สถานะของท่าน

คะแนนของท่าน

่านต้องมีคะแนนสะสมอีก

คะแนนหรือการเข้าพักอีก

ืนในโรงแรมที่เข้าร่วม จึงจะสามารถรับบัตร

เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน

ตั้งแต่ 3 กรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป

1. รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมสะสมคะแนน Le Club AccorHotels (โปรแกรม) ให้บริการโดย PRO-FID SAS (ผู้บริหารงาน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนของลูกค้าในกลุ่มโรงแรม AccorHotels ที่ออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกได้รับความเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ขณะที่เข้าพักกับโรงแรมในเครือ AccorHotels ที่เข้าร่วมในโปรแกรมและกับพันธมิตรของทางโปรแกรมของเรา

โปรแกรม Le Club AccorHotels จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศที่สมาชิกมีถิ่นพำนักอยู่ มิฉะนั้นการเป็นสมาชิกถือว่าเป็นโมฆะ

2. คำนิยาม

— การปรับแก้: การให้คะแนนหลังจากรับคำร้องขอคะแนนย้อนหลังจากสมาชิกหรือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในส่วนของโปรแกรม
— การเบิกเงินสดล่วงหน้า: การเบิกเงินสดล่วงหน้าอาจกระทำได้เป็นกรณีพิเศษที่โรงแรมบางแห่ง แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เบิกล่วงหน้าดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติในการได้รับคะแนนสะสม
— เช็คอิน: วันที่เดินทางมาถึงโรงแรมเพื่อทำการเข้าพัก
— เช็คเอาท์: วันที่เดินทางกลับออกจากโรงแรม
— ลูกค้า: บุคคล (ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกของโปรแกรม) ที่เข้าพักค้างคืนที่โรงแรมในเครือ AccorHotels หรือทำการจองเพื่อใช้ห้องพักระหว่างวัน
— การใช้ห้องพักระหว่างวัน: การใช้ห้องพักของโรงแรมในกรณีที่การเช็คอินและเช็คเอาท์เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
— คืนที่มีคุณสมบัติ: คืนที่สมาชิกเข้าพักในโรงแรมตามเงื่อนไขของการเข้าพักที่มีคุณสมบัติ โดยจำนวนคืนดังกล่าว จะถูกนับรวมเพื่อใช้ในการจัดระดับสถานะสมาชิกของทางโปรแกรมตามตารางที่กำหนดไว้ในข้อ 8. เฉพาะคืนที่สมาชิกทำการเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมโปรแกรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการจองผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางใดช่องทางหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติในการรับคะแนนตามที่ระบุในข้อ 7.1 และ 7.2 ทางด้านล่างเท่านั้นที่ถือเป็นคืนที่มีคุณสมบัติ
— สมาชิก: ลูกค้าที่ได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม
— พันธมิตร: บริษัทที่ไม่ได้บริหารงานโดย AccorHotels และเข้าร่วมในโปรแกรมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสามวิธีดังต่อไปนี้: โดยการให้คะแนนรางวัล Le Club AccorHotels แก่สมาชิกที่ใช้จ่ายภายในเครือข่ายของพันธมิตร โดยการยอมรับบัตรกำนัลของ Le Club AccorHotels สำหรับการซื้อขายภายในเครือข่ายของพันธมิตร และ/หรือการให้โอกาสในการโอนคะแนนรางวัล Le Club AccorHotels เข้าสู่โปรแกรมสมาชิกของตน หรือในทางกลับกัน พันธมิตรอาจดำเนินธุรกิจในหลากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงการคมนาคม สันทนาการ การค้าปลีก และการท่องเที่ยว
— คะแนน: หน่วยที่สมาชิกสะสมตามระดับที่กำหนดไว้ อันเป็นผลจากการเข้าพักที่มีคุณสมบัติในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม รวมถึงการซื้อสินค้าหรือบริการที่มีคุณสมบัติจากพันธมิตร หรืออยู่ภายใต้ข้อเสนอหรือกิจกรรมโปรโมชั่นที่เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติ คะแนนแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ คะแนนรางวัลและคะแนนสถานะ การสะสมคะแนนดังกล่าวแยกจากกันโดยเด็ดขาดและไม่สามารถนำมารวมกันได้
- คะแนนรางวัล: คะแนนที่สมาชิกสะสมตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.4 และสมาชิกสามารถแลกคะแนนเป็นของรางวัลได้
- คะแนนสถานะ: คะแนนที่สมาชิกสะสมตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.8 และช่วยให้สมาชิกสามารถปรับสถานะตามลำดับที่ทางโปรแกรมกำหนดไว้ได้
— รางวัล: บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับจากการแลกใช้คะแนนรางวัลในบัญชีของสมาชิก
— สถานะ: ระดับของสมาชิกซึ่งพิจารณาจากจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติในการรับคะแนนหรือพิจารณาจากคะแนนสถานะที่สมาชิกสะสมได้ในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะส่งผลต่อ (1) สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับเมื่อเข้าพักที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม (2) ระดับคะแนนรางวัลที่ได้รับ
— ธุรกรรม: การให้คะแนนหรือการใช้คะแนนจากบัญชีของสมาชิก

3. โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม

โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนเป็นโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของ AccorHotels โดยมีข้อยกเว้นในบางโรงแรมและแบรนด์ตามรายชื่อที่ปรากฏในหน้า Le Club AccorHotels บนเว็บไซต์ Accorhotels.com ( ดูรายชื่อของแบรนด์ที่เข้าร่วมโปรแกรม และรายชื่อของโรงแรมและแบรนด์ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม )

เมื่อโรงแรมหรือแบรนด์เข้าร่วมเครือข่ายของ AccorHotels หรือลงทะเบียนในฐานะโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม สมาชิกจะสามารถสะสมคะแนนและเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมได้เมื่อทำการเข้าพักที่มีคุณสมบัติหลังจากที่โรงแรมดังกล่าวเข้าร่วมโปรแกรมโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

หากสมาชิกทำการจองห้องพักก่อนที่โรงแรมจะออกจากเครือข่ายของ AccorHotels หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน แต่ช่วงเวลาการเข้าพักครั้งดังกล่าวของสมาชิกเกิดขึ้นหลังจากโรงแรมออกจากเครือข่ายไปแล้ว สมาชิกจะ:
- ไม่ได้รับคะแนนสะสมหรือสิทธิประโยชน์พิเศษตามระดับสถานะ หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม
- ไม่ได้รับข้อเสนอพิเศษใดๆ ซึ่งโรงแรมอาจเคยมีส่วนร่วม
- ได้รับคะแนนรางวัลคืนเข้าบัญชี กรณีที่สมาชิกใช้คะแนนรางวัลในการจองห้องพักส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด และจะต้องชำระค่าห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงตามจำนวนที่เท่ากับคะแนนรางวัลที่สมาชิกได้ใช้ในการจองห้องพัก
ทางทีมโปรแกรมสมาชิกจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการติดต่อสมาชิกที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก

4. การเข้าร่วมโปรแกรม

4.1. เงื่อนไขของการเป็นสมาชิก

บุคคลใดก็ตามอันเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการลงนามทำสัญญาภายในประเทศของตนนั้นสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรมได้
การสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาชิกมีบัตรสะสมคะแนนที่เราทำการจัดส่งให้เป็นบัตรพลาสติกตัวจริงหรือบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์ โดยขึ้นอยู่กับระดับสถานะและ/หรือตามที่สมาชิกเลือก ไม่ว่าจะเป็นบัตรรูปแบบใด บัตรสมาชิกดังกล่าวมีการระบุชื่อและเป็นบัตรเฉพาะบุคคล ไม่สามารถขาย ให้ยืม หรือโอนสิทธิ์ได้ บัตรสมาชิกมิได้เป็นบัตรที่ใช้ในการชำระเงินและไม่สามารถใช้ในการรับประกันการจองได้ บัตรแต่ละใบระบุชื่อสมาชิก หมายเลขประจำตัวของแต่ละบุคคล และวันหมดอายุของระดับสถานะสมาชิก (สมาชิกในระดับซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทินัม ดูข้อ 8 ทางด้านล่าง) สมาชิกแต่ละท่านสามารถถือบัตร Le Club AccorHotels ได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น ผู้ใช้งานบัตรสมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อตามที่พิมพ์บนหน้าบัตรสมาชิกเท่านั้น

