Twój status

Twoje punkty

Pozostało punktów lub nocy
w hotelu uczestniczącym w programie,
aby otrzymać kartę

OGÓLNE WARUNKI PROGRAMU

Obowiązujące od 12 kwietnia 2017 roku.

1. OPIS PROGRAMU

Program lojalnościowy Le Club AccorHotels („Program”) prowadzony przez PRO-FID SAS, spółkę zajmującą się pogłębianiem lojalności Klientów hoteli Grupy AccorHotels („Zarządzający”), ma na celu umożliwienie jego Członkom dostępu do niżej opisanych korzyści podczas ich pobytów w hotelach grupy AccorHotels uczestniczących w Programie oraz u Partnerów Programu.

Program Le Club AccorHotels może być dostępny wyłącznie, jeżeli zezwala na to prawo kraju rezydencji Członka Programu. W przeciwnym wypadku przystąpienie Członka do Programu uważa się za nieważne i niebyłe.

2. DEFINICJE

3. HOTELE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

Hotelami uczestniczącymi w Programie są wybrane hotele działające pod markami grupy AccorHotels, za wyjątkiem hoteli i marek, których lista została wymieniona na stronie Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com (patrz marki uczestniczące oraz hotele i marki nieuczestniczące).

W przypadku, gdy dany hotel lub marka przystępuje do sieci AccorHotels lub hotel rozpoczyna swój udział w Programie, jedynie pobyty kwalifikowane w hotelu po jego przystąpieniu do Programu umożliwiają Członkom uzyskiwanie Punktów i innych przywilejów związanych z udziałem w Programie.

W przypadku, gdy dany hotel opuszcza sieć AccorHotels lub przestaje być obiektem uczestniczącym w Programie po dokonaniu rezerwacji przez Członka Programu, ale przed jego pobytem, Członek Programu:

4. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

4.1. Warunki członkostwa

W Programie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne w rozumieniu prawa państwa, którego Członek Programu jest obywatelem lub osoby, które posiadają zdolność prawną do zawierania umów. Członkostwo w Programie jest bezpłatne.

Członkostwo w Programie zostaje potwierdzone poprzez wydanie imiennej karty członkowskiej, która może mieć postać fizyczną lub elektroniczną, w zależności od Statusu i/lub wyboru Członka Programu. Niezależnie od jej nośnika, karta członkowska jest imienna i osobista. Karta nie może być odsprzedawana, pożyczana innej osobie lub cedowana. Karta nie stanowi środka płatności i nie gwarantuje rezerwacji. Na każdej karcie figuruje nazwisko Członka Programu, jego indywidualny numer identyfikacyjny i data wygaśnięcia Statusu Członka Programu (dla Statusów Silver, Gold i Platinum – patrz rozdział 8 poniżej). Każdy Członek Programu może posiadać tylko jedną kartę Le Club AccorHotels.

Karta może być używana wyłącznie przez Członka Programu, którego nazwisko znajduje się na karcie.

Posiadanie aktywnego, indywidualnego adresu elektronicznego jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu. Dwóch Członków Programu nie może posiadać tego samego adresu elektronicznego. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej powiązanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu (komunikaty informacyjne, wgląd w saldo punktów, sposób działania konta, itp.). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie więcej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, jest zobowiązany do złożenia wniosku o wykreślenie go z Programu w sposób określony w art. 12.1.

Członkowie Programu akceptują fakt, że całość lub część zasad obowiązujących w Programie może ulec zmianie w dowolnym momencie. Biorąc pod uwagę, że wprowadzane modyfikacje mogą pociągnąć za sobą istotne zmiany praw i obowiązków Członków Programu, muszą oni zostać poinformowani o wprowadzaniu zmian w rozsądnym terminie w odniesieniu do dnia ich wejścia w życie, za pośrednictwem publikacji na witrynie AccorHotels.com i/lub środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Programu mają prawo rezygnacji z udziału w Programie w sposób określony w punkcie 12.1. Wzięcie udziału w Programie w jakikolwiek sposób po dniu wejścia w życie wprowadzanych modyfikacji oznacza ich akceptację przez Członka Programu.

Członek Programu nie może ujawniać jakiejkolwiek innej osobie hasła do swojego indywidualnego konta. Członek Programu potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za każdą transakcję dokonywaną ze swojego konta i na swój rachunek.

