Uw status

Uw punten

Nog punten of nachten

in een deelnemend hotel

om uw kaart te ontvangen

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

VANAF 4 JANUARI 2018

1. KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

Het loyalty programma Le Club AccorHotels (het “Programma”), aangeboden door PRO-FID SAS (de “Beheerder”), vennootschap belast met de klantenbinding van de hotels binnen de AccorHotels-groep, heeft als doel zijn leden (de Leden) tijdens hun verblijf in de hotels van de groep AccorHotels die meedoen aan het Programma evenals bij de Partners van het Programma, te laten profiteren van de hieronder genoemde voordelen.

Het Le Club AccorHotels-programma is alleen van toepassing als de wetgeving van het land waar het Lid woont dit toestaat. In dit niet het geval dan is deelname aan het Programma niet toegestaan.

2. DEFINITIES

3. HOTELS DIE DEELNEMEN AAN HET PROGRAMMA

De hotels die deelnemen aan het Programma opereren onder een van de merken van AccorHotels-groep, met uitzondering van de hotels en de merken opgesomd in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com (zie de deelnemende merken en hotels en uitgezonderde merken).

Indien een hotel of een merk toetreedt tot het netwerk van AccorHotels of een hotel wordt een deelnemend hotel aan het Programma, geven alleen overnachtingen die daarvoor in aanmerking komen in het betreffende hotel na deze gebeurtenis Leden recht op Punten en andere programmavoordelen.

Wanneer een hotel het netwerk AccorHotels verlaat of ophoudt een deelnemend hotel te zijn, na de reservering maar voor de overnachting van een Lid, kan dit Lid:

De Beheerder zal alles in het werk stellen om Leden in een dergelijke situatie binnen een redelijke termijn te informeren.

4. DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

4.1. Voorwaarden voor deelname

Alle meerderjarige natuurlijke personen of die handelingsbevoegdheid hebben om een verbintenis aan te gaan in de zin van de wetgeving van het land waar het Lid woont, kunnen deelnemen aan het Programma.

Deelname aan het Programma is gratis.

Ieder Lid ontvangt de lidmaatschapskaart, hetzij in fysieke hetzij in digitale vorm, al naar gelang de Status en/of de voorkeur van het Lid. De kaart staat, ongeacht de vorm, op naam van de gebruiker en is strikt persoonlijk. De kaart kan niet worden verkocht, uitgeleend of afgestaan. De kaart geldt niet als betaalmiddel en vormt geen garantie voor een reservering. Op elke kaart staat behalve de naam van het Lid, het individuele identiteitsnummer en de vervaldatum van de Status (voor statussen Silver, Gold en Platinum - zie artikel 8 hieronder). Elk Lid kan over maximaal één kaart van Le Club AccorHotels beschikken.

De kaart mag uitsluitend worden gebruikt door het Lid waarvan de naam op de kaart staat.

Voor deelname aan het Programma is het bezit van een eigen e-mailadres een vereiste. Meerdere Leden mogen niet hetzelfde e-mailadres gebruiken. Deelname aan het Programma vereist het accepteren van elektronische berichten die samenhangen met de werking van en de aangeboden diensten door het Programma nieuwsbrieven, werking van het klantaccount, puntenoverzichten, enz.). Indien de Gast geen berichten meer wil ontvangen met betrekking tot het Programma, moet hij zich afmelden voor het Programma (zie de procedure conform artikel 12.1).

De Leden van het Programma gaan ermee akkoord dat het Programma geheel of gedeeltelijk kan worden aangepast. De wijzigingen die mogelijk de rechten en de verplichtingen van de Leden grondig zouden kunnen wijzigen zullen, binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding, het onderwerp zijn van een informatie aan de Leden, meer bepaald door bekendmaking op de website AcoorHotels.com en/of via elektronische communicatie. De Leden behouden de mogelijkheid om hun lidmaatschap op te zeggen conform aan artikel 12.1. Elke deelname aan het Programma na de datum van de toepassing van de wijzigingen bewijst de aanvaarding door het Lid.