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมต้องใช้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องและใช้งานได้ สมาชิกสองท่านจะไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรมได้ ทั้งนี้ การเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวย่อมหมายความว่าสมาชิกตกลงรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริการที่โปรแกรมนำเสนอ รวมทั้งรับข้อความข้อมูลข่าวสาร รายการสรุปคะแนน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีของสมาชิก หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งถือเป็นข้อมูลอันจำเป็นในการดำเนินงานของโปรแกรมอีกต่อไป สมาชิกจะต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติการเป็นสมาชิก (ตามอธิบายไว้ในข้อ 12.1)

สมาชิกของโปรแกรมยอมรับเงื่อนไขว่าโปรแกรมอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ สมาชิกจะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมถึงการเปลี่ยนแปลงของทางโปรแกรมที่มีผลกระทบอันมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสิทธิและภาระอันมีผลผูกพันต่อสมาชิก โดยจะทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ AccorHotels.com และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของตนได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1 การเข้าร่วมโปรแกรมหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าสมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สมาชิกจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านสำหรับบัญชีของตนให้แก่บุคคลอื่น สมาชิกยอมรับว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำต่อและจากบัญชีของตน

4.2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของโปรแกรม

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมโดยวิธีการดังต่อไปนี้:
— ติดต่อแผนกต้อนรับ ณ โรงแรมที่ร่วมรายการในระหว่างที่ตนเข้าพัก
— ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ AccorHotels.com
— ผ่านทางศูนย์สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ของ AccorHotels
— โดยวิธีการอื่นใดก็ตามที่ลูกค้าสามารถกระทำได้

ลูกค้าจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ตามที่ถูกร้องขอและจำเป็นในการสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกใหม่จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม โดยจะกระทำผ่านทางออนไลน์หรือที่โรงแรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับช่องทางในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม

เมื่อสมาชิกยอมรับเงื่อนไขแล้ว สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการให้บริการทั้งหมดของโปรแกรม รวมถึงสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ AccorHotels.com ได้ (เช่น การรับของกำนัล, ตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของสมาชิก, การแลกคะแนนรางวัล ฯลฯ) รวมถึงได้รับการจดจำบนเว็บไซต์และโดยศูนย์สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ทั้งหมดของ AccorHotels เมื่อทำการจอง

4.3. บัญชีส่วนตัวของสมาชิก

การใช้บัญชีส่วนตัวของสมาชิกช่วยให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ดังนี้:
— ตรวจสอบคะแนนในบัญชี จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ ประวัติการทำธุรกรรม และระดับสถานะ
— ได้รับการจดจำบนเว็บไซต์ AccorHotels.com และบริการทางโทรศัพท์มือถือ
— ระบุความชื่นชอบเกี่ยวกับห้องพัก ความต้องการส่วนบุคคล รวมถึงแบรนด์และสถานที่ท่องเที่ยวที่โปรดปราน
— ดูประวัติการจองห้องพักและแก้ไขการสำรองห้องพักที่ทำไว้แล้วสำหรับการเข้าพักในอนาคต
— สมัครรับจดหมายข่าวจาก AccorHotels โปรแกรม Le Club AccorHotels และจากแบรนด์โรงแรม AccorHotels รวมถึงดูข้อมูลข่าวสารตามที่สมัครไว้ทางออนไลน์
— เข้าถึงข้อเสนอและบริการที่จัดเตรียมไว้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับสมาชิก

5. การใช้บัตร

ในการรับสิทธิประโยชน์ในฐานะผู้ถือบัตร สมาชิกจะต้องระบุหมายเลขบัตรสมาชิกของตนในแต่ละครั้งที่สมาชิกขอรับบริการใดๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม และ/หรือแสดงบัตรสมาชิกของตน (ใช้ได้ทั้งบัตรจริงและบัตรในรูปแบบดิจิทัล) เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงแรม หากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามกฏที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สมาชิกจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากทางโปรแกรมได้

ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมย สมาชิกจะต้องแจ้งผู้บริหารงานโปรแกรม และส่งคำสั่งเพื่อร้องขอบัตรใหม่ในส่วน “รับบัตรทางไปรษณีย์” ผ่านบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกบนเว็บไซต์ AccorHotels.com

6. ความรับผิดชอบของสมาชิก

หากสมาชิกละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน หรือใช้งานบัตรหรือคะแนนอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นการฉ้อฉล ให้ข้อมูลเท็จ และ/หรือกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเป็นการหมิ่นประมาทต่อพนักงานของโรงแรมหรือลูกค้า) อาจส่งผลให้มีการระงับการเป็นสมาชิกชั่วคราวหรือยุติการเป็นสมาชิกในโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่มีการชดเชยใดๆ พร้อมทั้งเพิกถอนคะแนนที่สมาชิกได้รับจากการใช้บัตรด้วย ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 12 การระงับหรือการยุติการเป็นสมาชิกนี้ต้องปราศจากอคติต่อสิทธิในการลงมือกระทำของผู้บริหารงานโปรแกรม

7. การรับคะแนนโปรแกรม LE CLUB ACCORHOTELS

เมื่อสมาชิกจองการเข้าพักที่มีคุณสมบัติในโรงแรมใดๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยที่สมาชิกเข้าพักแบบมีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งคืนด้วยตนเอง สมาชิกจะได้รับคะแนนและจำนวนคืนที่ตรงกับการเข้าพักที่มีคุณสมบัตินั้นๆ สะสมไว้ในบัญชีสมาชิกของตน การเข้าพักระหว่างวัน (Day Use) จะสามารถสะสมคะแนนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่สามารถสะสมจำนวนคืนที่เข้าพักได้

การคำนวณคะแนนจะใช้ผลคะแนนที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น หากคำนวณตามระดับคะแนนแล้วได้ผลเป็นคะแนนที่มีจุดทศนิยม จำนวนคะแนนที่ได้รับจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ต่ำลงหากทศนิยมน้อยกว่า 5 หากทศนิยมเท่ากับหรือมากกว่า 5 คะแนนจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่สูงขึ้น

ใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่นอกเหนือจากสกุลเงินยูโรจะมีการแปลงเป็นเงินสกุลยูโรก่อนคำนวณเป็นคะแนน อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้โดยโรงแรม ณ เวลาที่ทำการเช็คเอาท์จะมาจากฐานข้อมูล “Multidevises” (ฐานข้อมูลทางการเงินและเงินตราของธนาคาร Reuters)

คะแนนและจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติถือเป็นของสมาชิกแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้กับสมาชิกท่านอื่นได้

ในกรณีที่คะแนนหมดอายุหรือไม่มีการนำไปใช้ คะแนนดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระเงิน ไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา และจะไม่มีการจ่ายเป็นเงินทดแทน

7.1. ช่องทางสำรองห้องพักที่มีคุณสมบัติ

การเข้าพักที่ทำการจองไว้ในอัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติในการสะสมคะแนน และจองผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ AccorHotels (เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตของ AccorHotels, ศูนย์สำรองห้องพักของ AccorHotels หรือจองผ่านโรงแรม) และทางสำนักงานตัวแทนการท่องเที่ยวที่ใช้ระบบ GDS (ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก) ที่เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองห้องพักของ AccorHotels โดยอัตโนมัติถือเป็นช่องทางที่สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้

อย่างไรก็ตาม การเข้าพักที่มีคุณสมบัติในการสะสมคะแนนนั้น ไม่รวมถึงการเข้าพักที่จองผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการทัวร์ หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์บุคคลที่สาม (เช่น Expedia.com Booking.com ฯลฯ) สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนน และไม่ได้รับจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติสำหรับสะสมเพื่อรับสถานะ

7.2. อัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติ

เฉพาะการเข้าพักที่มีการจองล่วงหน้าในอัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่ทำให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม

อัตราค่าห้องที่มีคุณสมบัติได้แก่ อัตราค่าห้องทั้งหมดอันเป็นอัตราสาธารณะ (Public Rates) อัตราสำหรับองค์กร (Corporate Rates) และอัตราโปรโมชั่น (Promotional Rates) แต่ไม่รวมอัตราดังต่อไปนี้:
- ราคาห้องพักสำหรับการจองเป็นกลุ่ม ในกรณีที่มีการเรียกเก็บทั้งหมดไปที่ผู้จัดการการจอง (ไม่รวมถึงข้อเสนอโปรโมชั่น Meeting Planner)
- อัตราที่เสนอให้กับพนักงานหรือบริษัทพันธมิตร (การท่องเที่ยว ทัวร์ และอื่นๆ ) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อัตราพันธมิตร/อัตราธุรกิจบริการ” (Partner/Industry Rates)
- ราคาห้องพักสำหรับลูกเรือ (สายการบิน สายเรือ หรืออื่นๆ)
- อัตราสำหรับพนักงาน AccorHotels และพนักงานของบริษัทพันธมิตรและผู้ให้บริการกับกลุ่ม AccorHotels
- อัตราสำหรับผู้ประกอบการทัวร์

