Twój status

Twoje punkty

Pozostało punktów lub nocy
w hotelu uczestniczącym w programie,
aby otrzymać kartę

OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU

Obowiązujące Od 4 stycznia 2018 roku

1. OPIS PROGRAMU

Program lojalnościowy Le Club AccorHotels („Program”) prowadzony przez PRO-FID SAS, spółkę zajmującą się pogłębianiem lojalności Klientów hoteli Grupy AccorHotels („Zarządzający”), ma na celu umożliwienie jego Członkom dostępu do niżej opisanych korzyści podczas ich pobytów w hotelach grupy AccorHotels uczestniczących w Programie oraz u Partnerów Programu.

Program Le Club AccorHotels może być dostępny wyłącznie, jeżeli zezwala na to prawo kraju rezydencji Członka Programu. W przeciwnym wypadku przystąpienie Członka do Programu uważa się za nieważne i niebyłe.

2. DEFINICJE

3. HOTELE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

Hotelami uczestniczącymi w Programie są hotele działające pod markami grupy AccorHotels, za wyjątkiem hoteli i marek, których lista widnieje w rubryce Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com (patrz marki uczestniczące oraz hotele i marki nieuczęstniczące).

W przypadku, gdy dany hotel lub marka przystępuje do sieci AccorHotels lub gdy hotel rozpoczyna swój udział w Programie, jedynie pobyty kwalifikujące odbyte w hotelu po jego przystąpieniu do Programu uprawniają Członków do uzyskania Punktów i innych korzyści Programu.

Jeśli dany hotel opuszcza sieć AccorHotels lub przestaje być hotelem uczestniczącym w Programie w momencie, gdy Członek Programu już dokonał w nim rezerwacji, ale jeszcze nie odbył pobytu, ów Członek Programu:

Zarządzający dołoży wszelkich starań, aby uprzedzić Członków Programu, których dotyczy taka sytuacja, z rozsądnym wyprzedzeniem w odniesieniu do daty ich pobytu.

4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

4.1. Warunki członkostwa

W Programie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne lub mające zdolność prawną do zawierania umów w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym zamieszkuje Członek Programu. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

Członkostwo w Programie zostaje potwierdzone poprzez wydanie imiennej karty członkowskiej, która może mieć postać fizyczną lub elektroniczną, w zależności od Statusu i/lub wyboru Członka Programu. Niezależnie od jej nośnika, karta członkowska jest imienna i osobista. Karta nie może być odsprzedawana, pożyczana innej osobie lub cedowana. Karta nie stanowi środka płatności i nie gwarantuje rezerwacji. Na każdej karcie figuruje nazwisko Członka Programu, jego indywidualny numer identyfikacyjny i data wygaśnięcia Statusu Członka Programu (dla Statusów Silver, Gold i Platinum – patrz rozdział 8 poniżej). Każdy Członek Programu może posiadać tylko jedną kartę Le Club AccorHotels.

Karta może być używana wyłącznie przez Członka Programu, którego nazwisko znajduje się na karcie.

Posiadanie aktywnego, indywidualnego adresu elektronicznego jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu. Dwóch Członków Programu nie może posiadać tego samego adresu elektronicznego. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej powiązanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu (komunikaty informacyjne, wgląd w saldo punktów, sposób działania konta, itp.). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie więcej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie go z Programu w sposób określony w art. 12.1.

Członkowie Programu akceptują fakt, że całość lub część zasad obowiązujących w Programie może ulec zmianie w dowolnym momencie. Biorąc pod uwagę, że wprowadzane modyfikacje mogą pociągnąć za sobą istotne zmiany praw i obowiązków Członków Programu, muszą oni zostać poinformowani o wprowadzaniu zmian w rozsądnym terminie w odniesieniu do dnia ich wejścia w życie, za pośrednictwem publikacji na witrynie AccorHotels.com i/lub środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Programu mają prawo rezygnacji z udziału w Programie w sposób określony w punkcie 12.1. Wzięcie udziału w Programie w jakikolwiek sposób po dniu wejścia w życie wprowadzanych modyfikacji oznacza ich akceptację przez Członka Programu.