Het Lid mag nooit het wachtwoord van zijn klantaccount aan een derde doorgeven. Het Lid erkent dat hij/zij vanaf dat moment verantwoordelijk is voor alle transacties vanaf en naar zijn/haar account.

4.2. Voorwaarden voor deelname

De Gast kan zich aanmelden voor het Programma:

De Gast moet de benodigde en verplichte gegevens aanleveren op het moment van zijn toetreding.

Een nieuw Lid dient de Algemene voorwaarden voor Gebruik van het Programma te accepteren, hetzij online, hetzij in het hotel, afhankelijk van de manier van aanmelden.

Vanaf deze acceptatie kan het Lid profiteren van alle diensten van het Programma: toegang tot de verschillende functies van de site AccorHotels.com (toegang tot Beloningen, zijn klantaccount raadplegen, Rewards-punten inwisselen…), identificatie op alle websites en bij alle callcenters van de AccorHotels-groep bij de reservering.

4.3. Klantaccount

Het gebruik van het klantaccount valt enkel en alleen onder de verantwoordelijkheid van het Lid en zorgt ervoor dat het Lid:

5. GEBRUIK VAN DE KAART

Om van zijn voordelen te kunnen profiteren dient het Lid zijn kaartnummer te vermelden bij reservering en/of zijn kaart (fysiek of elektronisch) te tonen bij aankomst in het hotel. Naleving van deze bepalingen is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de voordelen van het Programma.

Ingeval van verlies of diefstal van zijn/haar kaart, moet het Lid de Beheerder van het Programma hierover inlichten en een nieuwe kaart bestellen in de rubriek “Uw kaart per brief ontvangen” in zijn klantaccount op de website AccorHotels.com.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET LID

Het niet naleven van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van het programma door het Lid, het misbruiken of frauduleus gebruiken van de kaart of de Punten van Le Club AccorHotels Rewards, het vervalsen van verstrekte informatie en het vertonen van schadelijk of laakbaar gedrag (met name hinderlijk, kwaadwillend en beledigend gedrag ten aanzien van het personeel van het hotel of de hotelgasten), kan naar goeddunken van de Beheerder van het Programma leiden tot de tijdelijke opschorting van het lidmaatschap van het Lid ten aanzien van het Programma of de ontbinding van het lidmaatschap zonder vooraankondiging en zonder schadeloosstelling, waarbij de gespaarde Punten op de kaart conform de voorwaarden in artikel 12 worden verwijderd. Deze opschorting of ontbinding doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de Beheerder van het Programma een rechtshandeling te voeren tegen het Lid.

7. LE CLUB ACCORHOTELS-PUNTEN SPAREN

Wanneer een Lid een overnachting uitvoert in het kader van het Programma bij een deelnemend hotel, waarbij sprake is van minimaal één betaalde overnachting die door het Lid daadwerkelijk is uitgevoerd in het hotel, dan worden Punten en Overnachtingen die in aanmerking komen op grond van het Programma tijdens zijn overnachting bijgeschreven op zijn/haar account. Bij Day Use worden uitsluitend Punten bijgeschreven en geen enkele Geldige Overnachting zal worden aangerekend.

Er kan slechts een geheel aantal punten worden gecrediteerd. Indien de toepassing van het Spaarpuntensysteem op een decimaal aantal punten uitkomt, zal het aantal Punten dat wordt gecrediteerd overeenkomen met het aantal dat onmiddellijk lager is indien de decimaal lager is dan 4 en het aantal dat onmiddellijk hoger is indien de decimaal gelijk of hoger is dan 5.

Voor het Puntenkrediet zal het bedrag van facturen die worden betaald in lokale munt buiten de Eurozone, eerst worden omgerekend in Euro voordat het Spaarpuntensysteem voor de toepassing van het sparen van de Punten wordt toegepast. De wisselkoers die wordt toegepast op het moment van de Check-out komt uit de database “Multideviezen”. (Database met monetaire of financiële informatie van de bank Reuters).

De Punten en de Geldige Overnachtingen, mogen niet worden overgedragen op een ander Lid. Zij zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen.

