Twój status

Twoje punkty

Pozostało punktów lub nocy
w hotelu uczestniczącym w programie,
aby otrzymać kartę

OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU

Obowiązujące Od 3 lipca 2018 roku

1. OPIS PROGRAMU

Program lojalnościowy Le Club AccorHotels („Program”) prowadzony przez PRO-FID SAS („Zarządzający”), spółkę odpowiedzialną za lojalność Klientów hoteli grupy AccorHotels, ma na celu umożliwienie jego Członkom dostępu do niżej opisanych korzyści podczas ich pobytów w hotelach grupy AccorHotels uczestniczących w Programie oraz u Partnerów Programu.

Program może być dostępny wyłącznie, jeżeli zezwalają na to przepisy prawne obowiązujące w kraju zamieszkania Członka Programu. W przeciwnym przypadku przystąpienie Członka do Programu uważa się za nieważne i niebyłe.

2. DEFINICJE

– Check-in: data zameldowania w hotelu.
– Check-out: data wymeldowania z hotelu.
– Klient: osoba fizyczna niebędąca Członkiem Programu i spędzająca nocleg hotelowy lub korzystająca z usługi Day Use.
– Day use: rezerwacja pokoju hotelowego lub biura wyłącznie na jeden dzień (zameldowanie i wymeldowanie tego samego dnia).
– Wypłata: zaliczka pieniężna w gotówce wypłacana wyjątkowo przez niektóre hotele, niedająca prawa do uzyskania Punktów.
– Członek Programu: klient, który zaakceptował Ogólne Warunki Użytkowania Programu.
– Nocleg kwalifikujący: noc spędzona przez Członka Programu w hotelu uczestniczącym w Programie, wliczana w łączną liczbę noclegów, na podstawie której, zgodnie z zasadą przedstawioną w punkcie 8, określany jest poziom statusu Członka Programu. Nocleg kwalifikujący to wyłącznie nocleg spędzony przez Członka Programu w hotelu uczestniczącym w Programie, zarezerwowany przez jeden z kanałów dystrybucji uprawniających do zdobywania Punktów i zarezrwowany po stawce uprawniającej do zdobywania punktów, określonych w poniższych punktach 7.1 i 7.2.
– Partner: spółka zewnętrzna w stosunku do marek grupy AccorHotels, uczestnicząca w Programie na jeden z dwóch następujących sposobów: oferując Punkty Rewards Członkom Programu korzystającym z jej sieci i/lub oferując możliwość przeniesienia Punktów Rewards na rzecz swojego własnego programu lojalnościowego lub odwrotnie. Partnerzy mogą prowadzić działalność w branży transportu, rekreacji, handlu, turystyki itd.
– Punkt: jednostka wygenerowana przez Członka Programu na podstawie tabeli przeliczeniowej, na skutek kwalifikującego pobytu w hotelu biorącym udział w Programie, skorzystania z kwalifikującej usługi u Partnera, bądź też w ramach oferty specjalnej lub operacji promocyjnej. Istnieją dwa rodzaje Punktów - Punkty Rewards i Punkty Status, które są naliczane osobno i nie mogą być ze sobą łączone.
- Punkty Rewards: punkty uzyskane przez Członka Programu zgodnie ze stawkami określonymi w punkcie 7.4, i które Członek Programu może zamienić na Nagrody.
- Punkty Status: punkty uzyskane przez Członka Programu zgodnie ze stawkami określonymi w punkcie 7.8, umożliwiające mu uzyskiwanie poszczególnych Statusów w ramach programu.
– Nagroda: wszystkie usługi, produkty lub korzyści uzyskane w zamian za Punkty Rewards zgromadzone przez Członka Programu.
– Wyrównanie: dodanie Punktów na skutek reklamacji Członka Programu lub błędu w Programie.
– Status: poziom uzależniony od liczby Noclegów kwalifikujących lub liczby Punktów Status zdobytych przez Członka Programu w danym okresie, określający (i) korzyści otrzymywane przez Członka Programu w hotelu uczestniczącym w Programie oraz (ii) stawki dotyczące uzyskiwania Punktów Rewards.
– Transakcja: czynność dodania lub odjęcia Punktu (-ów) na koncie Członka Programu.

3. HOTELE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

Hotelami uczestniczącymi w Programie są hotele działające pod markami grupy AccorHotels, za wyjątkiem hoteli i marek, których lista widnieje w rubryce Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com (patrz: marki uczestniczące oraz hotele i marki nieuczęstniczące ).

W przypadku gdy dany hotel lub marka przystępuje do sieci AccorHotels lub gdy hotel rozpoczyna swój udział w Programie, jedynie pobyty kwalifikujące odbyte w hotelu po jego przystąpieniu do Programu uprawniają Członków do uzyskania Punktów i innych korzyści Programu.

Jeśli dany hotel opuszcza sieć AccorHotels lub przestaje być hotelem uczestniczącym w Programie w momencie, gdy Członek Programu już dokonał w nim rezerwacji, ale jeszcze nie odbył pobytu, ów Członek Programu:
- nie zdobędzie żadnych Punktów, nie skorzysta w hotelu z żadnej usługi, ani z żadnego przywileju związanego z jego Statusem,
- nie będzie mógł skorzystać z ewentualnych ofert specjalnych, w których uczestniczyłby dany hotel,
- uzyska zwrot Punktów Rewards, jeśli takowych użył w celu opłacenia całości lub części rezerwacji i będzie zobowiązany do zapłaty hotelowi kwoty odpowiadającej liczbie Punktów Rewards wykorzystanych w ramach dokonywania rezerwacji.
Zarządzający dołoży wszelkich starań, aby uprzedzić Członków Programu, których dotyczy taka sytuacja, z rozsądnym wyprzedzeniem w odniesieniu do daty ich pobytu.

4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

4.1. Warunki członkostwa

W Programie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne lub mające zdolność prawną do zawierania umów w rozumieniu przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym zamieszkuje Członek Programu. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

Członkostwo w Programie jest potwierdzone kartą członkowską, która może zostać wydana w formie fizycznej lub elektronicznej, w zależności od Statusu i/lub wyboru Członka Programu. Niezależnie od jej nośnika, karta członkowska jest imienna i ściśle osobista. Karta nie może być sprzedawana, pożyczana lub cedowana. Karta nie stanowi środka płatności i nie gwarantuje rezerwacji. Na każdej karcie figuruje nazwisko Członka Programu, jego indywidualny numer identyfikacyjny i data wygaśnięcia Statusu (dla Statusów Silver, Gold i Platinum – patrz artykuł 8 poniżej). Każdy Członek Programu może posiadać tylko jedną kartę Le Club AccorHotels.
Karta może być używana wyłącznie przez Członka Programu, którego nazwisko znajduje się na karcie.

Posiadanie aktywnego, indywidualnego adresu elektronicznego jest niezbędne, by przystąpić do Programu. Ten sam adres elektroniczny nie może być używany przez wielu Członków Programu. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej dotyczących funkcjonowania i usług oferowanych w Programie (wiadomości informacyjne, saldo punktów, sposób działania konta klienta itp.). Jeżeli Klient nie życzy sobie dłużej otrzymywać owych informacji związanych z funkcjonowaniem Programu, zobowiązany jest do złożenia wniosku o wykreślenie go z Programu w sposób określony w artykule 12.1.

Członkowie Programu akceptują fakt, że całość lub część Programu może ulec zmianie w każdym momencie. Wprowadzane modyfikacje, które mogą pociągnąć za sobą istotne zmiany praw i obowiązków Członków Programu wobec Programu będą ogłoszone Członkom Programu za pośrednictwem publikacji na witrynie AccorHotels.com i/lub środków komunikacji elektronicznej, w rozsądnym terminie przed ich wejściem w życie. Członkowie Programu mają prawo rezygnacji z udziału w Programie zgodnie z artykułem 12.1. Uczestnictwo w Programie po dniu wejścia w życie modyfikacji oznacza ich akceptację przez Członka Programu.

Członek Programu nie może ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła do swojego konta klienta. Członek Programu uznaje, że ponosi odpowiedzialność za każdą czynność dokonywaną ze swojego konta i na swoje konto.