4.2. Warunki przystąpienia do programu

Klient może przystąpić do Programu:

Klient powinien udzielić wszelkich niezbędnych, obowiązkowych informacji wymaganych w chwili przystąpienia do Programu.

Nowy Członek Programu powinien zaakceptować Ogólne Warunki Użytkowania Programu podczas rejestracji online lub w hotelu, w zależności od warunków przystąpienia.

Dopiero po tej akceptacji Członek Programu może korzystać ze wszystkich usług Programu, w tym: dostępu do różnych funkcji strony AccorHotels.com (możliwość otrzymania Nagród, sprawdzanie stanu konta klienta, zamiana Punktów Rewards…), rozpoznawanie na wszystkich witrynach internetowych i w centrach obsługi telefonicznej grupy AccorHotels podczas dokonywania rezerwacji.

4.3. Konto Członka Programu

Użytkowane przez Członka Programu konto pozwala mu na korzystanie z następujących funkcjonalności:

5. KORZYSTANIE Z KARTY

Aby uzyskać dostęp do przywilejów, Członek Programu powinien podawać numer swojej karty każdorazowo zamawiając jakiekolwiek świadczenia oraz/lub okazywać ją (na nośniku fizycznym lub elektronicznym) w momencie meldowania się w recepcji po przybyciu do hotelu. Stosowanie się do niniejszych postanowień stanowi warunek przyznania korzyści wynikających z Programu.

W razie zgubienia lub kradzieży jego karty, Członek Programu musi poinformować Zarządzającego Programem i zamówić nową kartę za pośrednictwem strony „Chcę otrzymać kartę pocztą” na witrynie AccorHotels.com.

6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA PROGRAMU

W przypadku utraty lub kradzieży karty członkowskiej Członek Programu powinien poinformować o tym fakcie Zarządzającego Programem korzystając z rubryki „Polecenie wystawienia duplikatu karty”, dostępnej na stronie AccorHotels.com.

Jakakolwiek forma naruszenia Ogólnych Warunków Użytkowania Programu przez Członka Programu; niezgodne z przeznaczeniem lub nielegalne użycie karty, Punktów lub voucherów hotelowych Le Club AccorHotels Rewards, fałszowanie przekazywanych informacji, jak również zachowania szkodliwe i naganne (a zwłaszcza natrętne, nieżyczliwe lub obraźliwe traktowanie obsługi hotelu lub klientów) może skutkować - wyłącznie na podstawie decyzji Zarządzającego Programem - tymczasowym zawieszeniem lub usunięciem Członka z Programu bez uprzedzenia i bez odszkodowania, zaś Punkty naliczone za pomocą karty zostaną anulowane w sposób zgodny z postanowieniami artykułu 12. Zawieszenie lub usunięcie Członka z Programu odbędzie się bez jakiegokolwiek uszczerbku dla wszelkiego rodzaju środków prawnych, jakie Zarządzający Programem może podjąć w stosunku do Członka Programu.

7. ZDOBYWANIE PUNKTÓW LE CLUB ACCORHOTELS

Kiedy Członek Programu spędza pobyt kwalifikowany w jednym z hoteli uczestniczących w Programie, w tym co najmniej jedną noc płatną i fizycznie spędzoną przez Członka Programu w hotelu, na jego koncie naliczane są Punkty i Pobyty Kwalifikowane odpowiadające jego pobytowi. Wykorzystanie dzienne pokoju (Day Use) również umożliwia uzyskanie Punktów, jednak żaden Kwalifikujący się nocleg nie zostanie naliczony.

Naliczona może zostać wyłącznie pełna liczba Punktów. Jeżeli po zastosowaniu zasad dotyczących naliczania Punktów zostanie wyliczona część dziesiętna, liczba naliczonych Punktów będzie zaokrąglana w dół do najbliższej liczby całkowitej, jeżeli wartość dziesiętna będzie niższa niż 5, oraz w górę, jeżeli wartość dziesiętna będzie wyższa lub równa 5.

Kwota faktur opłaconych w walucie lokalnej poza strefą euro zostanie przeliczona na euro przed określeniem liczby uzyskanych Punktów według obowiązujących stawek. Kurs walutowy stosowany przez hotel w momencie wymeldowania (check-out) pochodzi z bazy danych „Multidevises” (baza danych z informacjami finansowymi oraz walutowymi banku Reuters).