De Punten zijn geen betaalmiddel en hebben geen geldwaarde; er kan geen geldbedrag worden uitgekeerd voor verloren of niet gebruikte Punten.

7.1. Boekingskanalen waarmee punten kunnen worden gespaard

In aanmerking komen: boekingen tegen geldige tarieven via de distributiekanalen van AccorHotels (AccorHotels-websites, AccorHotels-callcenter, hotels) en traditionele reisbureaus die een “GDS”-software gebruiken die automatisch is verbonden met de AccorHotels-boekingscentrale.

Uitgesloten zijn: boekingen via een wederverkoper, een touroperator of een extern online reisbureau (zoals Expedia.com, Booking.com, enz. ...). Met deze boekingen kunnen geen Punten worden gespaard en de overnachtingen tellen niet mee voor het berekenen van een statusniveau.

7.2. Geldige tarieven

Alleen de overnachtingen die zijn gereserveerd tegen een geldig tarief in het kader van het Programma, geven recht op de voordelen van het Programma.

In aanmerking komen alle algemene, corporate en promotionele tarieven, met uitzondering van de volgende tarieven:

7.3. Geldige uitgaven

Alleen de volgende uitgaven komen in aanmerking voor het sparen van Punten, onder voorbehoud dat zij door het Lid worden betaald dat feitelijk in het hotel overnacht:

De Punten worden berekend op basis van het totaalbedrag van de factuur voor de in aanmerking komende uitgaven exclusief belastingen. Deze volledige factuur dient aan het hotel te zijn betaald en de betaling dient door het hotel te zijn geaccepteerd en bevestigd. Dit betekent dat bij gebrek aan betaling van het volledige of gedeeltelijke factuurbedrag, in het bijzonder wanneer een cheque wordt geweigerd, van een ongedekte cheque of bij betwisting van een betaling met creditcard, het Lid geen Punten over de betreffende factuur zal ontvangen en niet in aanmerking zal komen voor een Geldige Overnachting.

Onderstaande regels voor Geldige uitgaven zijn afhankelijk van de infrastructuur van elk deelnemend hotel:

De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor Punten:

7.4. Spaarpunten systeem voor Rewards-punten

Het Programma kent 4 statusniveaus die worden toegekend op basis van het aantal Geldige Overnachtingen of het aantal gespaarde Status-punten: Classic, Silver, Gold en Platinum

Elk statusniveau heeft een eigen spaarpunten systeem voor Rewards-punten, zoals weergegeven in onderstaande tabel op basis van een geldige uitgave van €10

Per €10 aan Geldige Uitgaven:

STATUS

NIVEAU

Aantal

gespaa rde

REWARDS-PUNTEN bij de

deelnemende

merken (behalve

MAMA SHELTER, ADAGIO, adagio

access, ibis

en ibis styles)

Aantal

gespaa rde REWARDS-PUNTEN

bij MAMA SHELTER, ibis* EN

ibis styles

Aantal

gespaa rde

REWARDS-PUNTEN bij

adagio (behalve

bij adagio

access)

Aantal

gespaa rde

REWARDS-PUNTEN bij

adagio access

Classic

25

12,5

10

5

Silver

31

15.5

12.5

6.25

Gold

37

18.5

15

7.5

Platinum

44

22

17.5

8.75

* De hotels die opereren onder het merk ibis budget nemen niet deel aan het Programma (raadpleeg de lijst van de deelnemende merken en de uitgezonderde hotels en merken).

In de Thalassa sea & spa-vestigingen is het puntenspaarsysteem van toepassing van het hotel waarin het Lid verblijft.

In geval van wijziging van Status van het lid tussen de boeking en de Check-out, zullen de toepassingsregels voor de toekenning van de Rewards-punten diegene zijn op het moment van de Check-out. Voor een verblijf van verschillende opeenvolgende overnachtingen, geniet het Lid van een enkel Rewards-punten-krediet op het moment van de betaling van de volledige factuur

7.5. Rewards-punten sparen bij Partnermerken

Het sparen van Rewards-punten is ook mogelijk bij meerdere Partners die deelnemen aan het Programma op grond van de bijzondere voorwaarden van elke afzonderlijke Partner. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com

7.6. Speciale Aanbiedingen en Voordeelacties

De Leden kunnen ook Rewards-punten sparen in het kader van speciale aanbiedingen of voordeelacties georganiseerd door het Programma. Binnen dit kader is het sparen van Rewards-punten onderworpen aan de specifieke voorwaarden die medegedeeld zijn aan de Leden en die van toepassing zijn op elke dusdanige aanbieding of actie.