4.2. Warunki przystąpienia do programu

Klient może przystąpić do Programu:
– podczas pobytu w jednym z hoteli uczestniczących w Programie;
– rejestrując się na stronie internetowej AccorHotels.com;
– za pośrednictwem centrów rezerwacji telefonicznej AccorHotels;
– za pomocą wszelkich innych środków udostępnionych w tym celu Klientowi.

Klient powinien udzielić wszelkich niezbędnych i obowiązkowych informacji wymaganych w chwili przystąpienia do Programu.

Nowy Członek Programu powinien zaakceptować Ogólne Warunki Użytkowania Programu podczas rejestracji online lub w hotelu, w zależności od warunków przystąpienia.

Dopiero po tej akceptacji Członek Programu może korzystać ze wszystkich usług Programu, w tym: dostępu do różnych funkcji strony AccorHotels.com (dostęp do Nagród, sprawdzanie swojego konta klienta, zamiana Punktów Rewards…), bycia rozpoznawanym na wszystkich witrynach internetowych i w centrach obsługi telefonicznej grupy AccorHotels podczas dokonywania rezerwacji.

4.3. Konto Klienta

Użytkowanie konta klienta pozwala Członkowi Programu na:
– wgląd w swoje saldo Punktów, swoje saldo Noclegów kwalifikujących oraz w historię Transakcji i jego Status,
– bycie rozpoznawanym na stronie internetowej AccorHotels.com lub w serwisach mobilnych,
– określenie preferencji pobytu i preferencji osobistych, preferowanych marek i kierunków podróży,
– przeglądanie historii rezerwacji i - w razie potrzeby - wprowadzanie zmian w swoich aktualnych rezerwacjach,
– subskrypcję newsletterów AccorHotels, Le Club AccorHotels i marek hotelowych AccorHotels oraz wgląd w stan swoich subskrypcji,
– dostęp do spersonalizowanych ofert i usług.

5. KORZYSTANIE Z KARTY

Aby skorzystać z przywilejów, Członek Programu powinien podawać numer swojej karty każdorazowo zamawiając jakiekolwiek usługi i/lub okazywać ją (na nośniku fizycznym lub elektronicznym) lub jej numer w momencie przybycia do hotelu. Stosowanie się do niniejszych postanowień stanowi warunek przyznania korzyści wynikających z Programu.

W razie zgubienia lub kradzieży jego karty Członek Programu musi o tym fakcie poinformować Zarządzającego Programem i zamówić nową kartę w rubryce „Chcę otrzymać kartę pocztą” na swoim koncie klienta na witrynie AccorHotels.com.

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA PROGRAMU

Jakakolwiek forma naruszenia Ogólnych Warunków Użytkowania Programu przez Członka Programu, jakiekolwiek nieuczciwe lub nielegalne użycie karty lub Punktów, fałszowanie przekazywanych informacji, jak również zachowania szkodliwe i naganne (a zwłaszcza natrętne, nieżyczliwe lub obraźliwe traktowanie obsługi hotelu lub jego klientów) może skutkować - wyłącznie na podstawie decyzji Zarządzającego Programem - tymczasowym zawieszeniem Członka z Programu lub rozwiązaniem jego członkowska bez uprzedzenia i bez odszkodowania, zaś Punkty naliczone za pomocą karty zostaną anulowane, zgodnie z postanowieniami artykułu 12. Zawieszenie lub usunięcie Członka z Programu odbędzie się bez jakiegokolwiek uszczerbku dla wszelkiego rodzaju środków prawnych, jakie Zarządzający Programem może podjąć w stosunku do Członka Programu.

7. ZDOBYWANIE PUNKTÓW LE CLUB ACCORHOTELS

Kiedy Członek Programu spędza pobyt kwalifikowany w jednym z hoteli uczestniczących w Programie, w tym co najmniej jedną noc płatną i fizycznie spędzoną przez Członka Programu w hotelu, na jego koncie naliczane są Punkty i Noclegi Kwalifikowane odpowiadające jego pobytowi. Wykorzystanie dzienne pokoju (Day Use) umożliwia jedynie uzyskanie Punktów, natomiast żaden Nocleg kwalifikujący nie w zostanie tym przypadku naliczony.

Naliczona może zostać wyłącznie pełna liczba Punktów. Jeżeli zastosowanie wyliczenia stawek kwalifikujących do uzyskania Punktów daje część dziesiętną, liczba naliczonych Punktów będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej, jeżeli wartość dziesiętna będzie niższa niż 5, a w górę, jeżeli wartość dziesiętna będzie wyższa lub równa 5.

Kwota faktur opłaconych w walucie lokalnej poza strefą euro zostanie przeliczona na euro przed określeniem liczby uzyskanych Punktów według obowiązujących stawek. Kurs walutowy stosowany przez hotel w momencie wymeldowania (Check-out) pochodzi z bazy danych „Multidevises” (baza danych z informacjami walutowymi i finansowymi banku Reuters).

Punkty i Noclegi kwalifikujące nie mogą być przeniesione na konto innego Członka Programu. Mają one charakter wyłącznie osobisty i nie są zbywalne.

Punkty nie są środkiem płatniczym i nie mają żadnej wartości pieniężnej; w zamian za utracone lub niewykorzystane Punkty nie może zostać wypłacona żadna kwota pieniężna.

7.1. Kanały rezerwacji uprawniające do zdobywania punktów

Do naliczania Punktów uprawniają: pobyty hotelowe zarezerwowane na podstawie stawek kwalifikujących poprzez bezpośrednie kanały dystrybucji AccorHotels (strony internetowe AccorHotels, centrala rezerwacji AccorHotels, hotele) oraz tradycyjne biura podróży korzystające z oprogramowania GDS ("Globalnego Systemu Dystrybucji"), połączonego automatycznie z centralą rezerwacji AccorHotels.

Do naliczania Punktów zatem nie uprawniają: pobyty hotelowe zarezerwowane u osób je odsprzedających, tour operatorów lub poprzez internetowe biura podróży, będące osobą trzecią (takie jak Expedia.com, Booking.com itp.). Pobyty te nie uprawniają Członka Programu do zdobywania Punktów, ani do gromadzenia Noclegów kwalifikujących celem uzyskania Statusu.

7.2. Stawki kwalifikujące do zdobywania Punktów

Jedynie pobyty zarezerwowane według kwalifikującej stawki uprawniają do uzyskania korzyści wynikających z Programu.

Do kwalifikujących należy zaliczyć stawki publiczne, korporacyjne i promocyjne, z wyjątkiem następujących stawek:
– stawki pokoi dla rezerwacji grupowych, gdy pokoje są fakturowane i opłacane w całości przez organizatora (poza ofertą promocyjną Meeting Planner);
– stawki, które mogą być oferowane współpracownikom naszych partnerów (firmy z branży podróżniczej, turystycznej itp.), nazywane także „Partner Rates”;
– stawki pokoi dla załóg (linie lotnicze, żeglugowe lub inne);
– stawki dla pracowników AccorHotels, pracowników spółek partnerskich i usługodawców grupy AccorHotels;
– stawki dla tour operatorów.

7.3. Wydatki kwalifikujące

Zdobywanie Punktów umożliwiają jedynie wydatki wymienione poniżej, pod warunkiem że zostały opłacone przez Członka Programu rzeczywiście korzystającego z pobytu w hotelu:
– wydatki na zakwaterowanie Członka Programu w pokoju hotelowym, a ewentualnie także w drugim pokoju w tym samym hotelu i w tym samym terminie (czyli maksymalnie za dwa zapłacone pokoje w hotelu), pod warunkiem, że (i) Członek Programu korzysta osobiście z jednego z tych dwóch pokoi i (ii) w drugim pokoju przebywa osoba niebędąca Członkiem Programu; należy przy tym zauważyć, że jeśli Członek Programu zarezerwuje dwa pokoje, zostaną mu przyznane punkty za te dwa pokoje, ale liczba Noclegów kwalifikujących zostanie obliczona tylko dla pokoju zajętego przez Członka Programu;
– wydatki za usługi dodatkowe związane z pobytem w hotelu, tzn.: minibar, telefon, room-service, telewizja płatna, posiłki spożyte przez Członka Programu w restauracji hotelowej oraz konsumpcja w barze hotelowym;
– wydatki związane z zabiegami talasoterapii i balneoterapii wykonywanymi w centrum Thalassa sea & spa powiązanym z hotelem, wyłącznie jeśli Członek Programu spędza pobyt w tymże hotelu.