Punkty i Kwalifikujące się noclegi nie mogą być przeniesione na konto innego Członka Programu. Mają one charakter wyłącznie osobisty i nie są zbywalne.

Punkty nie są środkiem płatniczym i nie mają żadnej wartości pieniężnej; w zamian za utracone lub niewykorzystane Punkty nie może zostać wypłacona żadna kwota pieniężna.

7.1. Kanały dystrybucji uprawniające do zdobywania punktów

Do naliczania Punktów uprawniają: pobyty hotelowe zarezerwowane na podstawie stawek kwalifikowanych poprzez bezpośrednie kanały dystrybucji AccorHotels (strony internetowe AccorHotels, centralna rezerwacji AccorHotels, hotele) oraz tradycyjne biura podróży korzystające z oprogramowania GDS (Globalnego Systemu Dystrybucji), podłączonego automatycznie do centrum rezerwacji AccorHotels.

Do naliczania Punktów nie uprawniają w szczególności: pobyty hotelowe zarezerwowane u pośredników, tour operatorów lub poprzez internetowe biura podróży (takie jak Expedia.com, Booking.com itp.). Pobyty te nie uprawniają Członka Programu do zdobywania Punktów, ani do gromadzenia Kwalifikujących się noclegów celem uzyskania statusu.

7.2. Stawki kwalifikowane

Jedynie stawki kwalifikowane uprawniają do uzyskania korzyści wynikających z Programu.

Do kwalifikowanych należy zaliczyć stawki publikowane, korporacyjne i promocyjne, z wyjątkiem następujących stawek:

7.3. Wydatki kwalifikowane

Zdobywanie Punktów umożliwiają jedynie wydatki wymienione poniżej, pod warunkiem, że zostały opłacone przez Członka Programu rzeczywiście korzystającego z pobytu w hotelu:

Punkty naliczane są na podstawie całkowitej kwoty netto faktury dotyczącej wydatków kwalifikowanych. Faktura powinna zostać rzeczywiście zapłacona w hotelu, tzn. płatność powinna zostać przyjęta i potwierdzona przez hotel. W konsekwencji, w razie jakiegokolwiek braku płatności całości lub części faktury, na przykład, jeżeli Członek Programu blokuje płatność czekiem, wystawia czek bez pokrycia lub jego płatność kartą kredytową zostanie zakwestionowana, nie otrzyma on Punktów, ani Kwalifikujących się noclegów za żadną transakcję figurującą na danej fakturze.

Zasady dotyczące wydatków kwalifikowanych są różne w zależności od infrastruktury hotelu uczestniczącego w Programie:

Następujące wydatki nie kwalifikują się do zdobywania Punktów:

7.4. Stawki zdobywanych Punktów Rewards

Program oferuje 4 rodzaje Statusów przyznawanych w zależności od liczby Kwalifikujących się noclegów lub liczby zgromadzonych Punktów Status: Classic, Silver, Gold i Platinum.

Każdy Status członkowski posiada odrębne zasady naliczania Punktów Rewards, przedstawione w poniższej tabeli dla wydatków w wysokości 10 euro.

ZA KWALIFIKUJĄCY SIĘ WYDATEK 10 €

STATUS

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAREK BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE (OPRÓCZ MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* I IBIS STYLES)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH MAMA SHELTER, IBIS* I IBIS STYLES

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO (OPRÓCZ ADAGIO ACCESS)

LICZBA PUNKTÓW REWARDS ZDOBYTYCH W HOTELACH ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12,5

10

5

SILVER

31

15,5

12,5

6,25

GOLD

37

18,5

15

7,5

PLATINUM

44

22

17,5

8,75

* Hotele marki ibis budget nie uczestniczą w Programie (patrz lista uczestniczących i nieuczestniczących hoteli).

W obiektach Thalassa sea & spa stosuje się tabelę naliczania punktów obowiązującą w hotelu, w którym członek Programu zatrzymał się na pobyt.

W przypadku zmiany Statusu Członka Programu pomiędzy rezerwacją a datą wymeldowania z hotelu (check-out), będą stosowane zasady przyznawania Punktów Rewards wynikające ze Statusu w momencie wymeldowania z hotelu (check-out). W przypadku pobytu składającego się z kilku kolejnych noclegów, Punkty Rewards na rzecz Członka Programu zostaną naliczone tylko raz, przy zapłacie całości faktury.