7.7 Geldigheid van de Rewards-punten

De Rewards-punten hebben een geldigheid van 365 dagen vanaf de datum van het evenement die hun krediet heeft gegenereerd. Voor de Rewards-punten die naar aanleiding van een verblijf in een deelnemend hotel of in een Onafhankelijk hotel worden gespaard is deze datum de datum van de check-out. Voor Rewards-punten die gespaard zijn via een aanbieding van Meeting planner in het kader van een geldig evenement is dit de datum waarop de Rewards-punten zijn bijgeschreven op het account.

De geldigheidsduur van de Rewards-punten die door een Lid werden gespaard wordt verlengd met 365 dagen telkens wanneer het Lid effectief in een deelnemend hotel of een Onafhankelijk hotel een Geldige Overnachting heeft uitgevoerd.

Indien een Lid gedurende 365 opeenvolgende dagen niet effectief in een deelnemend hotel of een Onafhankelijk hotel een Geldige Overnachting heeft uitgevoerd, dan zullen alle Rewards-punten op zijn rekening, ongeacht de basis voor de verwerving van de Rewards-punten, zonder voorafgaande mededeling verloren gaan, zonder de mogelijkheid ze terug te krijgen of om te zetten.

7.8 Spaarpunten systeem van de Status-punten

De tabel hieronder stelt het spaarpunten systeem van de Status-punten voor op basis van € €10 aan geldige uitgaven.

VOOR 10 € AAN GELDIGE UITGAVEN

STATUS

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ DE DEELNEMENDE MERKEN (UITGEZONDERD Mama Shelter, Adagio, adagio Access, ibis* EN ibis styles)

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ Mama Shelter, ibis* eN ibis styles

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ Adagio (UITGEZONDERD Adagio Access)

AANTAL STATUS-PUNTEN GESPAARD BIJ Adagio Access

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

* De hotels die worden uitgebaat onder het merk ibis budget nemen niet deel aan de programma's (Zie de lijst van de deelnemende merken en van uitgezonderde hotels en merken).

De Status-punten zijn geldig tot 31 december van het kalenderjaar waarin ze werden ontvangen

8. STATUS

Een lid kan tijdens zijn lidmaatschap op elk moment overgaan naar een hogere status indien hij de grens van de vereiste Geldige Overnachtingen of het vereiste aantal Status-punten bereikt, zoals beschreven in de tabel hieronder.

STATUS

AANTAL EFFECTIEVE IN AANMERKİNG KOMENDE NACHTEN

GECUMULEERD AANTAL STATUS-PUNTEN

SILVER

10

2 000

GOLD

30

7 000

PLATINUM

60

14 000

Aan het begin van elk kalenderjaar wordt een balans opgemaakt van alle uitgevoerde Geldige Overnachtingen en van de Statuspunten die door het Lid werden gespaard in de loop van het afgelopen kalenderjaar:

De tellers van de Geldige Overnachtingen en van de Status-punten worden opnieuw op nul gezet op 1 januari van elk kalenderjaar.

Het gebruik van de Rewards-punten heeft geen invloed op het behoud of de wijziging van de Status.

Als overgangsmaatregel zal de Status die door het Lid werd behaald op datum van 31 december 2016 door toepassing van de voorgaande regels voor de toekenningen van de Status voor 1 januari 2017, worden behouden tot 31 december 2017. De activiteit van het lid in de loop van het kalenderjaar 2016 zal niet in aanmerking worden genomen voor het bereiken van een hogere Status door het Lid in de loop van het kalenderjaar 2017.