Punkty naliczane są na podstawie całkowitej kwoty netto faktury dotyczącej wydatków kwalifikowanych. Faktura powinna zostać zapłacona w całości, tzn. płatność powinna zostać przyjęta i potwierdzona przez hotel. W konsekwencji - w razie braku płatności całości lub części faktury, na przykład w przypadku odrzucenia czeku, wystawienia czeku bez pokrycia lub odrzucenia płatności kartą kredytową - Członek Programu nie otrzyma żadnego Punktu za daną fakturę i nie zostanie mu naliczony żaden Nocleg kwalifikujący.

Zasady dotyczące wydatków kwalifikujących są różne w zależności od infrastruktury hotelu uczestniczącego w Programie:
- ośrodek biznesowy;
- zakupy w butikach;
- produkty i usługi Spa;
- usługi fryzjerskie;
- gabinety kosmetyczne;
- opłaty za korzystanie z pól golfowych;
- parkingi;
- pralnia.

Następujące wydatki nie kwalifikują do zdobywania Punktów:
– wydatki dodatkowe w odniesieniu do pobytu hotelowego (nawet, jeżeli zostały opłacone w hotelu) w ramach pobytu niekwalifikującego do zdobywania Punktów;
– podatki (w szczególności VAT), napiwki, przejazdy taksówką, transport z i do hotelu, opłaty serwisowe i inne obowiązujące opłaty;
– wypłaty na poczet gościa;
– wydatki ponoszone w ramach organizacji seminarium firmowego, bankietu lub wszelkiego rodzaju innych imprez, w tym prywatnych, za które Członek Programu płaci łącznie (za wyjątkiem oferty promocyjnej Meeting Planner);
– wszystkie inne opłaty i wydatki, które nie zostały wymienione jako wydatki kwalifikujące do naliczania Punktów.

7.4. Stawki zdobywania Punktów Rewards

Program oferuje cztery Statusy przyznawane w zależności od liczby Noclegów kwalifikujących lub liczby zgromadzonych Punktów Status: Classic, Silver, Gold i Platinum.

Każdy Status posiada odrębne zasady naliczania Punktów Rewards, przedstawione w poniższej tabeli dla wydatków kwalifikujących w wysokości 10 euro.

ZA KWALIFIKUJĄCY WYDATEK O WYSOKOŚCI 10 €

STATUS

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAREK UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE (OPRÓCZ MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* I IBIS STYLES)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAMA SHELTER, IBIS* I IBIS STYLES

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO (OPRÓCZ ADAGIO ACCESS)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12,5

10

5

SILVER

31

15,5

12,5

6,25

GOLD

37

18,5

15

7,5

PLATINUM

44

22

17,5

8,75

* Hotele marki ibis budget nie uczestniczą w Programie ( patrz lista marek uczestniczących oraz hoteli i marek nieuczestniczących ).

W obiektach Thalassa sea & spa stosuje się tabelę naliczania punktów obowiązującą w hotelu, w którym członek Programu odbywa pobyt.

W przypadku zmiany Statusu Członka Programu między chwilą rezerwacji a datą wymeldowania z hotelu (Check-out), stosowane będą zasady przyznawania Punktów Rewards wynikające ze Statusu przysługującego w momencie wymeldowania z hotelu (Check-out). W przypadku pobytu trwającego kilka kolejnych nocy, Punkty Rewards na rzecz Członka Programu zostaną naliczone tylko raz, przy zapłacie całości faktury.

7.5. Zdobywanie Punktów Rewards w firmach partnerskich Programu

Zdobywanie Punktów Rewards jest również możliwe u wszystkich Partnerów Programu, według osobno określonych dla każdego z Partnerów warunków, z którymi można się zapoznać w rubryce Le Club AccorHotels na stronie AccorHotels.com.

7.6. Oferty specjalne i operacje promocyjne

Członkowie Programu mogą również gromadzić Punkty Rewards korzystając z organizowanych w ramach Programu ofert specjalnych lub operacji promocyjnych. W takim przypadku liczba zdobytych Punktów Rewards jest uzależniona od przestrzegania szczegółowych warunków obowiązujących w odniesieniu do każdej z takich ofert lub operacji, o których Członkowie Programu zostają każdorazowo poinformowani.

7.7. Ważność Punktów Rewards

Okres ważności Punktów Rewards wynosi 365 dni od daty zdarzenia, na którego podstawie zostały uzyskane. W przypadku Punktów Rewards, uzyskanych w efekcie pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie, za datę zdarzenia uważana jest data wymeldowania (Check-out). W przypadku Punktów Rewards, uzyskanych w efekcie zdarzenia kwalifikującego w ramach oferty Meeting Planner, za wyżej wymienioną datę uznaję się datę naliczenia Punktów Rewards.

Okres ważności Punktów Rewards gromadzonych przez Członka Programu jest przedłużany o kolejne 365 dni za każdym razem, gdy Członek Programu odbędzie kwalifikujący do zdobycia Punktów pobyt w hotelu uczestniczącym w Programie.

Jeżeli Członek Programu nie skorzysta z żadnego kwalifikującego do zdobycia Punktów pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie przez kolejne 365 dni, wszystkie Punkty Rewards zgromadzone na jego koncie, niezależnie od sposobu ich uzyskania, będą mu odjęte bez uprzedzenia i bez możliwości ich odzyskania lub przeniesienia.

7.8. Stawki zdobywanych Punktów Status

W poniższej tabeli określone zostały stawki zdobywanych Punktów Status za każde 10 euro wydatków kwalifikowanych.

ZA KWALIFIKUJĄCY WYDATEK 10 €

STATUS

LICZBA PUNKTÓW STATUS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAREK UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE (OPRÓCZ MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* I IBIS STYLES)

LICZBA PUNKTÓW STATUS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAMA SHELTER, IBIS* I IBIS STYLES

LICZBA PUNKTÓW STATUS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO (OPRÓCZ ADAGIO ACCESS)

LICZBA PUNKTÓW STATUS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

* Hotele marki ibis budget nie uczestniczą w Programie ( patrz lista marek uczestniczących oraz hoteli i marek nieuczestniczących ).

Punkty Status zachowują ważność do 31 grudnia w roku kalendarzowym, w którym zostały uzyskane. Punkty Status są naliczane począwszy od daty Check-out.

8. STATUS

Przez cały okres swojego udziału w Programie, jego Członek może uzyskać wyższy Status, po spełnieniu określonych w poniższej tabeli warunków dotyczących minimalnej ilości Noclegów kwalifikujących lub Punktów Status.

STATUS

LICZBA NOCLEGÓW KWALIFIKUJĄCYCH

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW STATUS

SILVER

10

2 000

GOLD

30

7 000

PLATINUM

60

14 000

Na początku każdego roku sporządzany jest bilans odbytych przez Członka Programu Noclegów kwalifikujących i uzyskanych przez niego Punktów Status w zakończonym roku kalendarzowym:
- jeżeli w danym okresie Członek Programu spełnił jeden z warunków umożliwiających zachowanie jego dotychczasowego Statusu lub uzyskanie Statusu wyższego, zachowuje on dany Status na następny rok kalendarzowy;
- jeżeli w danym okresie Członek Programu nie spełnił warunków umożliwiających zachowanie jego dotychczasowego Statusu, na następny rok kalendarzowy zostanie mu przyznany Status bezpośrednio niższy niż ten przyznany mu w zakończonym roku, przy zastosowaniu określonych powyżej stawek.

Liczba Noclegów kwalifikujących i Punktów Status zostaje wyzerowana w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wykorzystanie Punktów Rewards nie wpływa w żaden sposób na zachowanie lub zmianę Statusu.