7.3. ค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยสมาชิกที่เข้าพักจริงดังต่อไปนี้เท่านั้นที่มีคุณสมบัติในการรับคะแนน:
— ค่าใช้จ่ายของสมาชิกสำหรับห้องพักสูงสุดสองห้องที่เข้าพัก ณ โรงแรมเดียวกัน ในวันเดียวกัน (สำหรับห้องพักสูงสุดสองห้องที่มีใบแจ้งหนี้) โดย (1) สมาชิกต้องเป็นผู้เข้าพักในห้องใดห้องหนึ่ง และ (2) ห้องที่สองจะต้องไม่มีสมาชิกท่านอื่นเข้าพัก หากสมาชิกทำการจองสองห้อง สมาชิกจะได้รับคะแนนสำหรับสองห้อง แต่จะนับจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติสำหรับห้องของสมาชิกเท่านั้น
— ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการต่างๆ เช่น มินิบาร์ โทรศัพท์ รูมเซอร์วิส โทรทัศน์แบบเสียค่าบริการรับชม ค่าอาหารและเครื่องดื่มของสมาชิกที่ห้องอาหารและบาร์ของโรงแรม
— ค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดด้วยน้ำทะเล (thalassotherapy) และการบริการอาบแช่น้ำแร่ (balneotherapy) ณ Thalassa sea & spa Center ที่ตั้งอยู่ในโรงแรม โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกต้องเข้าพักที่โรงแรมนั้นๆ

หลักการคำนวณคะแนนนั้น ยึดตามจำนวนรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีคุณสมบัติในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษี สมาชิกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวที่โรงแรม ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินต้องได้รับการยอมรับและไม่มียอดค้างชำระ ดังนั้น หากสมาชิกระงับการชำระเงินด้วยเช็คหรือสั่งจ่ายเช็คที่มีเงินไม่เพียงพอ หรือมีการปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคารที่ออกบัตรเครดิต สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงไม่ได้รับจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติด้วย

กฎเกี่ยวกับคุณสมบัติของค่าใช้จ่ายต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของโรงแรมแต่ละแห่งดังนี้:
- บิสซิเนส เซ็นเตอร์
- การซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในโรงแรม
- ผลิตภัณฑ์และบริการสปา
- ร้านทำผม
- สถานเสริมความงาม
- ค่ากรีนสำหรับการออกรอบที่สนามกอล์ฟ
- ค่าจอดรถ
- ค่าบริการซักรีด

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติในการรับคะแนน:
- ค่าใช้จ่ายที่สมาชิกชำระเพิ่มเติม (แม้จะทำการชำระเงินที่โรงแรม) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าพักที่ไม่มีคุณสมบัติในการสะสมคะแนน
- ภาษี (โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าทิป ค่าโดยสารรถแท็กซี่ ค่าบริการรถรับส่งไปยังหรือจากโรงแรม ค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- การเบิกเงินสดล่วงหน้า
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดงานสัมมนาของบริษัท การจัดเลี้ยงหรือการจัดงานอื่นๆ รวมทั้งการจัดงานส่วนตัว ที่สมาชิกเป็นผู้ชำระเงินทั้งหมด (ยกเว้นข้อเสนอโปรโมชั่น Meeting Planner)
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ

7.4. ระดับคะแนนรางวัล

โปรแกรมมีระดับสถานะการเป็นสมาชิกอยู่สี่ระดับ ซึ่งได้มาจากจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติหรือคะแนนสถานะ ประกอบด้วยสถานะ: คลาสสิก, ซิลเวอร์, โกลด์ และแพลทินัม

แต่ละระดับสถานะมีลำดับขั้นของคะแนนรางวัลต่างกันออกไปดังที่แสดงในตารางด้านล่าง โดยจะคำนวณจากการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติทุกๆ สิบยูโร

ต่อการใช้จ่าย 10 ยูโร

ระดับสถานะ

คะแนนรางวัลที่ได้จากแบรนด์โรงแรมที่เข้าร่วม (ไม่รวม MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* และ IBIS STYLES)

คะแนนรางวัลที่ได้จาก MAMA SHELTER, IBIS* และ IBIS STYLES

คะแนนรางวัลที่ได้จาก ADAGIO (ไม่รวม ADAGIO ACCESS)

คะแนนรางวัลที่ได้จาก ADAGIO ACCESS

คลาสสิก

25

12.5

10

5

ซิลเวอร์

31

15.5

12.5

6.25

โกลด์

37

18.5

15

7.5

แพลทินัม

44

22

17.5

8.75

* โรงแรมที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ ibis budget ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ( ดูรายชื่อโรงแรมและแบรนด์ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม )

ลำดับขั้นของคะแนนที่ Thalassa sea & spa จะเป็นไปตามระดับของโรงแรมที่สมาชิกเข้าพัก

หากสถานะของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเข้าพักและก่อนการเช็คเอาท์ ทางโปรแกรมจะถือกฏการคำนวณคะแนนรางวัลตามสถานะ ณ วันที่ทำการเช็คเอาท์เป็นหลัก สำหรับการเข้าพักติดต่อกันหลายคืน สมาชิกจะได้รับคะแนนรางวัลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อทำการชำระเงินเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.5. การได้รับคะแนนรางวัลจากแบรนด์พันธมิตร

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนรางวัลผ่านทางโปรแกรมพันธมิตรได้อีกทางหนึ่ง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของพันธมิตรแต่ละองค์กร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ “Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

7.6. ข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมโปรโมชั่น

สมาชิกสามารถสะสมคะแนนรางวัลได้เมื่อเข้าร่วมในข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมโปรโมชั่นที่ดำเนินการโดยทางโปรแกรม ในกรณีนี้ การรับคะแนนรางวัลจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะที่นำมาใช้กับแต่ละข้อเสนอหรือกิจกรรมตามที่แจ้งให้สมาชิกทราบ

7.7. อายุของคะแนนรางวัล

คะแนนรางวัลมีอายุการใช้งาน 365 วัน นับจากวันที่มีการให้คะแนน เมื่อได้รับคะแนนรางวัลจากการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม ให้เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันที่เช็คเอาท์ เมื่อได้รับคะแนนจากกิจกรรม Meeting Planner ที่มีคุณสมบัติ ให้เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันที่ได้รับคะแนนรางวัลในบัญชีสมาชิก

อายุการใช้งานของคะแนนรางวัลที่สมาชิกสะสมไว้นั้นจะได้รับการต่ออายุไปอีก 365 วันในแต่ละครั้งที่สมาชิกทำการเข้าพักในที่มีคุณสมบัติในการสะสมคะแนนที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม

หากสมาชิกไม่ได้เข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมซึ่งสามารถสะสมคะแนนได้เป็นในเวลาต่อเนื่องกัน 365 วัน คะแนนรางวัลทั้งหมดในบัญชีของสมาชิกจะถูกหักออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่สามารถทำการเรียกคืน หรือโอนคะแนนรางวัลเหล่านี้ได้

7.8. ระดับคะแนนสถานะ

ตารางทางด้านล่างแสดงระดับในการรับคะแนนสถานะโดยอ้างอิงจากการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติทุกๆ 10 ยูโร

สำหรับการใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติ 10 ยูโร

ระดับสถานะ

คะแนนสถานะที่ได้จากแบรนด์โรงแรมที่เข้าร่วม (ไม่รวม MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* และ IBIS STYLES)

คะแนนสถานะที่ได้จาก MAMA SHELTER, IBIS* และ IBIS STYLES

คะแนนสถานะที่ได้จาก ADAGIO (ไม่รวม ADAGIO ACCESS)

คะแนนสถานะที่ได้จาก ADAGIO ACCESS

คลาสสิก

25

12.5

10

5

ซิลเวอร์

โกลด์

แพลทินัม

* โรงแรมที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ ibis budget ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ( ดูรายชื่อโรงแรมและแบรนด์ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโปรแกรม )

คะแนนสถานะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปีที่ได้รับคะแนนนั้นๆ คะแนนสถานะจะได้รับหลังจากวันที่เช็คเอาท์