9. VOORDELEN EN DIENSTEN VOOR LEDEN

Leden met de status Silver of hoger hebben, naast het sparen van punten, ook recht op extra voordelen gekoppeld aan het statusniveau van het Lidmaatschap.

Deze extra voordelen zijn gekoppeld aan het bezit van de loyalty kaart. Alleen de kaarthouder zelf heeft recht op deze extra voordelen.

Deze extra voordelen worden aangeboden indien het een Geldige Overnachting betreft die recht geeft op het sparen van Punten, met uitzondering van reserveringen voor Day use zoals die vastgelegd zijn in onderhavige voorwaarden.

Meer informatie over deze voordelen vindt u in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com.

Met name is de garantie van een beschikbare kamer voor aankomst onderworpen aan de onderstaande, specifieke voorwaarden:

10. INWISSELEN VAN DE REWARDS-PUNTEN

Leden kunnen Rewards-punten omzetten in Beloningen. Deze beloningen kunnen bestaan uit:

Op het gebruik van de Rewards-punten voor het verkrijgen van korting op het factuurbedrag van een Geldige Overnachting in een deelnemend hotel zijn de volgende regels van toepassing:

Rewards-punten kunnen niet worden gebruikt om te profiteren van kortingen in Onafhankelijke Hotels, noch voor de overnachtingstarieven, noch voor de uitgaven ter plaatse;

Deze wisselkoers zal worden toegepast:

Op het verkrijgen van Beloningen bij Partners (met name de omzetting in punten voor andere loyalty programma’s) zijn de integrale voorwaarden van toepassing die zijn vastgesteld door elke Partner (aantal Rewards-Punten dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van de Beloning, data, beschikbaarheid, etc.). Voor de Partners die de omzetting van Rewards-Punten van het Programma bieden, geldt dat de omzetting van Rewards-Punten uitsluitend kan plaatsvinden naar het account van het lid dat geregistreerd is bij de Partner onder de naam van het Lid. Zodra er een eerste omzetting heeft plaatsgevonden, is het account dat het Lid heeft bij het Programma verbonden met zijn account bij de Partner; het account van de Partner kan niet verbonden worden met een ander account van het Programma. Deze voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van AccorHotels.com die gewijd is aan de Partnerprogramma’s.

Op het verkrijgen van beloningen in de shop ‘La Collection by Le Club AccorHotels’ zijn de algemene voorwaarden van de shop van toepassing, evenals de algemene voorwaarden van elke partner die producten en diensten aanbiedt die kunnen worden besteld. Het lid kan deze voorwaarden raadplegen en wordt tijdens elke bestelling in de shop gevraagd deze te accepteren.

Rewards-punten geven in geen geval aanleiding tot een geldelijke vergoeding of cash terugbetaling, in welke vorm dan ook.

Voor het gebruik van Rewards-punten gaat het Lid akkoord met het feit dat de informatie en transactiegegevens zoals die geregistreerd staan in de computersystemen, gebruikt worden door de Beheerder en dienen als bewijs voor deze transacties, tenzij anders bewezen.

11. VRAGEN MET BETREKKING TOT HET ACCOUNT VAN HET LID

11.1. Klachten binnen het netwerk van deelnemende hotels

Als het Lid constateert dat zijn Punten niet binnen minimaal 7 dagen na zijn verblijf in een hotel dat deelneemt aan het Programma zijn bijgeschreven, kan hij binnen 6 maanden na het betreffende verblijf (met de datum van de Check-out als bewijs) verzoeken het saldo te corrigeren. Hiertoe kan eenvoudig de procedure ”Ontbrekende punten melden” worden gevolgd ’in zijn account of in de rubriek ondersteuning op de website AccorHotels.com.

Om zijn verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet het Lid een kopie van de betaalde factuur van het betreffende hotel bijsluiten. Op deze factuur mogen geen handgeschreven wijzigingen zijn aangebracht; alleen het door het hotel uitgegeven formaat heeft bewijskracht en moet opgesteld worden op naam van het Lid dat de claim indient.

Indien een puntenclaim gerechtvaardigd is, zal het correcte aantal Rewards-punten en Status-punten worden bijgeschreven op het account van het Lid.