7.5. Zdobywanie Punktów Rewards w firmach partnerskich Programu

Zdobywanie Punktów Rewards jest również możliwe u wszystkich Partnerów Programu, na właściwych warunkach określonych osobno dla każdego z Partnerów, które zostały zdefiniowane w rubryce Le Club AccorHotels na stronie AccorHotels.com.

7.6. Oferty specjalne i operacje promocyjne

Członkowie Programu mogą również zdobywać Punktów Rewards, uczestnicząc w organizowanych w ramach programu ofertach specjalnych lub operacjach promocyjnych. W takim przypadku, liczba zdobytych Punktów Rewards jest uzależniona od przestrzegania szczegółowych warunków obowiązujących w odniesieniu do każdej z takich ofert lub operacji, o których Członkowie Programu zostają każdorazowo poinformowani.

7.7 Ważność Punktów Rewards

Ważność Punktów Rewards wynosi 365 dni od daty zdarzenia, na którego podstawie zostały uzyskane. W przypadku Punktów Rewards uzyskanych w efekcie pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie lub w Hotelu Niezależnym, za datę zdarzenia uważana jest data wymeldowania.

Okres ten jest przedłużany na kolejnych 365 dni za każdym razem, kiedy pobyt skutkujący zdobyciem Punktów Rewards w hotelu uczestniczącym w Programie lub w Hotelu Niezależnym jest rejestrowany na koncie Członka Programu.

Jeżeli Członek Programu nie skorzysta z żadnego pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie lub w Hotelu Niezależnym przez kolejne 365 dni, utraci wszystkie Punkty zgromadzone na swym koncie niezależnie od sposobu ich uzyskania, bez uprzedzenia i bez możliwości ich odzyskania lub przeniesienia.

7.8 Stawki zdobywanych Punktów Status

W poniższej tabeli określone zostały stawki zdobywanych Punktów Status za każde 10 euro wydatków kwalifikowanych.

ZA KWALIFIKUJĄCY SIĘ WYDATEK 10 €

STATUS

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach marek biorących udział w programie (oprócz Mama Shelter, Adagio, adagio Access, ibis* I ibis styles)

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach mama shelter, ibis* i ibis styles

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach  adagio (oprócz adagio access)

liczba punktów statusu zdobytych w hotelach adagio access

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

* Hotele marki ibis budget nie uczestniczą w Programie (patrz lista uczestniczących i nieuczestniczących hoteli i marek)

Punkty Statutsu zachowują ważność do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, podczas którego zostały uzyskane.

8. STATUS

Przez cały okres swojego udziału w Programie, jego Członek może uzyskać wyższy Status, po spełnieniu określonych w poniższej tabeli warunków dotyczących minimalnej ilości Kwalifikujących się noclegów lub Punktów Status.

STATUS

liczba kwalifikujących się noclegów

liczba uzyskanych punktów statusu

SILVER

10

2 000

GOLD

30

7 000

PLATINUM

60

14 000

Na początku każdego roku kalendarzowego sporządzany jest bilans Kwalifikujących się noclegów i Punktów Status uzyskanych przez Członka Programu w danym roku:

Liczba Kwalifikujących się noclegów i Punktów Status zostaje wyzerowana w dniu 1 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Wykorzystanie Punktów Rewards nie wpływa w żaden sposób na zachowanie lub zmianę Statusu.

W okresie przejściowym, Status uzyskany przez Członka Programu na dzień 31 grudnia 2016 r. na zasadach uzyskiwania Statusów obowiązujących przed 1 stycznia 2017 r. zostanie zachowany do dnia 31 grudnia 2017 r. Aktywność Członka Programu podczas roku kalendarzowego 2016 nie będzie brana pod uwagę w odniesieniu do uzyskania przez Członka Programu wyższego Statusu w trakcie roku kalendarzowego 2017.

9. PRZYWILEJE I USŁUGI OFEROWANE CZŁONKOM PROGRAMU

Członkowie programu o statusie Silver lub wyższym, poza zbieraniem punktów, korzystają z dodatkowych przywilejów związanych z ich statusem członkowskim.

Tylko Członek Programu posiadający kartę może korzystać z dodatkowych przywilejów związanych z kartą lojalnościową.

Przywileje te zostaną zaoferowane pod warunkiem, że pobyt Członka Programu jest kwalifikowany do przyznania punktów.

Korzyści te są szerzej opisane w zakładce „Le Club AccorHotels” na stronie internetowej AccorHotels.com.