Członek Programu nie może ujawniać jakiejkolwiek innej osobie hasła do swojego indywidualnego konta. Członek Programu potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za każdą transakcję dokonywaną ze swojego konta i na swój rachunek.

4.2. Warunki przystąpienia do programu

Klient może przystąpić do Programu:

Klient powinien udzielić wszelkich niezbędnych, obowiązkowych informacji wymaganych w chwili przystąpienia do Programu.

Nowy Członek Programu powinien zaakceptować Ogólne Warunki Użytkowania Programu podczas rejestracji online lub w hotelu, w zależności od warunków przystąpienia.

Dopiero po tej akceptacji Członek Programu może korzystać ze wszystkich usług Programu, w tym: dostępu do różnych funkcji strony AccorHotels.com (dostęp do Nagród, sprawdzanie swojego konta klienta, zamiana Punktów Rewards…), bycia rozpoznawanym na wszystkich witrynach internetowych i w centrach obsługi telefonicznej grupy AccorHotels podczas dokonywania rezerwacji.

4.3. Konto Członka Programu

Użytkowane przez Członka Programu konto pozwala mu na korzystanie z następujących funkcjonalności:

5. KORZYSTANIE Z KARTY

Aby uzyskać dostęp do przywilejów, Członek Programu powinien podawać numer swojej karty każdorazowo zamawiając jakiekolwiek świadczenia oraz/lub okazywać ją (na nośniku fizycznym lub elektronicznym) w momencie meldowania się w recepcji po przybyciu do hotelu. Stosowanie się do niniejszych postanowień stanowi warunek przyznania korzyści wynikających z Programu.

W razie zgubienia lub kradzieży jego karty, Członek Programu musi poinformować Zarządzającego Programem i zamówić nową kartę za pośrednictwem strony „Chcę otrzymać kartę pocztą” na witrynie AccorHotels.com.

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA PROGRAMU

Jakakolwiek forma naruszenia Ogólnych Warunków Użytkowania Programu przez Członka Programu, jakiekolwiek nieuczciwe lub nielegalne użycie karty lub Punktów, fałszowanie przekazywanych informacji, jak również zachowania szkodliwe i naganne (a zwłaszcza natrętne, nieżyczliwe lub obraźliwe traktowanie obsługi hotelu lub jego klientów) może skutkować - wyłącznie na podstawie decyzji Zarządzającego Programem - tymczasowym zawieszeniem Członka z Programu lub rozwiązaniem jego członkowska bez uprzedzenia i bez odszkodowania, zaś Punkty naliczone za pomocą karty zostaną anulowane, zgodnie z postanowieniami artykułu 12. Zawieszenie lub usunięcie Członka z Programu odbędzie się bez jakiegokolwiek uszczerbku dla wszelkiego rodzaju środków prawnych, jakie Zarządzający Programem może podjąć w stosunku do Członka Programu.

7. ZDOBYWANIE PUNKTÓW LE CLUB ACCORHOTELS

Kiedy Członek Programu spędza pobyt kwalifikowany w jednym z hoteli uczestniczących w Programie, w tym co najmniej jedną noc płatną i fizycznie spędzoną przez Członka Programu w hotelu, na jego koncie naliczane są Punkty i Pobyty Kwalifikowane odpowiadające jego pobytowi. Wykorzystanie dzienne pokoju (Day Use) również umożliwia uzyskanie Punktów, jednak żaden Kwalifikujący się nocleg nie zostanie naliczony.

Naliczona może zostać wyłącznie pełna liczba Punktów. Jeżeli po zastosowaniu zasad dotyczących naliczania Punktów zostanie wyliczona część dziesiętna, liczba naliczonych Punktów będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej, jeżeli wartość dziesiętna będzie niższa niż 5, oraz w górę, jeżeli wartość dziesiętna będzie wyższa lub równa 5.

Kwota faktur opłaconych w walucie lokalnej poza strefą euro zostanie przeliczona na euro przed określeniem liczby uzyskanych Punktów według obowiązujących stawek. Kurs walutowy stosowany przez hotel w momencie wymeldowania (check-out) pochodzi z bazy danych „Multidevises” (baza danych z informacjami finansowymi oraz walutowymi banku Reuters).