Indien een correctie van de ontbrekende Status-punten het voor het Lid mogelijk zou hebben gemaakt om van een nieuwe Status te profiteren bij toepassing van de regels die zijn beschreven in artikel 8 hierboven, zal deze Status aan het Lid worden toegekend voor de rest van het lopend kalenderjaar. De Rewards-punten die voorafgaand aan deze correctie werden toegekend aan het Lid zullen opnieuw worden berekend.

Indien het Lid ten onrechte geen Punten bijgeschreven krijgt of niet kan profiteren van een voordeel waarop hij recht heeft op basis van zijn Statusniveau, beperkt de verantwoordelijkheid van de Programmabeheerder zich tot de gecorrigeerde registratie van de Punten op het account van het Lid.

11.2. Claims indienen bij de Partners

Voor alle vragen met betrekking tot de Punten die gespaard zijn via Partners van het Programma moet het Lid de procedure ”Ontbrekende punten melden aan Partners” volgen die beschikbaar is in zijn account of op de Help-pagina op de website AccorHotels.com en alle vereiste bewijsstukken bijvoegen.

Er geldt een minimale verwerkingstijd van 6 weken, gerekend vanaf de dienstverlening door de Partner voordat het Lid een verzoek tot correctie kan indienen. De maximale termijn waarbinnen dit verzoek kan worden opgestuurd, verschilt per Partner en staat vermeld in de rubriek Le Club AccorHotels op de website van AccorHotels.com.

Om in aanmerking te komen voor het bijschrijven van Rewards-punten, dient de betaalde factuur die ingediend wordt bij het opvragen van punten op naam van het Lid te staan dat de punten opvraagt.

In het geval van de omzetting van Rewards-punten in Punten van andere loyalty programma's of in airline miles, eindigt de verantwoordelijkheid van de Programmabeheerder op het moment van de bevestiging aan het Partnerprogramma van het omzettingsverzoek. Indien de Rewards-punten echter zijn afgeschreven van zijn account, maar niet binnen 6 weken zijn bijgeschreven als Punten of airline miles op het account van het Partnerprogramma, dan wordt het Lid verzocht contact op te nemen met de beheerder van zijn programma, en dit binnen de geldende termijn van het betreffende programma.

12. VOORWAARDEN & PROCEDURES VOOR OPSCHORTING OF OPZEGGING

12.1. Opzegging op initiatief van het Lid

Het Lid kan te allen tijde besluiten om zijn deelname aan het Programma stop te zetten. Het Lid kan hiertoe een verzoek per e-mail sturen in de rubriek “Ondersteuning” of gebruik maken van de rubriek “Contact” op de website AccorHotels.com.

12.2. Opschorting of stopzetting op initiatief van de Programmabeheerder

Elk onrechtmatig gebruik van de Le Club AccorHotels-kaart in de zin van deze algemene voorwaarden kan, naar goeddunken van de Programmabeheerder:

12.3. Gevolgen van de opschorting

Gedurende de Periode van de Opschorting kan het Lid geen geen gebruik maken van zijn Rewards-Punten op basis van de voorwaarden zoals beschreven in artikel 10.

Tijdens de periode van Opschorting en uiterlijk nadat de Opschortingsperiode is verstreken, besluit de Programmabeheerder:

12.4. Gevolgen van de opzegging

In alle gevallen van opzegging van het lidmaatschap, leidt de opzegging tot complete uitsluiting van het Programma en het definitieve einde van elke relatie tussen de Programmabeheerder en het Lid. Deze beëindiging leidt eveneens tot het schrappen van alle gespaarde Punten vanaf de dag van de opzegging.