8. สถานะ

สมาชิกจะเลื่อนระดับขึ้นไปในสถานะที่สูงขึ้นเมื่อสมาชิกมีจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติหรือคะแนนสถานะครบตามเงื่อนไขที่ระบุทางด้านล่าง

ระดับสถานะ

จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ

จำนวนคะแนนสถานะ

ซิลเวอร์

10

2,000

โกลด์

30

7,000

แพลทินัม

60

14,000

จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติและคะแนนสถานะของสมาชิกตามรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาจะได้รับการประเมินเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ในแต่ละปี:
- หากในระหว่างรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา สมาชิกมีการเข้าพักครบถ้วนตามเงื่อนไขในการรักษาระดับสถานะเดิม หรือได้รับสถานะที่สูงขึ้น สมาชิกจะคงระดับสถานะนั้นๆ ไว้ได้ในรอบปีปัจจุบัน
- หากในระหว่างรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา สมาชิกมีการเข้าพักไม่ครบตามเงื่อนไขในการรักษาสถานะเดิมของตนไว้ได้ สถานะของสมาชิกจะถูกปรับลงตามการเข้าพักที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีที่ผ่านมาตามลำดับขั้นที่ระบุในตารางข้างต้น

[71]

จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติและคะแนนสถานะจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี

การใช้คะแนนรางวัลไม่มีผลกระทบต่อการรักษาหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ

9. สิทธิประโยชน์และบริการที่มอบให้แก่สมาชิก

9.1 สิทธิประโยชน์และบริการจากทางโปรแกรมสำหรับสมาชิก

นอกเหนือจากการรับคะแนนสะสม สมาชิกที่มีสถานะในระดับซิลเวอร์หรือสูงกว่า จะได้เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะด้วย

เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรสมาชิกนี้

สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะมอบให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกทำการเข้าพักที่มีคุณสมบัติสำหรับการสะสมคะแนน โดยจะมีข้อยกเว้นสำหรับการจองห้องพักระหว่างวัน (Day Use) ตามที่ระบุไว้ในที่นี้

รายละเอียดของสิทธิประโยชน์เหล่านี้ทั้งหมดบรรยายไว้ในส่วน “Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประกันห้องพักว่างก่อนที่สมาชิกจะมาถึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะห้องพักว่างเท่านั้น มิได้เจาะจงถึงประเภทของห้องพัก
- การจองห้องพักสำหรับสมาชิกต้องดำเนินการก่อนเวลาเที่ยงวัน (ตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรม) อย่างน้อยสามวัน (สำหรับผู้ถือบัตรโกลด์) หรือสองวัน (สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัม) ก่อนวันที่จะมาเข้าพัก
- สมาชิกต้องทำการขอการรับประกันในขณะที่ทำการจอง
- ในโรงแรมที่อยู่ในประเภท “รีสอร์ท” การรับประกันห้องพักว่างจะสามารถใช้ได้กับเฉพาะการเข้าพักอย่างน้อยเจ็ดคืน
- การรับประกันนี้สามารถใช้ได้กับการเข้าพักที่จองผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ AccorHotels ที่มีการชำระเงินในอัตรามาตรฐานหรือเต็มจำนวน (ไม่รวมโปรโมชั่นหรือส่วนลด) และสำหรับหนึ่งห้องเท่านั้น (ห้องของสมาชิก) สำหรับการจองที่มีจำนวนหลายห้องการรับประกันนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับห้องพักที่ทำการจองเพิ่มติม
- หากทางโรงแรมไม่สามารถรับประกันห้องว่างได้ ทางโรงแรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหาที่พักในเครือข่ายของ AccorHotels อื่นๆ ที่ใกล้เคียง หรือในโรงแรมใดๆ ที่เทียบเท่ากัน หากสมาชิกย้ายไปเข้าพักในโรงแรมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AccorHotels ทางโรงแรมจะต้องทำการคืนเงินให้แก่สมาชิกในจำนวนส่วนต่างของค่าใช้จ่ายในคืนแรกและค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องเมื่อสมาชิกนำใบแจ้งหนี้ในการเข้าพักที่เกี่ยวข้องมาแสดง ในกรณีนี้ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายในคืนดังกล่าว (ตามราคาที่จ่ายโดยสมาชิกและส่วนต่างเพิ่มเติมที่เบิกจ่ายจากโรงแรม) มีคุณสมบัติในการสะสมคะแนนและจำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ
- การรับประกันห้องว่างนี้สามารถใช้ได้ที่โรงแรม Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, Swissôtel, MGallery, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter, Novotel, Novotel Suites, Mercure, ibis และ ibis Styles ไม่รวมแบรนด์และโรงแรมที่ระบุไว้ว่าเป็ นข้อยกเว้น
- การรับประกันห้องว่างไม่สามารถใช้ได้กับวันที่ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ ปฏิทินอย่างเป็นทางการของวันที่ไม่สามารถรับประกันห้องว่างได้นั้นสามารถดูได้ที่ AccorHotels.com ซึ่งจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำ สมาชิกต้องทำการตรวจสอบวันที่เหล่านี้ก่อนทำการจองห้องพักที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์การรับประกันห้องว่าง ( ดูวันที่ที่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้ )

9.2 การรวมโปรแกรมสมาชิกของแบรนด์ Fairmont, Raffles และ Swissôtel เข้าสู่โปรแกรม

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2018 สมาชิกของโปรแกรม Fairmont, Raffles และ Swissôtel จะผสานรวมเข้าสู่โปรแกรม

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกฎการโอนย้าย สมาชิกสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้ทางเว็บไซต์ของFairmont President Club,Swissôtel Circle และ Raffles Ambassador

9.3 สิทธิประโยชน์และบริการเฉพาะสำหรับอดีตสมาชิกโปรแกรม Fairmont President Club และ Swissôtel Circle

เพื่อเป็นมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อดีตสมาชิกโปรแกรม Fairmont President Club และ Swissôtel Circle จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายละเอียดด้านล่าง

9.3.1. เงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม Swissôtel Circle

เพื่อเป็นมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อดีตสมาชิกโปรแกรม Fairmont President Club และ Swissôtel Circle จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ได้จากโปรแกรมเดิมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2019

การใช้งานรางวัล "Awards" ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของโรงแรม Swissôtel ในเวลาที่ทำการจอง นอกเหนือจากการมีห้องว่างให้บริการแล้ว การใช้ใบรับรอง "Awards" เป็นไปตามดุลยพินิจของทางโรงแรมซึ่งอาจมีวันที่ยกเว้นการให้บริการ

การใช้รางวัลจะต้องได้รับการยืนยันขณะทำการจอง
รางวัลทั้งหมดต้องใช้งานก่อนวันหมดอายุ
รางวัลสามารถใช้งานได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับ
รางวัลสามารถโอนสิทธิ์ได้ เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
ไม่สามารถใช้รางวัลร่วมกับข้อเสนอโปรโมชั่นหรือโปรแกรมส่วนลดอื่นๆ ได้

รางวัล "Awards" ประกอบด้วยรางวัล "Advantage" "Premier" และ "Zenit" ตามที่ระบุด้านล่าง:
- รางวัล "Advantage"
รางวัล "Advantage" ตามรายละเอียดด้านล่างสามารถใช้ได้เฉพาะที่โรงแรม Swissôtel สำหรับรางวัล "Advantage" แต่ละรายการ สมาชิกสามารถเลือกรับหนึ่งในบริการจากรายการต่อไปนี้:
- การอัปเกรดประเภทห้องพักเป็นระดับที่สูงขึ้นสำหรับการเข้าพักต่อกันสองคืน หรือ
- อาหารเช้าฟรีสองมื้อต่อหนึ่งการเข้าพัก (อาหารเช้าหนึ่งมื้อสำหรับแขกสองท่าน หรือ อาหารเช้าสองมื้อสำหรับแขกหนึ่งท่าน)
- รางวัล "Premier"
รางวัล "Premier" จะถูกแทนที่ด้วยคะแนนรางวัล 10,000 คะแนนบนโปรไฟล์สมาชิก
- รางวัล "Zenit"
รางวัล "Zenit" จะถูกแทนที่ด้วยคะแนนรางวัล 40,000 คะแนนบนโปรไฟล์สมาชิก

9.3.2. เงื่อนไขการใช้ใบรับรอง Fairmont President Club

เพื่อเป็นมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อดีตสมาชิกโปรแกรม Swissôtel President Club จะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ตามโปรแกรมเดิมจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2019 อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้เมื่อทำการจองห้องพัก:

- การใช้ใบรับรองต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของโปรแกรมตามสำเนาที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือ
- การใช้คะแนนรางวัลเพื่อจองการเข้าพักที่มีคุณสมบัติในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรม (ซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อ 10 ของเงื่อนไขการให้บริการโดยทั่วไปของโปรแกรม)
ใบรับรองสามารถใช้ได้ผ่านการโทรติดต่อโรงแรมหรือศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของโรงแรมที่ทำการจอง

ใบรับรอง Fairmont President Club อยู่ในรูปแบบของบัตรกำนัล (ต่อไปนี้เรียกว่า "บัตรกำนัล") ซึ่งมอบสิทธิประโยชน์แตกต่างกันไป

บัตรกำนัลแต่ละใบจะโอนไปยังโปรไฟล์ของสมาชิกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการโอนย้ายสมาชิกไปยังโปรแกรมใหม่ เช่น ทำการโอนในวันที่ 2 กรกฎาคม 2018 และจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2019 จะไม่มีการออกบัตรกำนัลกระดาษและไม่มีการส่งบัตรกำนัลทางอีเมล

การใช้งานบัตรกำนัลขึ้นอยู่กับห้องว่าง จะมีการแลกบัตรกำนัลเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรม หากสมาชิกแจ้งความต้องการใช้งานบัตรกำนัลในขณะที่ทำการจองแต่ไม่มีบัตรกำนัลที่สามารถใช้งานได้บนโปรไฟล์เมื่อเดินทางมาถึง พวกเขาต้องชำระค่าห้องเต็มจำนวน รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดคลิกที่นี่เพื่อ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ยกเว้นและข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ใหญ่ที่เข้าพักเพิ่มเติม (นอกเหนือจากผู้เข้าพักหลักสองท่าน) ภายในห้องพัก

บัตรกำนัลแต่ละใบไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ยกเว้นการโอนสิทธิ์โดยสมาชิกระดับแพลทินัมที่สามารถโอนบัตรกำนัลไปยังสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดที่มีอายุมากกว่า 18 ปีซึ่งเป็นสมาชิกเช่นเดียวกัน เพื่อความกระจ่างของเงื่อนไขโดยทั่วไปนี้ "สมาชิกครอบครัวใกล้ชิด" อาจหมายถึงบุพการี บุตรหลานที่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส (รวมถึงผู้ที่อยู่ร่วมกัน) และพี่น้อง สมาชิกระดับแพลทินัมที่ต้องการโอนสิทธิ์บัตรกำนัลให้กับสมาชิกครอบครัวใกล้ชิดสามารถทำได้โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สมาชิกในครอบครัวจะไม่สามารถเข้าถึงหรือนำบัตรกำนัลไปใช้ได้โดยตรงจากโปรไฟล์ของสมาชิกระดับแพลทินัม
บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกหากมีการประกาศขายหรือประมูลบนอินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่ออื่นๆ ผู้จัดการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบัตรกำนัลที่น่าจะมาจากการขายหรือการมอบหมายที่ขัดต่อเงื่อนไขเหล่านี้ หรือได้มาจากความผิดพลาด หรือโดยวิธีการที่น่าสงสัยอื่นๆ
ผู้ถือบัตรกำนัลอาจจำเป็นต้องจ่ายภาษีเงินได้หรือภาษีอื่นๆ และบัตรกำนัลไม่สามารถนำไปแลกเป็นการเข้าพักที่จ่ายค่าเข้าพักในอัตราที่สงวนไว้สำหรับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว พนักงานสายการบิน ตัวแทนการท่องเที่ยวและผู้นำเที่ยว หรือสำหรับการเข้าพักในอัตราตายตัวหรือโปรโมชั่นได้

บัตรกำนัลประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้:

- บัตรกำนัลสำหรับอัปเกรดประเภทห้องพักเป็นระดับที่สูงขึ้น

บัตรกำนัลสำหรับอัปเกรดประเภทห้องพักเป็นระดับที่สูงขึ้นแต่ละใบอนุญาตให้ผู้ถือบัตรกำนัลได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดฟรี สำหรับแขกหนึ่งถึงสองท่าน ในโรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการ ผู้ถือบัตรกำนัลจะได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดหัองพักไปยังห้องว่างในประเภทที่สูงขึ้น ยกเว้นห้องสวีท ห้องแฟร์มองต์โกลด์ ห้องแฟร์มองต์โกลด์จูเนียร์สวีท และห้องแฟร์มองต์โกลด์สวีท บัตรกำนัลไม่สามารถใช้เป็นเครดิตสำหรับการเข้าพักห้องสวีท ห้องแฟร์มองต์โกลด์ ห้องแฟร์มองต์โกลด์จูเนียร์สวีท หรือห้องแฟร์มองต์โกลด์สวีทได้ ห้องพักบางประเภทขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ โดยอาจมีวันที่ยกเว้นและจำกัดการเข้าถึง เพื่อความกระจ่างของเงื่อนไขในการให้บริการนี้ การเข้าพักหมายถึงคืนที่เข้าพักต่อเนื่องกันภายในสถานประกอบการที่ร่วมรายการ โดยไม่คำนึงจำนวนครั้งที่เข้าและออกในระหว่างการเข้าพัก สามารถแลกบัตรกำนัลได้เพียงใบเดียวสำหรับหนึ่งการเข้าพัก เข้าพักได้สูงสุดห้า (5) คืนต่อหนึ่งการเข้าพัก บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ได้ที่ Fairmont Heritage Place Residences, The Plaza Hotel, The Fairmont Royal Pavilion หรือในห้องพรีเมียร์ดีลักซ์เอสเตท ที่ Fairmont Jasper Park Lodge

- บัตรกำนัลสำหรับอัปเกรดเป็นห้องสวีท

บัตรกำนัลสำหรับอัปเกรดเป็นห้องสวีทแต่ละใบอนุญาตให้ผู้ถือบัตรกำนัลได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดฟรี สำหรับแขกหนึ่งถึงสองท่าน ในโรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการ ผู้ถือบัตรกำนัลจะได้รับประโยชน์จากการอัปเกรดไปยังห้องว่างในประเภทห้องสวีทที่กำหนดไว้ในโรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการ บัตรกำนัลสามารถใช้งานได้ในประเภทห้องแฟร์มองต์ และไม่สามารถใช้ได้กับห้องแฟร์มองต์โกลด์ ห้องแฟร์มองต์โกลด์จูเนียร์สวีท หรือห้องแฟร์มองต์โกลด์สวีท ห้องพักบางประเภทขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ โดยอาจมีวันที่ยกเว้นและจำกัดการเข้าถึง สามารถแลกบัตรกำนัลได้เพียงใบเดียวสำหรับหนึ่งการเข้าพัก เข้าพักได้สูงสุดห้า (5) คืนต่อหนึ่งการเข้าพัก บัตรกำนัลไม่สามารถใช้งานได้ที่ Fairmont Heritage Place Residences, Fairmont Makati, The Plaza Hotel, The Fairmont Royal Pavilion, Fairmont Tremblant, The Fairmont Vancouver Airport, The Savoy หรือในห้องพักแบบเลควิวจูเนียร์สวีท, เคบิน และเลคฟร้อนท์สวีท ที่ Fairmont Jasper Park Lodge

- บัตรกำนัลพรีเมียร์สำหรับการเข้าพักคืนที่สามฟรี

บัตรกำนัลพรีเมียร์สำหรับการเข้าพักคืนที่สามฟรีแต่ละใบอนุญาตให้ผู้ถือบัตรกำนัลได้รับประโยชน์จากการเข้าพักในห้องแฟร์มองต์สแตนดาร์ดฟรี สำหรับแขกหนึ่งถึงสองท่าน (ผู้ใหญ่สองท่าน ยกเว้นห้องดีลักซ์ ห้องซิกเนเจอร์ ห้องจูเนียร์สวีท ห้องแฟร์มองต์โกลด์ ห้องแฟร์มองต์โกลด์จูเนียร์สวีท และห้องแฟร์มองต์โกลด์สวีท) ในโรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการ ห้องพักบางประเภทขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ โดยอาจมีวันที่ยกเว้นและจำกัดการเข้าถึง สามารถใช้งานบัตรกำนัลได้เมื่อสมาชิกจ่ายค่าเข้าพักสำหรับสองคืนแรกสำหรับการเข้าพักสามคืนที่โรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการ บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลแพลทินัมเพื่อการเข้าพักฟรีหรือร่วมกับโปรโมชั่นหรือข้อเสนออื่นๆ ทั้งจากผู้จัดการหรือบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้ บัตรกำนัลจะไม่สามารถใช้เป็นเครดิตสำหรับเข้าพักในห้องแฟร์มองต์โกลด์ ห้องสวีท หรือที่ Fairmont Heritage Place ได้ การใช้งานบัตรกำนัลที่โรงแรม The Savoy Hotel และ The Plaza Hotel นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ PLAZA HOTEL: สามารถแลกเปลี่ยนบัตรกำนัลได้เพียงหนึ่งใบสำหรับการเข้าพักที่ The Plaza Hotel ในนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) นอกจากนี้ การใช้บัตรกำนัลที่ The Plaza Hotel จะไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลอื่น รวมถึงบัตรกำนัลห้องพัก (อัปเกรดเป็นห้องสวีท อัปเกรดประเภทห้องพัก ฯลฯ) หรือร่วมกับหลักเกณฑ์หรือโปรโมชั่นจากผู้จัดการหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ได้