W szczególności, w odniesieniu do gwarancji dostępności pokoju przed przyjazdem obowiązują następujące warunki szczególne:

10. WYKORZYSTYWANIE PUNKTÓW REWARDS

Członkowie programu mogą wykorzystywać swoje Punkty Rewards, aby uzyskać Nagrody, które mogą obejmować między innymi:

korzyści u niektórych Partnerów, w szczególności poprzez wymianę Punktów Rewards na punkty innych programów lojalnościowych Partnerów (na przykład na mile lotnicze);

produkty lub usługi uzyskane za pośrednictwem sklepu internetowego Programu (La Collection by Le Club AccorHotels”) w krajach, w których jest on dostępny; zniżka kwoty faktury wystawionej po pobycie kwalifikowanym w hotelu uczestniczącym w Programie.

Uzyskanie Nagród u Partnerów (w szczególności poprzez wymianę Punktów Rewards na punkty innych programów lojalnościowych Partnerow) jest uzależnione od przestrzegania wszystkich obowiązujących warunków, określonych przez każdego z Partnerów (liczba Punktów Rewards niezbędnych dla uzyskania Nagrody, terminy, warunki dotyczące dostępności itd.). Warunki te są dostępne na stronie AccorHotels.com dotyczącej Partnerów Programu.

Uzyskanie Nagród w sklepie internetowym „La Collection by Le Club AccorHotels” jest uzależnione od przestrzegania ogólnych warunków użytkowania sklepu oraz ogólnych warunków ustalanych przez każdego z Partnerów, których produkty lub usługi mogą być zamawiane. Członek Programu może zapoznać się z tymi warunkami i powinien wyrazić na nie zgodę podczas składania każdego zamówienia w sklepie.

Wykorzystanie Punktów Rewards dla uzyskania zniżki kwoty faktury wystawionej po pobycie kwalifikowanym w hotelu uczestniczącym w Programie jest uzależnione od przestrzegania następujących warunków:

W każdym przypadku, wykorzystanie Punktów Rewards nie umożliwia uzyskania żadnych zwrotów gotówkowych w dowolnej postaci, także wydania reszty z salda.

W odniesieniu do wykorzystywania Punktów Rewards, Członek Programu wyraża zgodę na fakt, że informacje dotyczące transakcji zapisane w systemach informatycznych Administratora będą stanowić dowód realizacji tych transakcji, chyba że udowodnione zostanie inaczej.

11. PYTANIA DOTYCZĄCE KONTA CZŁONKA PROGRAMU

11.1. Reklamacja w ramach sieci hoteli uczestniczących w programie

Jeżeli Członek Programu stwierdza, że jego Punkty nie zostały poprawnie naliczone po upływie 7 lub więcej dni od daty jego pobytu w hotelu uczestniczącym w Programie, w ciągu 6 kolejnych miesięcy od wymeldowania z hotelu (obowiązuje data Check-out) może on żądać korekty salda. W tym celu wystarczy wypełnić formularz reklamacji, umieszczony w rubryce „Zgłoszenie brakujących punktów po zakończeniu pobytu” na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com.

Aby jego wniosek mógł zostać rozpatrzony, Członek Programu musi załączyć do niego kopię faktury zapłaconej w danym hotelu. Faktura ta nie powinna zawierać odręcznych zmian. Akceptowany jest wyłącznie format stosowany przez hotel. Faktura, która dotyczy reklamacji, musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

Uwzględnienie uzasadnionej reklamacji pociągnie za sobą prawidłowe naliczenie Punktów Rewards na koncie Członka Programu oraz uwzględnienie Punktów Status w odniesieniu do roku kalendarzowego, podczas którego miał miejsce pobyt stanowiący przedmiot reklamacji. Jeżeli prawidłowe uwzględnienie Punktów Status umożliwiłoby Członkowi Programu uzyskanie nowego Statusu w sposób określony w powyższym punkcie 8, status ten zostanie przyznany Członkowi Programu na pozostały okres bieżącego roku kalendarzowego. Punkty Rewards przyznane Członkowi Programu przed dokonaniem tej korekty zostaną odpowiednio przeliczone.

Jeżeli Członek Programu spotka się niesłusznie z odmową naliczenia Punktów lub uzyskania określonej korzyści zgodnej ze swoim Statusem, odpowiedzialność Zarządzającego Programem ograniczy się do rejestracji właściwej liczby Punktów na koncie Członka Programu.