Punkty i Kwalifikujące się noclegi nie mogą być przeniesione na konto innego Członka Programu. Mają one charakter wyłącznie osobisty i nie są zbywalne.

Punkty nie są środkiem płatniczym i nie mają żadnej wartości pieniężnej; w zamian za utracone lub niewykorzystane Punkty nie może zostać wypłacona żadna kwota pieniężna.

7.1. Kanały dystrybucji uprawniające do zdobywania punktów

Do naliczania Punktów uprawniają: pobyty hotelowe zarezerwowane na podstawie stawek kwalifikowanych poprzez bezpośrednie kanały dystrybucji AccorHotels (strony internetowe AccorHotels, centralna rezerwacji AccorHotels, hotele) oraz tradycyjne biura podróży korzystające z oprogramowania GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji), podłączonego automatycznie do centrum rezerwacji AccorHotels.

Do naliczania Punktów nie uprawniają w szczególności: pobyty hotelowe zarezerwowane u pośredników, tour operatorów lub poprzez internetowe biura podróży (takie jak Expedia.com, Booking.com itp.). Pobyty te nie uprawniają Członka Programu do zdobywania Punktów, ani do gromadzenia Kwalifikujących się noclegów celem uzyskania statusu.

7.2. Stawki kwalifikowane

Jedynie stawki kwalifikowane uprawniają do uzyskania korzyści wynikających z Programu.

Do kwalifikujących należy zaliczyć stawki publiczne, korporacyjne i promocyjne, z wyjątkiem następujących stawek:

7.3. Wydatki kwalifikowane

Zdobywanie Punktów umożliwiają jedynie wydatki wymienione poniżej, pod warunkiem że zostały opłacone przez Członka Programu rzeczywiście korzystającego z pobytu w hotelu:

Punkty naliczane są na podstawie całkowitej kwoty netto faktury dotyczącej wydatków kwalifikowanych. Faktura powinna zostać zapłacona w całości, tzn. płatność powinna zostać przyjęta i potwierdzona przez hotel. W konsekwencji - w razie braku płatności całości lub części faktury, na przykład w przypadku odrzucenia czeku, wystawienia czeku bez pokrycia lub odrzucenia płatności kartą kredytową - Członek Programu nie otrzyma żadnego Punktu za daną fakturę i nie zostanie mu naliczony żaden Nocleg kwalifikujący.

Zasady dotyczące wydatków kwalifikowanych są różne w zależności od infrastruktury hotelu uczestniczącego w Programie:

Następujące wydatki nie kwalifikują się do zdobywania Punktów:

7.4. Stawki zdobywanych Punktów Rewards

Program oferuje 4 rodzaje Statusów przyznawanych w zależności od liczby Kwalifikujących się noclegów lub liczby zgromadzonych Punktów Status: Classic, Silver, Gold i Platinum.

Każdy Status członkowski posiada odrębne zasady naliczania Punktów Rewards, przedstawione w poniższej tabeli dla wydatków w wysokości 10 euro.

ZA KWALIFIKUJĄCY SIĘ WYDATEK 10 €

STATUS

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAREK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE (OPRÓCZ MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* I IBIS STYLES)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAMA SHELTER, IBIS* I IBIS STYLES

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO (OPRÓCZ ADAGIO ACCESS)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12,5

10

5

SILVER

31

15,5

12,5

6,25

GOLD

37

18,5

15

7,5

PLATINUM

44

22

17,5

8,75

* Hotele marki ibis budget nie uczestniczą w Programie (patrz lista uczestniczących i nieuczestniczących hoteli).

W obiektach Thalassa sea & spa stosuje się tabelę naliczania punktów obowiązującą w hotelu, w którym członek Programu zatrzymał się na pobyt.

W przypadku zmiany Statusu Członka Programu pomiędzy rezerwacją a datą wymeldowania z hotelu (check-out), będą stosowane zasady przyznawania Punktów Rewards wynikające ze Statusu w momencie wymeldowania z hotelu (check-out). W przypadku pobytu składającego się z kilku kolejnych noclegów, Punkty Rewards na rzecz Członka Programu zostaną naliczone tylko raz, przy zapłacie całości faktury.