- บัตรกำนัลแพลทินัมสำหรับการเข้าพักฟรีหนึ่งคืน

บัตรกำนัลแพลทินัมสำหรับการเข้าพักคืนฟรีหนึ่งคืนแต่ละใบอนุญาตให้ผู้ถือบัตรกำนัลได้รับประโยชน์จากการเข้าพักในห้องแฟร์มองต์สแตนดาร์ดฟรี สำหรับแขกหนึ่งถึงสองท่าน (ผู้ใหญ่สองท่าน ยกเว้นห้องดีลักซ์ ห้องซิกเนเจอร์ ห้องจูเนียร์สวีท ห้องแฟร์มองต์โกลด์ ห้องแฟร์มองต์โกลด์จูเนียร์สวีท และห้องแฟร์มองต์โกลด์สวีท) ในโรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการ ห้องพักบางประเภทขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ โดยอาจมีวันที่ยกเว้นและจำกัดการเข้าถึง สามารถใช้บัตรกำนัลได้มากกว่าหนึ่งใบต่อหนึ่งการเข้าพัก และสามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลสำหรับอัปเกรดประเภทห้องพักหรืออัปเกรดเป็นห้องสวีทได้ บัตรกำนัลไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลพรีเมียร์ที่แลกเปลี่ยนเป็นการเข้าพักฟรีหนึ่งคืน รวมถึงโปรโมชั่นหรือข้อเสนออื่นๆ จากผู้จัดการหรือบุคคลที่สามได้ บัตรกำนัลไม่สามารถใช้เป็นเครดิตสำหรับการเข้าพักในห้องแฟร์มองต์โกลด์ ห้องสวีท หรือเรสซิเดนท์ที่ Fairmont Heritage Place ได้ การใช้งานบัตรกำนัลที่ The Savoy Hotel และ The Plaza Hotel ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ PLAZA HOTEL: สามารถแลกเปลี่ยนบัตรกำนัลได้เพียงหนึ่งใบสำหรับการเข้าพักที่ The Plaza Hotel ในนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) นอกจากนี้ การใช้บัตรกำนัลที่ The Plaza Hotel จะไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลอื่น รวมถึงบัตรกำนัลห้องพัก (อัปเกรดเป็นห้องสวีท อัปเกรดประเภทห้องพัก ฯลฯ) หรือร่วมกับหลักเกณฑ์หรือโปรโมชั่นจากผู้จัดการหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ได้

- บัตรกำนัลสำหรับมื้ออาหารหรือทรีตเมนต์ฟรีที่ Willow Stream Spa

บัตรกำนัลสำหรับมื้ออาหารหรือทรีตเมนต์ฟรีที่ Willo Stream Spa มอบสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรกำนัลเป็นเครดิตมูลค่า 25 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับอาหารเช้าหรืออาหารเย็นหนึ่งมื้อ หรือทรีตเมนต์ที่ Willow Stream Spa บัตรกำนัลสามารถใช้งานได้ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ณ โรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการทั่วโลก ยกเว้นการเข้าพักที่ Fairmont Heritage Place การใช้งานบัตรกำนัลขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ โดยอาจมีวันที่ยกเว้นและจำกัดการเข้าถึง บัตรกำนัลสามารถใช้ชำระค่าภาษีได้ แต่ไม่สามารถใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของกำนัลได้ ผู้ถือบัตรกำนัลจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเมื่อได้รับเครดิตเงินสด 25 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว มูลค่าในบัตรกำนัลที่ไม่ได้ใช้งานจะสูญเสียมูลค่าไปนอกเสียจากจะระบุไว้เป็นอื่นตามกฎหมายที่บังคับใช้ ผู้ถือบัตรกำนัลจะต้องแจ้งบริกรหรือพนักงานต้อนรับเมื่อต้องการใช้บัตรกำนัลเมื่อเดินทางถึงร้านอาหารหรือ Willow Stream Spa และผู้ถือบัตรกำนัลต้องระบุหมายเลขสมาชิกก่อนใช้งานบัตรกำนัล ซึ่งผู้ถือบัตรกำนัลจะถูกร้องขอให้แสดงบัตรสมาชิก หากสมาชิกต้องการใช้งานบัตรกำนัลแต่ไม่มีบัตรกำนัลที่สามารถใช้งานได้บนโปรไฟล์เมื่อมาถึงจุดให้บริการ พวกเขาจะต้องชำระค่าอาหารหรือค่าบริการทรีตเมนต์สปาเต็มจำนวน คลิกที่นี่เ พื่อดูรายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมรายการที่รองรับบัตรกำนัล การใช้งานบัตรกำนัลขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ โปรดคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ยกเว้นและจำกัดการเข้าถึง บัตรกำนัลนี้สามารถใช้ร่วมกับบัตรกำนัลสำหรับห้องพักอื่นๆ ที่ระบุไว้ด้านบนได้ แต่ไม่สามารถใช้ร่วมกับอัตราตายตัวหรือโปรโมชั่นที่จัดโดยผู้จัดการหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ได้ และไม่สามารถใช้ได้สำหรับมื้ออาหารหรือทรีตเมนต์สปาในห้องพัก จำนวนเงินในบัตรกำนัลจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อถูกนำมาใช้งาน โดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนในวันดังกล่าวที่โรงแรม Fairmont ที่ร่วมรายการ

10. การแลกคะแนนรางวัล

สมาชิกสามารถใช้คะแนนรางวัลในการแลกของรางวัล ซึ่งประกอบด้วย:
-โอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าพักที่มีคุณสมบัติในโรงแรมที่เข้าร่วมรายการ
- สิทธิประโยชน์จากพันธมิตรบางราย โดยเฉพาะการแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนนสำหรับโปรแกรมสมาชิกของพันธมิตรอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน)
- ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากร้านค้าออนไลน์ของทางโปรแกรม ("La Collection by Le Club AccorHotels") ในบางประเทศที่สามารถใช้บริการได้เท่านั้น

การใช้คะแนนรางวัลเพื่อเป็นส่วนลดค่าห้องพักสำหรับการเข้าพักที่มีคุณสมบัติในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้:
- สามารถใช้คะแนนรางวัลสำหรับการเข้าพักที่มีคุณสมบัติในการรับคะแนน Le Club AccorHotels ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเงื่อนไขทั่วไปของโปรแกรมเท่านั้น ซึ่งหมายถึงการเข้าพักที่มีคุณสมบัติซึ่งประกอบด้วยค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเข้าพัก หรือการเข้าพักที่มีคุณสมบัติซึ่งประกอบด้วยค่าห้องพักเท่านั้น โดยมีข้อยกเว้นสำหรับการจองห้องพักระหว่างวัน (Day Use)
- สามารถใช้คะแนนรางวัลสำหรับการจองโรงแรมที่เข้าร่วมรายการได้ เมื่อทำการจองผ่านทางเว็บไซต์ Accorhotels.com, เว็บไซต์ของแบรนด์ในเครือ AccorHotels ที่ร่วมรายการ (ยกเว้นเว็บไซต์ www.mamashelter.com), แอปพลิเคชันของ AccorHotels, ศูนย์การจองผ่านทางโทรศัพท์ของ AccorHotels หรือจองโดยตรงที่โรงแรมที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น ทั้งนี้ ยังสามารถใช้คะแนนรางวัลโดยตรงที่แผนกต้อนรับของโรงแรมที่เข้าร่วมรายการในระหว่างการเข้าพักที่มีคุณสมบัติได้อีกด้วย