11.2. Reklamacje u partnerów

W każdej sprawie związanej z gromadzeniem Punktów Rewards zdobytych u Partnerów Programu lub użyciem voucherów partnerskich Le Club AccorHotels Rewards, Członek Programu powinien wypełnić odpowiedni formularz reklamacyjny „Brakujące Punkty od Partnera Programu”, umieszczony w rubryce „Zgłoszenie brakujących punktów po zakończeniu pobytu” na koncie klienta lub na stronie pomocy witryny AccorHotels.com i dołączyć stosowne dokumenty.

Wniosek o wyrównanie stanu Punktów nie może być złożony przed upływem 6 tygodni od daty otrzymania przedmiotowego świadczenia u Partnera. Maksymalny termin wysłania niniejszego formularza reklamacyjnego jest różny dla poszczególnych Partnerów i podany na stronie Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

Aby uzyskać doliczenie Punktów Rewards, opłacona faktura, która dotyczy reklamacji musi być wystawiona na nazwisko Członka Programu składającego reklamację.

W ramach przeliczania Punktów Rewards na punkty innych programów lojalnościowych lub na mile lotnicze, odpowiedzialność Zarządzającego Programem kończy się w chwili potwierdzenia wniosku dotyczącego zamiany punktów na punkty programu partnerskiego. Jeżeli Punkty Rewards zostały pobrane z konta Członka Programu, ale odpowiadające im punkty lub mile lotnicze nie są naliczone na koncie programu partnerskiego w terminie 6 tygodni, Członek Programu powinien skontaktować się z zarządzającym programu w terminie określonym w ramach danego programu.

12. WARUNKI I PROCEDURY ZAWIESZENIA LUB USUNIĘCIA CZŁONKA PROGRAMU

12.1. Odstąpienie z inicjatywy Członka Programu

Członek Programu może w każdym momencie podjąć decyzję o zakończeniu swojego uczestnictwa w Programie. W tym celu wystarczy wysłać odpowiednią wiadomość, korzystając z rubryki „Pomoc” lub „Skontaktuj się z nami” na witrynie AccorHotels.com.

12.2. Zawieszenie lub usunięcie członka programu z inicjatywy zarządzającego programem

Korzystanie z karty Le Club AccorHotels w sposób sprzeczny z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Użytkowania Programu może spowodować na podstawie decyzji Zarządzającego Programem:

12.3. Skutki zawieszenia

W Okresie Zawieszenia, Członek Programu nie może zdobywać Punktów, ani Kwalifikujących się noclegów w sposób określony w artykule 7 niniejszych Warunków, ani też korzystać z jakichkolwiek przywilejów i usług oferowanych Członkom Programu, o których mowa w artykule 9 niniejszych Warunków lub dokonywać przeliczenia swoich Punktów Rewards w sposób opisany w artykule 10.

W Okresie Zawieszenia i najpóźniej przed zakończeniem tego okresu, Zarządzający Programem podejmuje jedną z następujących decyzji:

lub

12.4. Skutki usunięcia Członka z Programu

W każdym wypadku, usunięcie Członka z Programu pociąga za sobą całkowite wystąpienie z Programu i definitywne zakończenie wszelkich relacji pomiędzy Zarządzającym Programem a Członkiem Programu. Wystąpienie pociąga za sobą również usunięcie wszystkich Punktów zgromadzonych do dnia wystąpienia.

13. INFORMOWANIE NA TEMAT PROGRAMU

Członek Programu może zapoznać się ze wszelkimi informacjami związanymi ze swoim uczestnictwem w Programie (w tym z liczbą posiadanych Punktów i Kwalifikujących się noclegów oraz działaniem konta) na stronie AccorHotels.com po zalogowaniu się do swojego konta. Zgodnie z treścią art. 4.1, przypomina się, że przystąpienie do Programu oznacza automatyczną zgodę na otrzymywanie komunikatów w formie elektronicznej powiązanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu (komunikaty informacyjne, wgląd w saldo Punktów, itp.). Jeżeli Członek Programu nie życzy sobie dłużej otrzymywać informacji związanych z funkcjonowaniem i ofertą usług Programu, to musi złożyć wniosek o wykreślenie go z Programu (patrz procedura określona w art. 12.1). Każdy Członek, który przystąpił do Programu, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Programu przesyłanych drogą elektroniczną, w tym promocji skierowanych wyłącznie do Członków Programu. Jeżeli Członek Programu nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji handlowych wysyłanych e-mailem, może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania ofert handlowych, klikając link dezaktywujący znajdujący się na dole otrzymanej wiadomości e-mail lub korzystając ze swojego konta klienta. Rezygnacja nie będzie mieć żadnych konsekwencji dla jego członkostwa.