7.5. Zdobywanie Punktów Rewards w firmach partnerskich Programu

Zdobywanie Punktów Rewards jest również możliwe u wszystkich Partnerów Programu, na właściwych warunkach określonych osobno dla każdego z Partnerów, które zostały zdefiniowane w rubryce Le Club AccorHotels na stronie AccorHotels.com.

7.6. Oferty specjalne i operacje promocyjne

Członkowie Programu mogą również zdobywać Punktów Rewards, uczestnicząc w organizowanych w ramach programu ofertach specjalnych lub operacjach promocyjnych. W takim przypadku, liczba zdobytych Punktów Rewards jest uzależniona od przestrzegania szczegółowych warunków obowiązujących w odniesieniu do każdej z takich ofert lub operacji, o których Członkowie Programu zostają każdorazowo poinformowani.

7.7 Ważność Punktów Rewards

Okres ważności Punktów Rewards wynosi 365 dni od daty zdarzenia, na którego podstawie zostały uzyskane. W przypadku Punktów Rewards uzyskanych w efekcie pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie lub w Hotelu Niezależnym, za datę zdarzenia uważana jest data wymeldowania (Check-out). W przypadku Punktów Rewards uzyskanych w efekcie zdarzenia kwalifikującego w ramach oferty Meeting Planner za wyżej wymienioną datę uznaję się datę naliczenia Punktów Rewards.

Okres ważności Punktów Rewards gromadzonych przez Członka Programu jest przedłużany o kolejne 365 dni za każdym razem, gdy Członek Programu odbędzie kwalifikujący do zdobycia Punktów pobyt w hotelu uczestniczącym w Programie lub w Hotelu Niezależnym.

Jeżeli Członek Programu nie skorzysta z żadnego kwalifikującego do zdobycia Punktów pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie lub w Hotelu Niezależnym przez kolejne 365 dni, wszystkie Punkty Rewards zgromadzone na jego koncie, niezależnie od sposobu ich uzyskania, będą mu odjęte bez uprzedzenia i bez możliwości ich odzyskania lub przeniesienia.

7.8 Stawki zdobywanych Punktów Status

W poniższej tabeli określone zostały stawki zdobywanych Punktów Status za każde 10 euro wydatków kwalifikowanych.

ZA KWALIFIKUJĄCY SIĘ WYDATEK 10 €

STATUS

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach marek biorących udział w programie (oprócz Mama Shelter, Adagio, adagio Access, ibis* I ibis styles)

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach mama shelter, ibis* i ibis styles

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach  adagio (oprócz adagio access)

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach adagio access

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

* Hotele marki ibis budget nie uczestniczą w Programie (patrz lista uczestniczących i nieuczestniczących hoteli i marek)

Punkty Statutsu zachowują ważność do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, podczas którego zostały uzyskane.

8. STATUS

Przez cały okres swojego udziału w Programie, jego Członek może uzyskać wyższy Status, po spełnieniu określonych w poniższej tabeli warunków dotyczących minimalnej ilości Kwalifikujących się noclegów lub Punktów Status.

STATUS

liczba kwalifikujących się noclegów

liczba uzyskanych punktów statusu

SILVER

10

2 000

GOLD

30

7 000

PLATINUM

60

14 000

Na początku każdego roku sporządzany jest bilans odbytych przez Członka Programu Noclegów kwalifikujących i uzyskanych przez niego Punktów Status w zakończonym roku kalendarzowym:

Liczba Noclegów kwalifikujących i Punktów Status zostaje wyzerowana w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wykorzystanie Punktów Rewards nie wpływa w żaden sposób na zachowanie lub zmianę Statusu.

W okresie przejściowym Status uzyskany przez Członka Programu na dzień 31 grudnia 2016 r. w zastosowaniu zasad przyznawania Statusów obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. zostanie zachowany do dnia 31 grudnia 2017 r. Aktywność Członka Programu podczas roku kalendarzowego 2016 nie będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu Członkowi Programu wyższego Statusu w trakcie roku kalendarzowego 2017.