- สามารถใช้คะแนนรางวัลได้เมื่อสะสมครบ 2,000 คะแนน; โดยคะแนนรางวัล 2,000 คะแนนมีมูลค่าเทียบเท่า 40 ยูโร (รวมภาษี) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าห้องพักหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในระหว่างการเข้าพัก; สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่ารวมของค่าห้องพักหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าพักได้; สมาชิกต้องชำระเงินด้วยวิธีที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทางออนไลน์หรือที่โรงแรมเพื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากการใช้คะแนนรางวัลเป็นส่วนลด;
- การจองในอัตราที่ต้องทำการชำระเงินล่วงหน้า (อัตราที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง) ไม่สามารถทำได้โดยใช้คะแนนรางวัลเพียงอย่างเดียวและต้องมีส่วนที่ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตด้วย

- เมื่อทำการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ Accorhotels.com, เว็บไซต์ของแบรนด์ในเครือ AccorHotels (ยกเว้น เว็บไซต์ www.mamashelter.com) หรือแอปพลิเคชันของ AccorHotels สมาชิกสามารถใช้คะแนนรางวัลได้สูงสุด 1,000,000 คะแนน โดยมีอัตราการใช้คะแนนเพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 คะแนน
- เมื่อทำการจองผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในข้อก่อนหน้า คะแนนรางวัลที่มีคุณสมบัติทั้งหมดของสมาชิกจะถูกนำมาพิจารณาในการทำการจองโดยอัตโนมัติ โดยจะทำการคำนวณด้วยอัตราคะแนนรางวัลขั้นต่ำทุกๆ 2,000 คะแนนโดยสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 คะแนนต่อหนึ่งการจอง (ตัวอย่างเช่น หากค่าใช้จ่ายในการจองห้องพักคือ 110 ยูโรและสมาชิกมีคะแนนรางวัล 5,540 คะแนนในบัญชี ระบบจะนำคะแนนรางวัลจำนวน 4,000 คะแนนมาใช้ เป็นต้น)
- คะแนนรางวัลสามารถนำมาใช้โดยตรงที่โรงแรมได้ตลอดเวลาระหว่างการเข้าพัก ระหว่างการเช็คอินและเช็คเอาท์ของสมาชิก สมาชิกต้องไปแสดงตัวที่โรงแรมพร้อมแสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์
- การใช้คะแนนรางวัลเป็นส่วนลดค่าห้องหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ยูโรจะถูกนำไปคำนวณโดยการอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนของ AccorHotels ซึ่งมาจากฐานข้อมูล "Multicurrency" (ฐานข้อมูลทางการเงินและเงินตราของธนาคาร Reuters) อัตรานี้จะถูกนำมาใช้ในกรณีต่อไปนี้:

- เมื่อเช็คเอาท์โดยใช้คะแนนรางวัลในการจองซึ่งไม่มีการชำระเงินล่วงหน้า
- เมื่อชำระเงินโดยใช้คะแนนรางวัลในการจองที่ต้องชำระเงินล่วงหน้า
- เมื่อขอใช้คะแนนรางวัลโดยตรงที่โรงแรมในระหว่างการเข้าพัก
การเครดิตคะแนนรางวัลที่ใช้ไปแล้วคืนไปยังบัญชีของสมาชิก สามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น:
- ยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติเนื่องจากการชำระเงินล้มเหลวหรือการชำระเงินถูกปฏิเสธ
- การยกเลิกการจองโดยสมาชิกก่อนเช็คอินสำหรับอัตราที่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
- การเปลี่ยนแปลงการจองโดยสมาชิก ซึ่งจะทำให้จำนวนคะแนนที่ใช้ลดลงจากที่ทำการจองครั้งแรก สำหรับอัตราที่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น (เว้นแต่สมาชิกทำการเช็คอินแล้ว)
- สมาชิกไม่สามารถเดินทางมายังโรงแรมได้ สำหรับอัตราที่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ (สมาชิกยังคงถูกเรียกเก็บค่าเข้าพักคืนแรก)
- คะแนนรางวัลจะไม่สามารถโอนคืนได้ในกรณีที่สมาชิกส่งคำขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองในอัตราที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
- คะแนนรางวัลที่ใช้โดยตรงที่โรงแรมที่เข้าร่วมรายการระหว่างการเข้าพักจะไม่สามารถโอนคืนได้หากสมาชิกอนุญาตให้โรงแรมตัดคะแนนรางวัลของตนแล้ว
โรงแรมที่เข้าร่วมรายการบางแห่งไม่รับคะแนนรางวัลเพื่อเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในการจัดเลี้ยง สามารถดูรายชื่อโรงแรมที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์: https://www.accorhotels.com/leclub/user/restaurants/index.en.shtml

- การจองทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ชำระเต็มจำนวนโดยใช้คะแนนรางวัลจะไม่ได้รับคะแนนรางวัล แต่ให้สิทธิแก่สมาชิกในการสะสมจำนวนคืนที่เข้าพัก โดยการสะสมนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม
- เมื่อชำระเงินบางส่วนสำหรับการจองหรือค่าใช้จ่ายด้วยคะแนนรางวัล ท่านจะได้รับคะแนนตามส่วนที่ไม่ได้ชำระด้วยคะแนน
- คะแนนรางวัลสามารถใช้ได้เฉพาะกับกิจกรรมการประชุมแบบเป็นทางการ (สัมมนา การประชุม ฯลฯ ) โดยผู้ที่จะใช้คะแนนดังกล่าวต้องสมัครข้อเสนอ "Meeting Planner" สำหรับผู้จัดประชุมซึ่งเ ป็นข้อเสนอที่มีเงื่อนไขเฉพาะ

การแลกคะแนนรางวัลจากพันธมิตร (โดยเฉพาะการแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนนสะสมในโปรแกรมอื่นๆ) สมาชิกจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของพันธมิตรแต่ละราย (จำนวนคะแนนรางวัลที่ต้องการสำหรับการแลกคะแนนรางวัล วันที่ ความพร้อมในการให้บริการ และอื่นๆ) เมื่อพันธมิตรอนุญาตให้โอนคะแนนรางวัลไปยังโปรแกรมของตน คะแนนรางวัลจะสามารถโอนไปยังบัญชีของพันธมิตรที่มีชื่อเดียวกับบัญชี Le Club AcorHotels ของสมาชิกเท่านั้น เมื่อการโอนคะแนนเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว บัญชี Le Club AcorHotels ของสมาชิกและบัญชีของพันธมิตรจะเชื่อมโยงกัน และไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชีพันธมิตรกับบัญชี Le Club AcorHotels อื่นได้อีก ท่านสามารถอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ในส่วนพันธมิตรของโปรแกรมบนเว็บไซต์ AccorHotels.com
ในการแลกรางวัลจากร้านค้าออนไลน์ “La Collection by Le Club AccorHotels” สมาชิกจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของพันธมิตรแต่ละรายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมให้สั่งซื้อ สมาชิกสามารถอ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ และต้องทำการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ทุกครั้ง
ไม่ว่าในกรณีใด การใช้คะแนนรางวัลไม่สามารถนำมาพิจารณาเป็นตัวเงินไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ได้ รวมถึงการคืนเป็นเงินสดด้วย
สำหรับจุดประสงค์ในการใช้คะแนนรางวัล สมาชิกยอมรับว่าข้อมูลและธุรกรรมที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้โดยผู้จัดการโปรแกรมถือเป็นหลักฐานว่ามีการทำธุรกรรมจริง จนกว่าจะมีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นอื่น

11. ประเด็นข้อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีสมาชิก

11.1. การยื่นคำร้องต่อโรงแรมในเครือข่ายที่เข้าร่วมโปรแกรม

หากสมาชิกพบว่าตนไม่ได้รับคะแนนตามตามสิทธิ์ที่สมควรได้รับหลังจากการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 7 วันหรือมากกว่านั้น สมาชิกสามารถยื่นคำร้องให้ทำการปรับคะแนนได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังสิ้นสุดการเข้าพักดังกล่าว (นับจากวันเช็คเอาท์) โดยสมาชิกต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มคำร้องในส่วน “ไม่ได้รับคะแนนสะสมหลังการเข้าพัก” ซึ่งอยู่ใต้แถบ “ความช่วยเหลือ” ในบัญชีออนไลน์ของสมาชิกบนเว็บไซต์ AccorHotels.com