13. PROGRAMMA COMMUNICATIE

Het Lid kan alle informatie met betrekking tot zijn deelname aan het Programma (met name de hoeveelheid gespaarde Punten en Geldige Overnachtingen en de werking van het klantaccount) vinden op de website AccorHotels.com in zijn klantaccount. Overeenkomstig artikel 4.1 wordt benadrukt dat deelname aan het Programma de acceptatie impliceert van elektronische berichten die zijn gekoppeld aan het Programma en de aangeboden diensten (nieuwsbrieven, puntenoverzichten, enz.). Indien het Lid geen berichten meer wenst te ontvangen die te maken hebben met het Programma, moet hij zich laten uitschrijven uit het Programma (zie de procedure in artikel 12.1). Elk Lid dat zich heeft aangemeld voor het Programma gaat er overigens mee akkoord dat hij per e-mail berichten ontvangt, waaronder aanbiedingen die alleen zijn bestemd voor Leden. Indien het Lid niet langer commerciële kennisgevingen wenst te ontvangen, kan hij zich te allen tijde uit laten schrijven voor commerciële aanbiedingen door te klikken op de betreffende link onderaan in het betreffende e-mailbericht of via zijn klantaccount. Deze uitschrijving heeft geen gevolgen voor zijn lidmaatschap.

Het Lid moet alle wijzigingen met betrekking tot zijn e-mail- of postadres, naam of elke andere informatie die belangrijk kan zijn om contact op te nemen met het Lid, opgeven via zijn klantaccount.

14. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde gegevens worden verwerkt door Accor SA, die daarvoor verantwoordelijk is, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-Les-Moulineaux, Frankrijk, in het kader van het beheer en de voortgang van het Programma (deelname, klachten De gegevens zijn bestemd voor Accor SA en haar dochterondernemingen (waarvan PRO-FID SAS belast is met het Programmabeheer), handelspartners en medecontractanten (diensteverleners, partners, hotels). De gegevens worden beschermd zoals staat beschreven in ons handvest bescherming persoonsgegevens.

Afhankelijk van de omstandigheden kunnen uw gegevens voor bovenstaande doeleinden worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie die niet beschikken over een adequaat beschermingsniveau, te weten:

Accor SA zal de persoonlijke gegevens zodanig bewerken dat afwijkingen, met name frauduleuze gegevens kunnen worden gedetecteerd tijdens de aanmelding van een Lid of tijdens het gebruik van Punten. De gegevens die in dit verband worden verzameld, zijn bedoeld voor het bevoegde personeel van Accor SA, voor haar dienstverleners, en indien nodig, voor de Partners van het loyalty programma en de manager van het hotel waarbij de afwijking wordt geconstateerd. De leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van eventuele geconstateerde afwijkingen.

Overeenkomstig de bepalingen van de (Franse) wet van 6 januari 1978 beschikt het Lid over het recht van inzage, van vraagstelling en rectificatie van zijn gegevens, evenals een recht zich op grond van een legitieme reden te verzetten tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en een recht van verweer tegen met name commerciële acquisitie. Voor de uitoefening van deze rechten, kan het Lid een e-mail sturen naar data.privacy@accor.com

15. INSTEMMING MET DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA, DE GESCHILLENREGELING EN HET TOEPASSELIJK RECHT

Elke toetreding tot het Programma impliceert dat Leden onvoorwaardelijk instemmen met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele eerdere teksten.

In geval van een geschil tussen het Lid en PRO-FID SAS over de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma, wordt het Lid geïnformeerd dat hij gebruik kan maken van een conventionele bemiddelingsprocedure of elke andere geschillenbemiddeling. Wanneer binnen een termijn van 60 dagen nadat de zaak aanhangig is gemaakt geen schikking is getroffen, kan het Lid de toerisme- en reismediator inschakelen, doch uiterlijk 12 maanden na de eerste claim. De gegevens van de mediator en de modaliteiten voor aanhangig making zijn beschikbaar in de rubriek "ondersteuning"

De Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Programma zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, onverminderd dwingende, beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waarin consumenten wonen.

16. OVERIGE INFORMATIE

Alle aanvullende gegevens en bijzonderheden met betrekking tot het Programma, in het bijzonder verband houdend met de aanvullende diensten in elk deelnemend hotel en de voordelen van de Partners vindt u in de rubriek Le Club AccorHotels op de website AccorHotels.com.

Wij hebben de algemene gebruiksvoorwaarden van het programma geactualiseerd. Deze voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2017 automatisch van toepassing :