9. PRZYWILEJE I USŁUGI OFEROWANE CZŁONKOM PROGRAMU

Członkowie Programu o Statusie Silver lub wyższym poza zbieraniem punktów korzystają z dodatkowych przywilejów związanych z ich Statusem.

Te przywileje są zależne od posiadania karty lojalnościowej i są przyznawane jedynie Członkowi Programu.

Przywileje te zostaną przyznane wyłącznie, jeśli dany pobyt Członka Programu kwalifikuje do przyznania Punktów, z wyłączeniem rezerwacji Day Use, zdefiniowanych w niniejszych warunkach.

Korzyści te są szerzej opisane w rubryce „Le Club AccorHotels” na stronie internetowej AccorHotels.com.

W szczególności, w odniesieniu do gwarancji dostępności pokoju przed przyjazdem obowiązują następujące warunki szczególne:

10. WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW REWARDS

Członkowie Programu mogą wykorzystywać swoje Punkty Rewards do uzyskania Nagród, którymi są w szczególności:

Wykorzystanie Punktów Rewards dla uzyskania zniżki kwoty faktury wystawionej po pobycie kwalifikującym w hotelu uczestniczącym w Programie jest ustalone zgodnie z następującymi warunkami:

Otrzymanie Nagród u któregoś z Partnerów (w szczególności zamiana na punkty w innych programach lojalnościowych) jest uzależniona od przestrzegania całości stosownych warunków, wyznaczonych przez każdego Partnera (liczba Punktów Rewards niezbędnych do otrzymania Nagrody, daty, dostępność itd.). U Partnerów umożliwiających przeniesienie Punktów Rewards Programu każde przeniesienie Punktów Rewards może być dokonane jedynie na konto zarejestrowane u Partnera pod takim samym nazwiskiem co nazwisko Członka Programu. Gdy przeniesienie zostało przeprowadzone, konto Członka istniejące w ramach Programu i jego konto u Partnera zostają powiązane - konto u Partnera nie będzie mogło być związane z żadnym innym kontem Programu. Członek Programu może zapoznać się z tymi warunkami w zakładce strony internetowej AccorHotels.com poświęconej Partnerom Programu.

Warunkiem otrzymania Nagród w sklepie "La Collection by Le Club AccorHotels" jest przestrzeganie warunków ogólnych użytkowania sklepu i ogólnych warunków ustalonych przez każdego z partnerów, którego produkty lub usługi można tam zamówić. Członek Programu może zapoznać się z tymi warunkami i jest proszony o ich zaakceptowanie każdorazowo podczas składania zamówienia w sklepie.

W każdym przypadku wykorzystanie Punktów Rewards nie umożliwia uzyskania żadnych zwrotów gotówkowych w dowolnej postaci, także wydania reszty z salda.

Dla potrzeb wykorzystywania Punktów Rewards Członek Programu wyraża zgodę na fakt, że informacje dotyczące transakcji zapisane w systemach informatycznych Zarządcy będą stanowić dowód realizacji tych transakcji, chyba że udowodnione zostanie inaczej.

11. PYTANIA DOTYCZĄCE KONTA CZŁONKA PROGRAMU

11.1. Reklamacja w ramach sieci hoteli uczestniczących w programie

Jeżeli Członek Programu stwierdza, że jego Punkty nie zostały poprawnie naliczone po upływie siedmiu lub więcej dni od daty jego pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie, może on złożyć wniosek o korektę salda w przeciągu sześciu miesięcy od chwili wymeldowania z hotelu (obowiązuje data Check-out). W tym celu, wystarczy wykonać procedurę „Zgłoszenia brakujących punktów po zakończeniu pobytu” dostępną na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com.

