się noclegów w sposób określony w artykule 7 niniejszych Warunków, ani też korzystać z jakichkolwiek przywilejów i usług oferowanych Członkom Programu, o których mowa w artykule 9 niniejszych Warunków lub dokonywać przeliczenia swoich Punktów Rewards w sposób opisany w artykule 10.

 

 

W Okresie Zawieszenia i najpóźniej przed zakończeniem tego okresu, Zarządzający Programem podejmuje jedną z następujących decyzji:

- odwołanie zawieszenia - w takim przypadku Członek Programu może ponownie korzystać z przysługujących mu przywilejów i usług oraz przeliczać swoje Punkty Rewards;

lub

- usunąć Członka z Programu w sposób określony postanowieniami niniejszego artykułu 12.

 

12.4. Skutki usunięcia Członka z Programu

W każdym wypadku, usunięcie Członka z Programu pociąga za sobą całkowite wystąpienie z Programu i definitywne zakończenie wszelkich relacji pomiędzy Zarządzającym Programem a Członkiem Programu. Wystąpienie pociąga za sobą również usunięcie wszystkich Punktów zgromadzonych do dnia wystąpienia.

 

 

13. INFORMOWANIE NA TEMAT PROGRAMU

Członek Programu może zapoznać się ze wszelkimi informacjami związanymi ze swoim uczestnictwem w Programie (w tym z liczbą posiadanych Punktów i Kwalifikujących się noclegów oraz działaniem konta) na stronie AccorHotels.com po zalogowaniu się do swojego konta. Zgodnie z treścią art. 4.1, przypomina się, że przystąpienie do Programu oznacza automatyczną zgodę na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej powiązanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu (komunikaty informacyjne, wgląd w saldo Punktów, itp.). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, to musi złożyć wniosek o wykreślenie go z Programu (patrz procedura określona w art. 11.1). Każdy Członek, który przystąpił do Programu, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Programu przesyłanych drogą elektroniczną, w tym promocji skierowanych wyłącznie do Członków Programu. Jeżeli Członek Programu nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji handlowych wysyłanych e-mailem, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania ofert handlowych, klikając link dezaktywujący znajdujący się na dole otrzymanej wiadomości e-mail lub korzystając ze swojego konta klienta. Rezygnacja nie będzie mieć żadnych konsekwencji dla jego członkostwa.

 

Wszelkie zmiany adresu poczty elektronicznej lub adresu pocztowego, nazwiska oraz wszelkich innych niezbędnych danych kontaktowych powinny być dokonywane przez Członka Programu za pośrednictwem jego konta klienta.

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone dane są przetwarzane przez spółkę Accor SA, która odpowiada za przetwarzanie danych, z siedzibą przy 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach zarządzania i obsługi Programu (członkostwo, reklamacje). Przetwarzane informacje są przeznaczone dla spółki Accor SA oraz jej spółek zależnych (w tym dla zarządzającej Programem firmy PRO-FID SAS) oraz Partnerów handlowych i zleceniobiorców (usługodawcy, partnerzy, hotele itp.). Dane są chronione zgodnie z opisem znajdującym się w Karcie Ochrony Danych Osobowych naszej firmy.

 

Dane dotyczące Członków Programu mogą być przekazywane, w zależności od okoliczności, w poniżej wymienionych celach, odbiorcom z państw spoza Unii Europejskiej, niedysponującym odpowiednim poziomem ochrony, tzn.:

- wybranym przez Członków Programu partnerskim programom lojalnościowym i liniom lotniczym, w celu zarządzania transferem Punktów Rewards oraz reklamacjami. Lista firm partnerskich i linii lotniczych jest dostępna w rubryce Le Club AccorHotels na stronie AccorHotels.com. Transfer ten, na który świadomie wyrażają Państwo zgodę, jest niezbędny do zrealizowania Państwa wniosku dotyczącego przekazania Punktów Rewards lub mil lotniczych;

- podmiotom i hotelom grupy AccorHotels, transfer ten jest niezbędny do wykonania umowy zawartej przez Członka Programu z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych;

– dane Członków Programu ze Stanów Zjednoczonych oraz regionu Azji i Pacyfiku: usługodawcom zewnętrznym dysponującym telefonicznymi centrami obsługi reklamacji zgodnie z powierzonym im zasięgiem, w Meksyku i w Australii, gdzie transfer danych został unormowany specjalną umową o przepływie danych.

 

Spółka Accor SA przetwarza także dane o charakterze osobowym w celu wykrywania nieprawidłowości i zarządzania nimi, w szczególności jeżeli chodzi o oszustwa, które mogą dotyczyć rejestracji Członka Programu lub uzyskiwania oraz wykorzystywania Punktów. Dane pozyskiwane w ten sposób są przeznaczone wyłącznie dla uprawnionych pracowników spółki Accor SA, jej usługodawców, a w razie konieczności także dla Partnerów programu lojalnościowego oraz dyrektora hotelu, którego dotyczy stwierdzona nieprawidłowość. Członkowie Programu są informowani co do dotyczących ich nieprawidłowości drogą pocztową.

 

Zgodnie z przepisami ustawy prawa francuskiego z dnia 6 stycznia 1978, r. dotyczącej przetwarzania i ochrony  danych osobowych, Członkowie Programu mają prawo dostępu do danych, które ich dotyczą, oraz prawo zadawania pytań i zmiany tych danych, jak również prawo sprzeciwu, z uzasadnionej przyczyny, gdyby ich dane o charakterze osobistym były przetwarzane oraz prawo nie wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w szczególności w celach handlowych. Aby wyegzekwować przysługujące mu prawa, Członek Programu powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: data.privacy@accor.com

 

15. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PROGRAMU, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

Przystąpienie do Programu oznacza akceptację bez żadnych zastrzeżeń Ogólnych Warunków Programu przez jego Członków. Niniejsze Ogólne Warunki Programu zastępują jakiekolwiek wersje wcześniejsze tego dokumentu.

 

W razie wystąpienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Członkiem Programu, a firmą PRO-FID SAS w odniesieniu do Ogólnych Warunków Programu, Członek Programu może skorzystać ze standardowej procedury mediacji lub jakiegokolwiek innego alternatywnego sposobu rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze polubownej w terminie 60 dni od daty zgłoszenia go do działu obsługi klienta, Członek Programu może wnieść skargę do mediatora do spraw turystyki i podróży, w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zgłoszenia pierwszej reklamacji. Informacje dotyczące danych kontaktowych mediatora i sposobu wnoszenia skarg są dostępne na stronie „Pomoc

 

Ogólne Warunki Programu podlegają prawu francuskiemu, przy czym nie ogranicza to obligatoryjnie obowiązujących przepisów prawa, jakie mogą mieć zastosowanie w kraju zamieszkania konsumenta.

 

16. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie informacje dodatkowe i szczegóły na temat Programu, w szczególności dotyczące usług dodatkowych proponowanych przez każdy z hoteli uczestniczących w Programie, korzyści Programu u Partnerów oraz warunków korzystania z czeków hotelowych Le Club AccorHotels Rewards są dostępne na stronie Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.