9. PRZYWILEJE I USŁUGI OFEROWANE CZŁONKOM PROGRAMU

9.1 Przywileje i usługi dla wszystkich Uczestników Programu

Członkowie Programu o Statusie Silver lub wyższym poza zbieraniem punktów korzystają z dodatkowych przywilejów związanych z ich Statusem.

Przywileje te są zależne są od posiadanej karty lojalnościowej i są przyznawane jedynie Członkowi Programu.

Przywileje te zostaną przyznane wyłącznie, jeśli dany pobyt Członka Programu kwalifikuje do przyznania Punktów, z wyłączeniem rezerwacji Day Use, zdefiniowanych w niniejszych warunkach.

Korzyści te są szerzej opisane w rubryce „Le Club AccorHotels” na stronie internetowej AccorHotels.com.

W szczególności, w odniesieniu do gwarancji dostępności pokoju przed przyjazdem obowiązują następujące warunki szczególne:
- gwarancja dotyczy wyłącznie dostępności dowolnego pokoju, a nie określonego typu pokoju;
- rezerwacja musi zostać dokonana przed godziną 12:00 (czasu lokalnego w hotelu) i na co najmniej trzy dni (dla Członków Programu o statusie Gold) lub dwa dni (dla Członków Programu o statusie Platinum) przed planowaną datą przybycia do hotelu;
- Członek Programu musi poprosić o taką gwarancję w chwili rezerwacji;
- w hotelach należących do kategorii „Resorts” gwarancja dostępności pokoju dotyczy wyłącznie pobytów liczących co najmniej siedem nocy;
- gwarancja dostępności dotyczy wyłącznie pobytów zarezerwowanych poprzez kanały dystrybucji AccorHotels, opłaconych według stawki publicznej lub stawki pełnej i dotyczy tylko jednego pokoju (pokoju Członka Programu). W przypadku rezerwacji większej liczby pokoi, gwarancja dostępności nie ma zastosowania do innych pokoi niż ten zajmowany przez Członka Programu;
- jeżeli hotel nie może wywiązać się z zapewnienia gwarancji dostępności pokoju, zobowiązuje się zakwaterować Członka Programu w innym hotelu AccorHotels lub w hotelu porównywalnej kategorii. W ramach zakwaterowania w hotelu nienależącym do grupy AccorHotels, hotel zwróci Członkowi Programu, na podstawie faktury potwierdzającej poniesione wydatki, ewentualną różnicę w cenie zakwaterowania za pierwszą noc oraz koszty transportu wynikające z tego przeniesienia. Wszelkie wydatki związane z zakwaterowaniem na tę noc (cena zapłacona przez członka Programu oraz dopłata zwrócona przez hotel) uprawniają do zdobywania Punktów oraz Noclegów kwalifikujących;
- gwarancja dostępności pokoju dotyczy wyłącznie uczestniczących w Programie hoteli marek Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissôtel, MGallery, Grand Mercure, the Sebel, Mama Shelter, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Ibis oraz ibis Styles za wyjątkiem wyłączonych marek i hoteli wymienionych .
- gwarancja nie obowiązuje w niektóre dni w roku. Oficjalny kalendarz dat wyłączonych z obowiązywania gwarancji jest dostępny dla Członków Programu na stronie AccorHotels.com i systematycznie aktualizowany. Członek Programu powinien zapoznać się z nim przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji, w ramach której chciałby skorzystać z tej gwarancji ( patrz lista dni wyłączonych ).

9.2. Włączenie do Programu programów lojalnościowych marek Fairmont, Raffles i Swissôtel

Począwszy od dnia 2 lipca 2018 r., do Programu włączone zostają programy lojalnościowe Fairmont, Raffles i Swissôtel.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zasad przeniesienia, uczestnicy programów powinni zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na witrynach internetowych programówFairmont President Club,Swissôtel Circle i Raffles Ambassador.

9.3. Korzyści i usługi specjalne przysługujące byłym uczestnikom programów Fairmont President Club i Swissôtel Circle

W okresie przejściowym, byłym członkom programów Fairmont President Club i Swissôtel Circle będą nadal przysługiwać korzyści wymienione poniżej.

9.3.1. Warunki użytkowania korzyści Swissôtel Circle

W okresie przejściowym, byłym członkom programu Swissôtel Circle będą nadal przysługiwać korzyści określone w ramach tego programu do dnia 30 czerwca 2019 r.

Możliwość wykorzystania korzyści „Awards” podlega dostępności hoteli Swissôtel w chwili dokonywania rezerwacji. Niezależnie od dostępności pokoi, możliwość wykorzystania certyfikatu „Award” zależy od decyzji z hotelu, ponieważ mogą obowiązywać terminy wyłączenia.

Możliwość wykorzystania korzyści musi zostać potwierdzona w chwili rezerwacji.
Wszystkie korzyści muszą zostać wykorzystane przed upływem końcowego terminu ich obowiązywania.
Korzyści obowiązują przez jeden rok od daty ich wydania.
Korzyści mogą być przenoszone, chyba że zostało wyraźnie określone inaczej.
Korzyści nie mogą w żadnym wypadku być wypłacane w gotówce.
Korzyści nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi ofertami promocyjnymi lub dotyczącymi zniżek.

Korzyści „Awards” obejmują wymienione poniżej korzyści „Advantage”, „Premier” i „Zenit”:
- Korzyści „Advantage”
Wymienione poniżej korzyści „Advantage” mogą zostać wykorzystane wyłącznie w hotelach Swissôtel. Dla każdej korzyści „Advantage” uczestnik programu może wybrać jedną z następujących usług:
- bezpłatne przeniesienie do pokoju wyższej kategorii na dwie kolejne noce podczas pobytu lub
- dwa bezpłatne śniadania podczas pobytu (jedno śniadanie dla dwóch osób lub dwa śniadania dla jednej osoby)
- Korzyści „Premier”
Korzyści „Premier” zostają wymienione na 10 000 punktów Rewards naliczonych na koncie Uczestnika programu.
- Korzyści „Zenit”
Korzyści „Zenit” zostają wymienione na 40 000 punktów Rewards naliczonych na koncie Uczestnika programu.

9.3.2. Warunki użytkowania Certyfikatów Fairmont President Club

W okresie przejściowym byłym członkom programu Fairmont President Club będą nadal przysługiwać korzyści określone w ramach tego programu do dnia 28 lutego 2019 r. Niemniej jednak w chwili dokonywania rezerwacji muszą oni wybrać jedną z poniższych opcji:
- wykorzystanie swoich certyfikatów zgodnie z określonymi poniżej warunkami programu lub;
- wykorzystanie swoich punktów Rewards w celu zarezerwowania pobytu kwalifikowanego w hotelu uczestniczącym w programie (zgodnie z zasadami określonymi w artykule 10 Ogólnych Warunków Użytkowania Programu).
Wykorzystanie certyfikatów jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu tego telefonicznie z hotelem lub centralą rezerwacyjną.

Certyfikaty Fairmont President Club mają postać bonów (dalej „Bony”) umożliwiających dostęp do różnego rodzaju korzyści.

Każdy Bon zostanie automatycznie przekazany na konto Uczestnika w chwili przeniesienia go do Programu, czyli 2 lipca 2018 r. i wygaśnie z dniem 28 lutego 2019 r. Żadne Bony nie będą wydawane w postaci papierowej, ani wysyłane pocztą e-mail.

Wykorzystanie Bonu jest możliwe w zależności od dostępności. Bony są wymieniane po przyjeździe. Jeżeli Uczestnik programu zgłosi zamiar wykorzystania Bonu w chwili dokonywania rezerwacji, ale żaden Bon nie będzie dostępny w chwili jego przyjazdu, Uczestnik będzie musiał zapłacić całość ceny pokoju, wraz z podatkami i wszelkimi innymi obowiązującymi opłatami. Aby uzyskać informacje na temat terminów wyłączenia i ograniczeń dostępu, proszę kliknąć tutaj. Obowiązują określone koszty za każdą dodatkową osobę dorosłą (powyżej dwóch osób dorosłych) w pokoju.