Aby jego wniosek mógł zostać rozpatrzony, Członek Programu musi załączyć do niego kopię faktury zapłaconej w danym hotelu. Faktura ta nie powinna zawierać odręcznych zmian. Akceptowany jest wyłącznie format stosowany przez hotel. Faktura ta musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

Uwzględnienie uzasadnionej reklamacji pociągnie za sobą prawidłowe naliczenie Punktów Rewards na koncie Członka Programu oraz uwzględnienie Punktów Status w odniesieniu do roku kalendarzowego, podczas którego miał miejsce pobyt stanowiący przedmiot reklamacji. Jeżeli prawidłowe uwzględnienie Punktów Status umożliwiłoby Członkowi Programu uzyskanie nowego Statusu w sposób określony w powyższym punkcie 8, status ten zostanie przyznany Członkowi Programu na pozostały okres bieżącego roku kalendarzowego. Punkty Rewards przyznane Członkowi Programu przed dokonaniem tej korekty zostaną odpowiednio przeliczone.

Jeżeli Członek Programu spotka się z niesłuszną odmową naliczenia Punktów lub uzyskania korzyści wynikającej ze swego Statusu, odpowiedzialność Zarządzającego Programem ograniczy się do naliczenia właściwej liczby Punktów na koncie Członka Programu.

11.2. Reklamacje u partnerów

W każdej sprawie związanej z gromadzeniem Punktów Rewards zdobytych u Partnerów Programu Członek Programu powinien wykonać procedurę „Zgłoszenia brakujących punktów u Partnerów”, dostępną na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com dołączając do niej wymagane dokumenty.

Wniosek o wyrównanie stanu Punktów nie może być złożony przed upływem sześciu tygodni od daty otrzymania usługi u Partnera. Maksymalny termin wysłania rzeczonego wniosku o wyrównanie jest różny dla poszczególnych Partnerów i podany w rubryce Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

By możliwe było doliczenie Punktów Rewards, opłacona faktura, której dotyczy reklamacja musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

W ramach zamiany Punktów Rewards na punkty innych programów lojalnościowych lub na mile lotnicze odpowiedzialność Zarządzającego Programem kończy się w chwili potwierdzenia wniosku o zamianę przez program Partnera. Jeżeli jednak Punkty Rewards zostały pobrane z konta Członka Programu, ale odpowiadające im punkty lub mile lotnicze nie są naliczone na koncie programu Partnera w terminie sześciu tygodni, Członek Programu powinien skontaktować się z podmiotem zarządzającym programem Partnera w terminie określonym w ramach danego programu.

12. WARUNKI I PROCEDURY ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA CZŁONKA PROGRAMU

12.1. Odstąpienie z inicjatywy Członka Programu

Członek Programu może w każdym momencie podjąć decyzję o zakończeniu swojego uczestnictwa w Programie. W tym celu wystarczy wysłać odpowiedni wniosek, korzystając z rubryki „Pomoc” lub „Skontaktuj się z nami” na witrynie AccorHotels.com.

12.2. Zawieszenie lub usunięcie członka programu z inicjatywy zarządzającego programem

Korzystanie z karty Le Club AccorHotels w sposób sprzeczny z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania Programu może spowodować na podstawie decyzji Zarządzającego Programem:

12.3. Skutki zawieszenia

W Okresie Zawieszenia, Członek Programu nie może używać swych Punktów Rewards w sposób opisany w powyższym artykule 10.

W Okresie Zawieszenia i najpóźniej przed zakończeniem tego okresu, Zarządzający Programem podejmuje jedną z następujących decyzji:

lub

12.4. Skutki usunięcia Członka z Programu

W każdym przypadku zerwania członkowstwa w Programie koniec członkowstwa pociąga za sobą kompletne usunięcie z Programu i definitywne zakończenie wszelkich relacji pomiędzy Zarządzającym Programem a Członkiem Programu. To usunięcie powoduje również anulowanie wszystkich Punktów zgromadzonych do dnia owego usunięcia.

13. INFORMOWANIE NA TEMAT PROGRAMU

Członek Programu może zapoznać się ze wszelkimi informacjami związanymi ze swoim uczestnictwem w Programie (w tym z liczbą posiadanych Punktów i Noclegów kwalifikujących oraz z działaniem konta) na witrynie AccorHotels.com po zalogowaniu się do swojego konta. Zgodnie z artykułem 4.1, przypomina się, że przystąpienie do Programu oznacza zgodę na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej związanych z funkcjonowaniem i ofertą uslug Programu (wiadomości informacyjne, wyciąg salda Punktów itp.). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, musi złożyć wniosek o wykreślenie go z Programu (patrz procedura opisana w artykule 12.1). Każdy Członek, który przystąpił do Programu, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Programu przesyłanych drogą elektroniczną, w tym promocji skierowanych wyłącznie do Członków Programu. Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji handlowych wysyłanych e-mailem, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania ofert handlowych, klikając link dezaktywujący, znajdujący się na dole otrzymanej wiadomości e-mail lub przez swoje konto klienta. Ta rezygnacja nie będzie mieć żadnych konsekwencji dla jego członkostwa.