Wszelkie zmiany adresu poczty elektronicznej lub adresu pocztowego, nazwiska oraz wszelkich innych niezbędnych danych kontaktowych powinny być dokonywane przez Członka Programu za pośrednictwem jego konta klienta.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzone dane są przetwarzane przez spółkę Accor SA, która odpowiada za przetwarzanie danych, z siedzibą przy 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja. Przetwarzanie danych odbywa się w ramach zarządzania i obsługi Programu (członkostwo, reklamacje). Przetwarzane informacje są przeznaczone dla spółki Accor SA oraz jej spółek zależnych (w tym dla zarządzającej Programem firmy PRO-FID SAS) oraz Partnerów handlowych i zleceniobiorców (usługodawcy, partnerzy, hotele itp.). Dane są chronione zgodnie z opisem znajdującym się na witrynie.

Dane dotyczące Członków Programu mogą być przekazywane, w zależności od okoliczności, w poniżej wymienionych celach, odbiorcom z państw spoza Unii Europejskiej, niedysponującym odpowiednim poziomem ochrony, tzn.:

Spółka Accor SA przetwarza także dane o charakterze osobowym w celu wykrywania nieprawidłowości i zarządzania nimi, w szczególności jeżeli chodzi o oszustwa, które mogą dotyczyć rejestracji Członka Programu lub uzyskiwania oraz wykorzystywania Punktów. Dane pozyskiwane w ten sposób są przeznaczone wyłącznie dla uprawnionych pracowników spółki Accor SA, jej usługodawców, a w razie konieczności także dla Partnerów programu lojalnościowego oraz dyrektora hotelu, którego dotyczy stwierdzona nieprawidłowość. Członkowie Programu są informowani co do dotyczących ich nieprawidłowości drogą pocztową.

Zgodnie z przepisami ustawy prawa francuskiego z dnia 6 stycznia 1978, r. dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych, Członkowie Programu mają prawo dostępu do danych, które ich dotyczą, oraz prawo zadawania pytań i zmiany tych danych, jak również prawo sprzeciwu, z uzasadnionej przyczyny, gdyby ich dane o charakterze osobistym były przetwarzane oraz prawo nie wyrażenia zgody na ich wykorzystanie w szczególności w celach handlowych. Aby wyegzekwować przysługujące mu prawa, Członek Programu powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: data.privacy@accor.com

15. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PROGRAMU, ROZSTRZYGANIE SPORÓW I PRAWO WŁAŚCIWE

Przystąpienie do Programu oznacza akceptację bez żadnych zastrzeżeń Ogólnych Warunków Użytkowania Programu przez jego Członków. Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Programu zastępują jakiekolwiek wersje wcześniejsze tego dokumentu.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Członkiem Programu, a firmą PRO-FID SAS w odniesieniu do Ogólnych Warunków Programu, Członek Programu może skorzystać ze standardowej procedury mediacji lub jakiegokolwiek innego alternatywnego sposobu rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze polubownej w terminie 60 dni od daty zgłoszenia go do działu obsługi klienta, Członek Programu może wnieść skargę do mediatora do spraw turystyki i podróży, w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zgłoszenia pierwszej reklamacji. Informacje dotyczące danych kontaktowych mediatora i sposobu wnoszenia skarg są dostępne na stronie „Pomoc”

Ogólne Warunki Użytkowania Programu podlegają prawu francuskiemu, przy czym nie ogranicza to obligatoryjnie obowiązujących przepisów prawa, jakie mogą mieć zastosowanie w kraju zamieszkania konsumenta.

16. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie informacje dodatkowe i szczegóły na temat Programu, w szczególności dotyczące usług dodatkowych proponowanych przez każdy z hoteli uczestniczących w Programie, korzyści Programu u Partnerów oraz warunków korzystania z voucherów hotelowych Le Club AccorHotels Rewards są dostępne na stronie Le Club AccorHotels witryny AccorHotels.com.

Zaktualizowaliśmy Ogólne Warunki Użytkowania Programu, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r :