Bony nie mogą być przekazywane, za wyjątkiem uczestników programu posiadających status Platinum, którzy mogą przekazywać je członkom swojej bliskiej rodziny w wieku ponad 18 lat, którzy są również uczestnikami programu. W rozumieniu niniejszych Warunków ogólnych, wyrażenie „członkowie bliskiej rodziny” oznacza rodziców, dorosłe dzieci, współmałżonków (także w ramach związku partnerskiego) oraz braci i siostry. Uczestnicy posiadający status Platinum, którzy zamierzają przekazać swój Bon jednemu z członków swojej bliskiej rodziny powinni w tym celu skontaktować się z działem obsługi klienta. Członkowie rodziny nie mają dostępu do bonów i nie mogą wykorzystać ich bezpośrednio na koncie uczestnika programu o statucie Platinum.
Bony zostaną unieważnione w razie zamieszczenia ogłoszenia dotyczącego ich sprzedaży na jakiejkolwiek witrynie internetowej, w gazetach, czasopismach bądź w jakichkolwiek innych mediach. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia jakiegokolwiek Bonu, co do którego przypuszcza, że został on sprzedany w sposób niezgodny z postanowieniami tej klauzuli lub nabyty pomyłkowo bądź za pośrednictwem jakichkolwiek podejrzanych środków.
Wykorzystanie Bonu może obligować jego właściciela do zapłaty podatku dochodowego lub innych obowiązujących podatków. Bony nie mogą być wykorzystywane w ramach pobytów, w odniesieniu do których obowiązują ceny przeznaczone dla firm prowadzących działalność w dziedzinie turystyki, załóg linii lotniczych, pracowników biur podróży i przewodników turystycznych, jak również podczas pobytów zapłaconych po cenach promocyjnych lub ryczałtowych.

Dostępne są następujące, poszczególne Bony:

- Bon przeniesienia do pokoju wyższej kategorii

Każdy Bon przeniesienia do pokoju wyższej kategorii umożliwia jego właścicielowi skorzystanie z bezpłatnego podniesienia kategorii pokoju dla jednej lub dwóch osób w każdym uczestniczącym w programie hotelu Fairmont. Pod warunkiem dostępności właściciel Bonu może skorzystać z przeniesienia do pokoju następnego poziomu, za wyjątkiem apartamentów, pokoi Fairmont Or, pokoi suites juniors Fairmont Or i suites Fairmont Or. Bon nie może zostać wykorzystany w celu zapłaty części ceny apartamentów, pokoi Fairmont Or, pokoi suites juniors Fairmont Or oraz suites Fairmont Or. W odniesieniu do niektórych pokoi obowiązują kryteria dostępności, terminy wyłączenia i ograniczenia dostępu. W rozumieniu niniejszych warunków użytkowania pobyt jest definiowany jako kolejne noclegi w tym samym hotelu uczestniczącym w programie, bez uwzględnienia liczby przyjazdów lub wyjazdów, które mogą mieć miejsce podczas pobytu. Podczas każdego pobytu wymieniony może być tylko jeden Bon. Pobyt nie może przekroczyć (5) noclegów. Bony nie mogą być wykorzystywane w hotelach Fairmont Heritage Place Residences, The Plaza Hotel lub The Fairmont Royal Pavilion, a także dla pokoi Premier Deluxe Estate w hotelu Fairmont Jasper Park Lodge.

- Bon przeniesienia do pokoju kategorii suite

Każdy Bon przeniesienia do pokoju kategorii suite umożliwia jego właścicielowi skorzystanie z bezpłatnego podniesienia kategorii pokoju dla jednej lub dwóch osób w każdym uczestniczącym w programie hotelu Fairmont. Właściciel Bonu może skorzystać z przeniesienia do pokoju kategorii Suite wskazanego przez hotel Fairmont uczestniczący w programie. Bon obowiązuje w odniesieniu do kategorii pokoi Fairmont i wyższych, ale nie w przypadku pokoi Fairmont Or, suites juniors Fairmont Or i suites Fairmont Or. Bony nie obowiązują w przypadku specjalnych kategorii pokoi suites lub apartamentów obejmujących kilka pokoi. Bon nie może zostać wykorzystany w celu zapłaty części ceny apartamentów, pokoi Fairmont Or, Suites juniors Fairmont Or i suites Fairmont Or. W odniesieniu do niektórych pokoi obowiązują kryteria dostępności, terminy wyłączenia i ograniczenia dostępu. Podczas każdego pobytu wymieniony może być tylko jeden Bon. Pobyt nie może przekroczyć pięciu (5) noclegów. Bony nie mogą być wykorzystywane w hotelach Fairmont Heritage Place Residences, Fairmont Makati, The Plaza Hotel, The Fairmont Royal Pavilion, Fairmont Tremblant, The Fairmont Vancouver Airport, The Savoy oraz w przypadku pokoi suites junior z widokiem na jezioro, a także w domach i pokojach z widokiem na jezioro w hotelu Fairmont Jasper Park Lodge.

- Bon Premier dotyczący bezpłatnego trzeciego noclegu

Bon Premier dotyczący bezpłatnego trzeciego noclegu umożliwia jego właścicielowi skorzystanie z bezpłatnego pokoju Fairmont Standard dla jednej lub dwóch osób (dwie osoby dorosłe, z wyłączeniem pokoi Deluxe, Signature, Suite junior, Fairmont Or, Suites junior Fairmont Or, Suites Fairmont Or), w dowolnym uczestniczącym w programie hotelu Fairmont. W odniesieniu do niektórych pokoi obowiązują kryteria dostępności, terminy wyłączenia i ograniczenia dostępu. Bon może zostać wykorzystany wyłącznie, kiedy Uczestnik płaci za dwa pierwsze noclegi podczas pobytu obejmującego trzy noclegi w uczestniczącym w programie hotelu Fairmont. Bon nie może być łączony z Bonami Platinum w celu uzyskania bezpłatnego noclegu lub w ramach jakiejkolwiek innej promocji bądź oferty Zarządzającego lub stron trzecich. Ponadto Bon nie może zostać wykorzystany w celu zapłaty części ceny pokoi Fairmont Or, suites lub rezydencji Fairmont Heritage Place. Możliwość wykorzystania Bonu w hotelach Savoy oraz Plaza jest uzależniona od dostępności.

WARUNKI DODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W HOTELU PLAZA: tylko jeden Bon może zostać wykorzystany podczas pobytu w hotelu The Plaza Hotel w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone). Ponadto Bony wykorzystane w hotelu Plaza nie mogą być łączone z jakimikolwiek innymi Bonami, w tym dotyczącymi pokoi (przeniesienie do pokoju suite, przeniesienie do pokoju wyższej kategorii itd.), ani też w ramach specjalnych formuł bądź promocji oferowanych przez Zarządzającego lub strony trzecie.

- Bon Platinum dotyczący bezpłatnego noclegu

Bon Platinum dotyczący bezpłatnego noclegu umożliwia jego właścicielowi skorzystanie z bezpłatnego pokoju Fairmont Standard dla jednej lub dwóch osób (dwie osoby dorosłe, z wyłączeniem pokoi Deluxe, Signature, Suite junior, Fairmont Or, Suites junior Fairmont Or, Suites Fairmont Or), w dowolnym uczestniczącym w programie hotelu Fairmont. W odniesieniu do niektórych pokoi obowiązują kryteria dostępności, terminy wyłączenia i ograniczenia dostępu. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych powyżej, podczas pobytu możliwe jest wykorzystanie więcej, niż jednego Bonu. Ponadto, Bon może również być łączony z Bonami dotyczącymi przeniesienia do pokoju wyższej kategorii lub suite. Bon nie może być łączony z bonami Premier uprawniającymi do bezpłatnego noclegu lub w ramach jakiejkolwiek innej promocji bądź oferty Zarządzającego lub stron trzecich. Ponadto Bon nie może zostać wykorzystany w celu zapłaty części ceny pokoi Fairmont Or, kategorii suites lub rezydencji Fairmont Heritage Place. Możliwość wykorzystania Bonu w hotelach Savoy oraz Plaza jest uzależniona od dostępności.