Wszelkie zmiany adresu poczty elektronicznej lub adresu pocztowego, nazwiska oraz wszelkich innych niezbędnych danych kontaktowych powinny być dokonywane przez Członka Programu za pośrednictwem jego konta klienta.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone dane są przetwarzane przez spółkę Accor SA, która odpowiada za przetwarzanie danych, z siedzibą przy 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach zarządzania Programem i jego obsługi (członkostwo, reklamacje). Informacje te są przeznaczone dla spółki Accor SA i jej spółek zależnych (w tym dla zarządzającej Programem firmy PRO-FID SAS) oraz partnerów handlowych i zleceniobiorców (usługodawców, Partnerów, hoteli). Dane te są chronione zgodnie z opisem znajdującym się w karcie Ochrony Danych Osobowych.

Dane dotyczące Członków Programu mogą być przekazywane, w zależności od okoliczności, w poniżej wymienionych celach, odbiorcom z państw spoza Unii Europejskiej, niedysponującym odpowiednim poziomem ochrony, tzn.:

Accor SA przetwarza także dane o charakterze osobowym w celu wykrywania nieprawidłowości i zarządzania nimi, w szczególności jeżeli chodzi o oszustwa, które mogą mieć miejsce podczas przystąpienia Członka do Programu lub podczas uzyskiwania oraz wykorzystywania Punktów. Dane pozyskiwane w ten sposób są przeznaczone dla uprawnionych pracowników Accor SA, jej usługodawców, a w razie konieczności także dla Partnerów programu lojalnościowego oraz menedżera hotelu, którego dotyczy stwierdzona nieprawidłowość. Członkowie Programu są informowani drogą pocztową o dotyczących ich nieprawidłowościach.

Zgodnie z przepisami ustawy prawa francuskiego z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych, Członek Programu ma prawo dostępu do dotyczących go danych, kwestionowania i zmiany tych danych, jak również prawo sprzeciwu, z uzasadnionej przyczyny, wobec przetwarzania jego danych o charakterze osobistym oraz prawo sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach badawczych, zwłaszcza handlowych. Aby skorzystać z owych praw, Członek Programu powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: data.privacy@accor.com

15. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PROGRAMU, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

Przystąpienie do Programu oznacza akceptację bez żadnych zastrzeżeń Ogólnych Warunków Użytkowania Programu przez jego Członków. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Programu zastępują jakiekolwiek wcześniejsze dokumenty.

W razie wystąpienia sporu pomiędzy Członkiem Programu a firmą PRO-FID SAS w odniesieniu do Ogólnych Warunków Programu, Członek Programu może skorzystać ze standardowej procedury mediacji lub jakiegokolwiek alternatywnego sposobu rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze polubownej w terminie sześćdziesięciu dni od daty zgłoszenia go do działu obsługi klienta, Członek Programu może wnieść skargę do mediatora do spraw turystyki i podróży, w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy od daty zgłoszenia pierwszej reklamacji. Dane kontaktowe mediatora i warunki wnoszenia skarg są dostępne w rubryce „Pomoc”

Ogólne Warunki Użytkowania Programu podlegają prawu francuskiemu, przy czym nie ogranicza to obligatoryjnie obowiązujących przepisów prawa, jakie mogą mieć zastosowanie w kraju zamieszkania konsumenta.

16. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie informacje dodatkowe i szczegóły dotyczące Programu, w szczególności usług dodatkowych proponowanych przez każdy z hoteli uczestniczących w Programie i korzyści u Partnerów, są dostępne w rubryce Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

Zaktualizowaliśmy Ogólne Warunki Użytkowania Programu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r :