WARUNKI DODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W HOTELU PLAZA: tylko jeden Bon może zostać wykorzystany podczas pobytu w hotelu The Plaza Hotel w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone). Ponadto Bony wykorzystane w hotelu Plaza nie mogą być łączone z jakimikolwiek innymi Bonami, w tym dotyczącymi pokoi (przeniesienie do pokoju suite, przeniesienie do pokoju wyższej kategorii itd.), ani też w ramach specjalnych formuł bądź promocji oferowanych przez Zarządzającego lub strony trzecie.

- Bon uprawniający do bezpłatnego posiłku lub zabiegu w ośrodku Willow Stream Spa

Bon uprawniający do bezpłatnego posiłku lub zabiegu w ośrodku Willow Stream Spa umożliwia jego właścicielowi wykorzystanie kwoty 25 USD w celu zapłaty ceny obiadu, kolacji lub zabiegu w centrum Willow Stream Spa. Bon może zostać wykorzystany we wszystkich restauracjach w hotelach Fairmont uczestniczących w programie na terenie całego świata, za wyjątkiem rezydencji Fairmont Heritage Place. Wykorzystanie Bonu jest możliwe w zależności od dostępności, mogą obowiązywać terminy wyłączenia i ograniczenia dostępu. Bon może zostać wykorzystany w celu zapłaty obowiązujących podatków, ale nie zakupu napojów alkoholowych lub zapłaty napiwków. Po wykorzystaniu kwoty 25 USD właściciel Bonu musi dopłacić pozostałą część ceny. Bon wykorzystany jedynie częściowo zostaje utracony, chyba że nie jest to dozwolone obowiązującymi przepisami. Właściciel musi zgłosić zamiar wykorzystania Bonu kelnerowi lub pracownikowi recepcji ośrodka spa natychmiast po przyjściu do restauracji lub ośrodka Willow Stream Spa. Ponadto, w celu wykorzystania Bonu, jego właściciel musi podać kelnerowi swój numer uczestnika programu. Zostanie wówczas poproszony o pokazanie swojej karty członkowskiej. Jeżeli Uczestnik programu zgłosi zamiar wykorzystania Bonu, ale żaden Bon nie będzie dostępny na jego koncie w chwili przyjazdu, będzie musiał zapłacić całość ceny posiłku lub zabiegu spa. Aby zapoznać się z listą restauracji, w których bony są akceptowane, należy kliknąć tutaj. Możliwość wykorzystania Bonu jest uzależniona od dostępności. Aby uzyskać informacje na temat terminów wyłączenia i ograniczeń dostępu, należy kliknąć tutaj. Bony mogą być łączone z innymi bonami, na przykład wymienionymi powyżej Bonami dotyczącymi poszczególnych kategorii pokoi, nie mogą jednak być wykorzystywane w połączeniu z jakimikolwiek ofertami dotyczącymi cen ryczałtowych lub promocji oferowanych przez Zarządzającego bądź strony trzecie, a także w celu zamówienia posiłku lub zabiegu spa do pokoju. Kwota zostanie przeliczona na walutę miejscową w chwili okazania Bonu, na podstawie kursu wymiany walut obowiązującego w uczestniczącym w programie hotelu Fairmont.

10. WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW REWARDS

Członkowie Programu mogą wykorzystywać swoje Punkty Rewards do uzyskania Nagród, którymi są w szczególności:
- zniżka kwoty faktury wystawionej po kwalifikującym pobycie w hotelu uczestniczącym w Programie;
- korzyści u niektórych Partnerów, w szczególności poprzez wymianę Punktów Rewards na punkty innych programów lojalnościowych Partnerów (na przykład na mile lotnicze) lub
- produkty lub usługi uzyskane w sklepie internetowym Programu ("La Collection by Le Club AccorHotels”) w krajach, w których jest on dostępny.

Wykorzystanie Punktów Rewards dla uzyskania zniżki kwoty faktury wystawionej po pobycie kwalifikującym w hotelu uczestniczącym w Programie jest ustalone zgodnie z następującymi warunkami:
- Punkty Rewards mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku pobytów kwalifikujących do zdobywania punktów Le Club AccorHotels w rozumieniu artykułu 7 ogólnych warunków Programu, to znaczy pobytów kwalifikujących obejmujących zakwaterowanie oraz wydatki na miejscu lub pobytów kwalifikujących obejmujących jedynie zakwaterowanie, za wyjątkiem rezerwacji Day use;
- Punkty Rewards mogą być wykorzystywane wyłącznie w przypadku rezerwacji w hotelach uczestniczących w Programie, dokonanych na stronie internetowej AccorHotels.com, stronach internetowych marek hotelowych AccorHotels uczestniczących w Programie (za wyjątkiem witryny www.mamashelter.com), przez aplikację mobilną AccorHotels, za pomocą telefonicznej centrali rezerwacyjnej AccorHotels lub bezpośrednio w hotelu uczestniczącym w Programie; punkty Rewards mogą również zostać wykorzystane bezpośrednio w recepcji hotelu uczestniczącego w Programie podczas pobytu kwalifikującego;

- Punkty Rewards mogą być wykorzystywane jedynie w transzach po 2 000 Punktów Rewards; 2 000 Punktów Rewards umożliwia uzyskanie zniżki w wysokości 40 euro w odniesieniu do ceny brutto zakwaterowania lub wydatków na miejscu; Członek Programu nie może wykorzystać liczby Punktów Rewards, która umożliwiałaby uzyskanie zniżki w kwocie przekraczającej całkowitą cenę zakwaterowania lub wydatków na miejscu; Członek Programu musi skorzystać ze środków płatności zwykle akceptowanych online lub w hotelu, aby uzupełnić saldo płatności ceny wykraczające poza uzyskaną zniżkę;
- rezerwacje dokonywane według taryf wymagających zapłaty zaliczki (które nie mogą być anulowane lub modyfikowane) nie mogą zostać dokonane przy wykorzystaniu wyłącznie Punktów Rewards, część płatności musi obowiązkowo zostać uiszczona kartą płatniczą;

- w przypadku dokonywania rezerwacji na witrynie AccorHotels.com, witrynach internetowych marek hotelowych AccorHotels uczestniczących w Programie (za wyjątkiem witryny www.mamashelter.com) lub przez aplikację mobilną AccorHotels, możliwe jest wykorzystanie maksymalnie 1 000 000 Punktów Rewards, w transzach po 2 000 Punktów Rewards;
- w przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem jakichkolwiek innych kanałów niż wymienione w poprzednim punkcie wszystkie Punkty Rewards Członka Programu, które mogą zostać wykorzystane w celu dokonania danej rezerwacji, są uwzględniane automatycznie przy dokonywaniu rezerwacji w transzach po 2 000 Punktów Rewards, z ograniczeniem do 1 000 000 Punktów Rewards na pojedynczą rezerwację (przykładowo: jeżeli kwota rezerwacji wynosi 110 euro, a Członek programu dysponuje na swoim koncie 5 540 punktami Rewards, wykorzystane zostaną 4 000 Punktów Rewards);
- Punkty Rewards mogą zostać wykorzystane bezpośrednio w hotelu w dowolnej chwili od zameldowania (Check-in) do wymeldowania (Check-out) przez Członka Programu; Członek Programu musi być obecny w hotelu i okazać swoją kartę członkowską;
- w przypadku wykorzystania Punktów Rewards w celu uzyskania zniżki od ceny zakwaterowania lub ceny wydatków określonej w walucie innej niż euro, obowiązuje referencyjny kurs wymiany walut grupy AccorHotels, wymieniony w bazie danych „Multicurrency” (baza danych dotyczących informacji walutowych lub finansowych banku Reuters). Ten kurs wymiany jest stosowany w następujący sposób:

• w chwili wymeldowania (Check-out), w przypadku wykorzystania Punktów Rewards w ramach rezerwacji niewymagającej zapłaty zaliczki;
• w chwili płatności, w przypadku wykorzystania Punktów Rewards w ramach rezerwacji wymagającej zapłaty zaliczki;
• w chwili wykorzystania Punktów Rewards bezpośrednio w hotelu podczas pobytu;
- wykorzystane przez Członka Programu Punkty Rewards mogą zostać zwrócone na konto Członka Programu jedynie w następujących przypadkach:
• automatyczne anulowanie rezerwacji z powodu nieudanej realizacji płatności lub jej odmowy;
• anulowanie rezerwacji przez Członka Programu przed zameldowaniem (Check-in) w przypadku taryf z możliwością anulowania i modyfikacji;
• modyfikacja rezerwacji przez Członka Programu wymagająca zmniejszenia liczby Punktów Rewards wykorzystanych podczas początkowej rezerwacji, w przypadku taryf z możliwością anulowania i modyfikacji (z wyłączeniem sytuacji, gdy Członek Programu przeprowadził już zameldowanie (Check-in));
• niepojawienie się Członka Programu w hotelu w przypadku taryf z możliwością anulowania i modyfikacji (cena pierwszego noclegu zostanie zafakturowana);
- Punkty Rewards nie zostaną zwrócone w razie modyfikacji lub anulowania rezerwacji przez Członka Programu w przypadku taryf nieumożliwiających modyfikacje lub uzyskanie zwrotu;
- Punkty Rewards wykorzystane bezpośrednio w hotelu uczestniczącym w Programie w czasie pobytu nie mogą zostać zwrócone w przypadku, jeżeli Członek Programu upoważnił dany hotel do wykorzystania swoich Punktów Rewards;
- niektóre hotele uczestniczące w Programie nie akceptują wykorzystania Punktów Rewards w celu zmniejszenia kwoty wydatków dotyczących restauracji. Lista tychże hoteli dostępna jest pod adresem: https://www.accorhotels.com/leclub/user/restaurants/index.en.shtml .

- rezerwacje i wydatki kwalifikujące w rozumieniu niniejszych warunków i dokonane w całości przy wykorzystaniu Punktów Rewards nie umożliwiają uzyskiwania Punktów. Przyznają natomiast prawo do uzyskania Noclegów kwalifikujących, jeżeli tylko spełnione są wszystkie warunki gromadzenia Punktów, określone w ogólnych warunkach użytkowania Programu.
- rezerwacje i wydatki dokonane w części przy wykorzystaniu Punktów Rewards umożliwiają otrzymanie Punktów od sumy uzyskanej po odjęciu Punktów Rewards.
- Punkty Rewards mogą być wykorzystywane w ramach organizacji imprez służbowych (seminaria, kongresy itd.) wyłącznie przez osoby fizyczne, które subskrybowały przeznaczoną dla organizatorów imprez ofertę „Meeting Planner”, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków obowiązujących dla tej oferty .

Otrzymanie Nagród u któregoś z Partnerów (w szczególności zamiana na punkty w innych programach lojalnościowych) jest uzależniona od przestrzegania całości stosownych warunków, wyznaczonych przez każdego Partnera (liczba Punktów Rewards niezbędnych do otrzymania Nagrody, daty, dostępność itd.). U Partnerów umożliwiających przeniesienie Punktów Rewards Programu każde przeniesienie Punktów Rewards może być dokonane jedynie na konto zarejestrowane u Partnera pod takim samym nazwiskiem co nazwisko Członka Programu. Gdy przeniesienie zostało przeprowadzone, konto Członka istniejące w ramach Programu i jego konto u Partnera zostają powiązane - konto u Partnera nie będzie mogło być związane z żadnym innym kontem Programu. Członek Programu może zapoznać się z tymi warunkami w zakładce strony internetowej AccorHotels.com poświęconej Partnerom Programu.
Warunkiem otrzymania Nagród w sklepie "La Collection by Le Club AccorHotels" jest przestrzeganie warunków ogólnych użytkowania sklepu i ogólnych warunków ustalonych przez każdego z partnerów, którego produkty lub usługi można tam zamówić. Członek Programu może zapoznać się z tymi warunkami i jest proszony o ich zaakceptowanie każdorazowo podczas składania zamówienia w sklepie.
W każdym przypadku wykorzystanie Punktów Rewards nie umożliwia uzyskania żadnych zwrotów gotówkowych w dowolnej postaci, także wydania reszty z salda.
Dla potrzeb wykorzystywania Punktów Rewards Członek Programu wyraża zgodę na fakt, że informacje dotyczące transakcji zapisane w systemach informatycznych Zarządcy będą stanowić dowód realizacji tych transakcji, chyba że udowodnione zostanie inaczej.

11. KWESTIE DOTYCZĄCE KONTA CZŁONKA PROGRAMU

11.1. Reklamacja w ramach sieci hoteli uczestniczących w Programie

Jeżeli Członek Programu stwierdza, że jego Punkty nie zostały poprawnie naliczone po upływie siedmiu lub więcej dni od daty jego pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie, może on złożyć wniosek o korektę salda w przeciągu sześciu miesięcy od chwili wymeldowania z hotelu (obowiązuje data Check-out). W tym celu wystarczy wykonać procedurę „Zgłoszenia brakujących punktów po zakończeniu pobytu” dostępną na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com.

Aby jego wniosek mógł zostać rozpatrzony, Członek Programu musi załączyć do niego kopię faktury zapłaconej w danym hotelu. Faktura ta nie powinna zawierać odręcznych zmian. Akceptowany jest wyłącznie format stosowany przez hotel. Faktura ta musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

Uwzględnienie uzasadnionej reklamacji pociągnie za sobą prawidłowe naliczenie Punktów Rewards na koncie Członka Programu oraz uwzględnienie Punktów Status w odniesieniu do roku kalendarzowego, w którym odbyty został pobyt stanowiący przedmiot reklamacji. Jeżeli prawidłowe uwzględnienie Punktów Status umożliwiłoby Członkowi Programu uzyskanie nowego Statusu w sposób określony w powyższym punkcie 8, status ten zostanie przyznany Członkowi Programu na pozostały okres bieżącego roku kalendarzowego. Punkty Rewards przyznane Członkowi Programu przed dokonaniem tej korekty zostaną odpowiednio przeliczone.

Jeżeli Członek Programu spotka się z niesłuszną odmową naliczenia Punktów lub uzyskania korzyści wynikającej ze swego Statusu, odpowiedzialność Zarządzającego Programem ograniczy się do naliczenia właściwej liczby Punktów na koncie Członka Programu.

11.2. Reklamacje u Partnerów

W każdej sprawie związanej z gromadzeniem Punktów Rewards zdobytych u Partnerów Programu Członek Programu powinien wykonać procedurę „Zgłoszenia brakujących punktów u Partnerów”, dostępną na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com, dołączając do niej wymagane dokumenty.

Wniosek o wyrównanie stanu Punktów nie może być złożony przed upływem sześciu tygodni od daty otrzymania usługi u Partnera. Maksymalny termin wysłania rzeczonego wniosku o wyrównanie jest różny dla poszczególnych Partnerów i podany w rubryce Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

By możliwe było doliczenie Punktów Rewards, opłacona faktura, której dotyczy reklamacja, musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

W ramach zamiany Punktów Rewards na punkty innych programów lojalnościowych lub na mile lotnicze odpowiedzialność Zarządzającego Programem kończy się w chwili potwierdzenia wniosku o zamianę przez program Partnera. Jeżeli jednak Punkty Rewards zostały pobrane z konta Członka Programu, ale odpowiadające im punkty lub mile lotnicze nie są naliczone na koncie programu Partnera w terminie sześciu tygodni, Członek Programu powinien skontaktować się z podmiotem zarządzającym programem Partnera w terminie określonym w ramach danego programu.

12. WARUNKI I PROCEDURY ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA CZŁONKA PROGRAMU

12.1. Odstąpienie z inicjatywy Członka Programu

Członek Programu może w każdym momencie podjąć decyzję o zakończeniu swojego uczestnictwa w Programie. W tym celu wystarczy wysłać odpowiedni wniosek, korzystając z rubryki „Pomoc” lub „Skontaktuj się z nami” na witrynie AccorHotels.com.

12.2. Zawieszenie lub usunięcie Członka Programu z inicjatywy Zarządzającego Programem

Korzystanie z karty Le Club AccorHotels w sposób sprzeczny z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania Programu może spowodować, na podstawie decyzji Zarządzającego Programem:
- tymczasowe zawieszenie Członka Programu na czas dowolnie określony przez Zarządzającego Programem, który nie może jednak przekroczyć trzech (3) miesięcy („Okres Zawieszenia”);
- usunięcie Członka z Programu, czyli natychmiastowe unieważnienie jego karty i wszystkich przywilejów, zamknięcie konta oraz anulowanie wszystkich zdobytych Punktów, bez prawa ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie z tego tytułu przez Członka Programu.

12.3. Skutki zawieszenia

W Okresie Zawieszenia Członek Programu nie może używać swych Punktów Rewards w sposób opisany w powyższym artykule 10.

W Okresie Zawieszenia i najpóźniej przed zakończeniem tego okresu Zarządzający Programem podejmuje jedną z następujących decyzji:
- odwołanie zawieszenia - w takim przypadku Członek Programu może ponownie korzystać z przysługujących mu przywilejów i usług oraz przeliczać swoje Punkty Rewards;
lub
- usunięcie Członka z Programu w sposób określony postanowieniami niniejszego artykułu 12.

12.4. Skutki usunięcia Członka z Programu

W każdym przypadku zerwania członkowstwa w Programie koniec członkowstwa pociąga za sobą kompletne usunięcie z Programu i definitywne zakończenie wszelkich relacji pomiędzy Zarządzającym Programem a Członkiem Programu. To usunięcie powoduje również anulowanie wszystkich Punktów zgromadzonych do dnia owego usunięcia.

13. INFORMOWANIE NA TEMAT PROGRAMU

Członek Programu może zapoznać się ze wszelkimi informacjami związanymi ze swoim uczestnictwem w Programie (w tym z liczbą posiadanych Punktów i Noclegów kwalifikujących oraz z działaniem konta) na witrynie AccorHotels.com po zalogowaniu się do swojego konta. Zgodnie z artykułem 4.1, przypomina się, że przystąpienie do Programu oznacza zgodę na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej związanych z funkcjonowaniem i ofertą uslug Programu (wiadomości informacyjne, wyciąg salda Punktów itp.). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, musi złożyć wniosek o wykreślenie go z Programu (patrz procedura opisana w artykule 12.1). Każdy Członek, który przystąpił do Programu, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Programu przesyłanych drogą elektroniczną, w tym promocji skierowanych wyłącznie do Członków Programu. Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji handlowych wysyłanych e-mailem, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania ofert handlowych, klikając link dezaktywujący, znajdujący się na dole otrzymanej wiadomości e-mail lub przez swoje konto klienta. Ta rezygnacja nie będzie mieć żadnych konsekwencji dla jego członkostwa.

Wszelkie zmiany adresu poczty elektronicznej lub adresu pocztowego, nazwiska oraz wszelkich innych niezbędnych danych kontaktowych powinny być dokonywane przez Członka Programu poprzez przekazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających do działu obsługi klienta.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone dane uzyskane w chwili rezerwacji lub w okresie uczestnictwa w Programie są przetwarzane przez spółkę Accor SA, która odpowiada za przetwarzanie danych, z siedzibą przy 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja, w celach związanych z realizacją warunków ogólnych programu oraz - na podstawie uzasadnionych interesów firmy - w celach marketingowych (w tym w ramach prowadzenia docelowych kampanii marketingowych).
Dane są przekazywane jednostkom prawnym grupy AccorHotels, w szczególności firmie Pro-Fid SAS, odpowiedzialnej za zarządzanie realizacją programu, a także ich usługodawcom. Dane mogą również być przekazywane partnerom programu (hotele, linie lotnicze i inni partnerzy), z którymi zawarte zostały odpowiednie umowy, aby zapewnić uczestnikom możliwość pełnego korzystania z ofert tych partnerów. Dane te są chronione zgodnie z opisem znajdującym się w karcie Ochrony Danych Osobowych .

Dane mogą być przekazywane do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony. W związku z powyższym podjęte zostały odpowiednie środki zabezpieczające określone w dokumentacji, której kopia może zostać Państwu przekazana na każde żądanie. Dane dotyczące Uczestników Programu mogą być transferowane, w zależności od okoliczności, w poniżej wymienionych celach, odbiorcom z państw spoza Unii Europejskiej, tzn.:
- wybranym przez Uczestników Programu partnerskim programom lojalnościowym i liniom lotniczym, w celu zarządzania przeniesieniem Punktów Rewards oraz reklamacjami. Lista Partnerów i linii lotniczych jest dostępna w rubryce Le Club AccorHotels na stronie internetowej AccorHotels.com. Transfer ten, na który Członek każdorazowo wyraża zgodę, jest niezbędny do zrealizowania wniosku o przekazanie Punktów Rewards lub mil lotniczych;
- podmiotom i hotelom grupy AccorHotels, jako że transfer ten jest niezbędny do wykonania postanowień umowy zawartej przez Uczestnika Programu z podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych;
- usługodawcom zewnętrznym dysponującym telefonicznymi centrami obsługi reklamacji, zgodnie z powierzonym im zasięgiem, w krajach, w których transfery danych zostały unormowane konwencjami o przepływie danych.

Accor SA przetwarza także dane o charakterze osobowym na podstawie uzasadnionych interesów firmy w celu wykrywania nieprawidłowości i zarządzania nimi, w szczególności jeżeli chodzi o oszustwa, które mogą mieć miejsce podczas przystąpienia Członka do Programu lub podczas uzyskiwania oraz wykorzystywania Punktów. Dane pozyskiwane w ten sposób są przeznaczone dla uprawnionych pracowników Accor SA, jej usługodawców, a w razie konieczności także dla Partnerów programu lojalnościowego oraz menedżera hotelu, którego dotyczy stwierdzona nieprawidłowość. Członkowie Programu są informowani drogą pocztową o dotyczących ich nieprawidłowościach.

Poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku na adres data.privacy@accor.comUczestnik Programu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich skorygowania, usunięcia, ograniczenia wykorzystywania, jak również prawo sprzeciwu, z uzasadnionej przyczyny, wobec przetwarzania jego danych, oraz prawo wydania zaleceń dotyczących postępowaniaz jego danymi po śmierci (mamy nadzieję, że nastąpi to jak najpóźniej!). Ponadto mogą Państwo również złożyć skargę do uprawnionych organów nadzoru.

15. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PROGRAMU, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

Przystąpienie do Programu oznacza akceptację bez żadnych zastrzeżeń Ogólnych Warunków Użytkowania Programu przez jego Członków. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Programu zastępują jakiekolwiek wcześniejsze dokumenty.

W razie wystąpienia sporu pomiędzy Członkiem Programu a firmą PRO-FID SAS w odniesieniu do Ogólnych Warunków Programu, Członek Programu może skorzystać ze standardowej procedury mediacji lub jakiegokolwiek alternatywnego sposobu rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze polubownej w terminie sześćdziesięciu dni od daty zgłoszenia go do działu obsługi klienta, Członek Programu może wnieść skargę do mediatora do spraw turystyki i podróży, w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy od daty zgłoszenia pierwszej reklamacji. Dane kontaktowe mediatora i warunki wnoszenia skarg są dostępne w rubryce „ Pomoc ”.

Ogólne Warunki Użytkowania Programu podlegają prawu francuskiemu, przy czym nie ogranicza to obligatoryjnie obowiązujących przepisów prawa, jakie mogą mieć zastosowanie w kraju zamieszkania konsumenta.

16. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie informacje dodatkowe i szczegóły dotyczące Programu, w szczególności usług dodatkowych proponowanych przez każdy z hoteli uczestniczących w Programie i korzyści u Partnerów, są dostępne w rubryce Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

Zaktualizowaliśmy Ogólne Warunki Użytkowania Programu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r :