สมาชิกต้องแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วจากโรงแรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มีการขีดเขียนด้วยลายมือเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ และต้องอยู่ในรูปแบบที่จัดพิมพ์ไว้โดยทางโรงแรมเท่านั้น การให้คะแนนนั้นจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อชื่อที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ตรงกับชื่อของสมาชิกผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น

เมื่อคำร้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สมาชิกจะได้รับคะแนนรางวัลที่ถูกต้องในบัญชีของตน พร้อมด้วยคะแนนสถานะสำหรับรอบปีที่ทำการเข้าพัก หากการปรับคะแนนสถานะให้ถูกต้องในกรณีนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสถานะของสมาชิกตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น สมาชิกจะอยู่ในสถานะใหม่นั้นๆ ไปจนหมดรอบปีปฏิทิน คะแนนรางวัลที่สมาชิกได้รับก่อนทำการแก้ไขดังกล่าวจะได้รับการคำนวณใหม่เป็นลำดับ

หากสมาชิกได้รับการปฏิเสธในการให้คะแนนหรือมอบสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะการเป็นสมาชิกอย่างไม่ถูกต้อง
ผู้บริหารงานของโปรแกรมมีหน้าที่รับผิดชอบจำกัดในส่วนของการบันทึกคะแนนในบัญชีของสมาชิกให้ถูกต้องเท่านั้น

11.2. การยื่นคำร้องต่อพันธมิตร

สำหรับข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมคะแนนรางวัลที่ได้รับจากโปรแกรมพันธมิตร สมาชิกต้องดำเนินการยื่นคำร้องตามขั้นตอน “ไม่ได้รับคะแนนสะสมจากพันธมิตร” ในส่วน “ความช่วยเหลือ” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สมาชิกต้องรออย่างน้อย 6 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับการบริการจากพันธมิตรก่อนที่จะส่งคำร้องดังกล่าว ระยะเวลาในการยื่นคำร้องหลังจากได้รับการบริการนั้นอาจแตกต่างกันไปตามพันธมิตรแต่ละรายตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วน Le Club AccorHotels บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

การให้คะแนนรางวัลนั้นจะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อชื่อที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ตรงกับชื่อของสมาชิกผู้ถือบัตร Le Club AccorHotels ที่ยื่นคำร้องเท่านั้น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานโปรแกรมจะสิ้นสุดลงเมื่อคำขอแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนนของโปรแกรมสมาชิกอื่นหรือไมล์สะสมของสายการบินได้รับการยืนยันจากโปรแกรมพันธมิตร อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรางวัลถูกหักจากบัญชีของสมาชิกแล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์สะสมของสายการบินเพิ่มไปในบัญชีของโปรแกรมพันธมิตรภายใน 6 สัปดาห์ สมาชิกสามารถติดต่อผู้บริหารงานของโปรแกรมพันธมิตรภายในระยะเวลาที่โปรแกรมดังกล่าวกำหนดได้

12. ข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการระงับหรือยุติการเป็นสมาชิก

12.1. การยุติโดยสมาชิก

สมาชิกอาจตัดสินใจถอนตัวจากโปรแกรมได้ตลอดเวลา สมาชิกสามารถยุติสถานะสมาชิกภาพของตนได้โดยการส่งอีเมลระบุความจำนงที่จะยุติการเป็นสมาชิกของโปรแกรมโดยไปที่หน้า “ความช่วยเหลือ” หรือลิงก์ “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

12.2. การระงับหรือการยุติโดยผู้บริหารงานของโปรแกรม

การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมโดยสมาชิกที่ใช้บัตร Le Club AccorHotels อาจถูกดำเนินการต่อไปนี้ตามดุลยพินิจของผู้บริหารงานโปรแกรม:
- นำไปสู่การระงับการเป็นสมาชิกของบุคคลเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ตามที่ผู้บริหารงานโปรแกรมตัดสินใจ ซึ่งไม่เกินสาม (3) เดือน (“ระยะเวลาการระงับ”)
- ถูกลงโทษโดยยุติการเป็นสมาชิก ซึ่งจะเป็นการยกเลิกบัตรและสิทธิประโยชน์ การปิดบัญชี และการยกเลิกคะแนนสะสมโดยทันที โดยสมาชิกจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้มีการชดเชยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

12.3. ผลของการระงับการเป็นสมาชิก

ในระหว่างการระงับการเป็นสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถแลกคะแนนรางวัลของตนตามที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 10 ในที่นี้ได้

ในระหว่างระยะเวลาการระงับการเป็นสมาชิกซึ่งยังไม่ถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาการระงับ ผู้บริหารงานโปรแกรมสามารถตัดสินใจดังนี้:
- ยกเลิกการระงับ ในกรณีนี้ สมาชิกสามารถกลับมารับสิทธิประโยชน์และบริการสำหรับสมาชิก รวมถึงแปลงคะแนนรางวัลได้อีกครั้ง
- ออกคำสั่งให้มีการยุติการเป็นสมาชิกโดยสอดคล้องตามข้อกำหนดในข้อ 12 ในที่นี้

12.4. ผลของการยุติการเป็นสมาชิก

เมื่อใดก็ตามที่การเป็นสมาชิกยุติลง จะหมายถึงการถอดถอนสมาชิกออกจากโปรแกรมโดยสิ้นเชิง และถือเป็นการสิ้นสุดข้อผูกพันใดๆ ระหว่างผู้บริหารงานของโปรแกรมและสมาชิก การถอดถอนจากการเป็นสมาชิกยังส่งผลให้มีการลบคะแนนสะสมทั้งหมด ณ วันที่มีการยุติการเป็นสมาชิกด้วย

13. การสื่อสารของโปรแกรม

สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมของตน (รวมถึงยอดคะแนนคงเหลือ จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ และการดำเนินการในบัญชีสมาชิก) ผ่านทางบัญชีลูกค้าของตนบนเว็บไซต์ AccorHotels.com ตามข้อ 4.1 สมาชิกรับทราบดีว่าในการเป็นสมาชิกของโปรแกรม สมาชิกตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการที่มอบให้โดยทางโปรแกรม (ข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายงานคะแนน ฯลฯ) หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลซึ่งถือว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของโปรแกรมอีกต่อไป สมาชิกจะต้องออกจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรม (ดูขั้นตอนการยุติการเป็นสมาชิกที่อธิบายไว้ในข้อ 12.1) สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโปรแกรมยังต้องยอมรับข้อมูลเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางทางอีเมลที่ส่งจากทางโปรแกรม รวมถึงโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเท่านั้น หากสมาชิกไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป สมาชิกสามารถทำการยกเลิกการรับข่าวสารเชิงพาณิชย์ได้ทุกเมื่อโดยการคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารที่ส่วนท้ายของอีเมลหรือผ่านทางบัญชีส่วนตัวของสมาชิก การดำเนินการยกเลิกการรับข่าวสารเชิงพาณิชย์นี้จะไม่มีผลต่อการเป็นสมาชิก

สมาชิกจะต้องแจ้งให้โปรแกรมรับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่อีเมลหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยการแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อทีมดูแลลูกค้า

14. การปกป้องคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ได้รวบรวมไว้ ณ ขณะที่ทำการสมัครเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เขา/เธอเป็นสมาชิกในโปรแกรมจะถูกดำเนินการโดย Accor SA ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล (สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France) เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม และสำหรับกิจกรรมทางการตลาดที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฏหมาย (รวมถึงแคมเปญทางการตลาดแบบกำหนดเป้าหมาย)

ข้อมูลนี้เป็นที่เปิดเผยเฉพาะภายในกลุ่มบริษัท AccorHotels โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PROFID SAS และผู้ให้บริการของทางบริษัทซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการปฏิบัติการของโปรแกรม ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปิดเผยต่อพันธมิตรซึ่งเป็นคู่สัญญาของทางโปรแกรม (โรงแรม, สายการบิน และพันธมิตรอื่นๆ) เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากข้อเสนอของพันธมิตรเหล่านี้ ข้อมูลนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฏบัตรความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Accor ( Accor Personal Data Protection Charter )

โปรดทราบว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกไปยังประเทศที่อาจไม่มีระดับการปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยจะมีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมซึ่งท่านสามารถขอรับสำเนาของข้อมูลได้ อีกทั้งยังอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกไปยังประเทศผู้รับที่อยู่ในประเทศนอกสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น:
- เพื่อจุดประสงค์ในการโอนคะแนนรางวัลหรือไมล์สะสม และจัดการคำร้องไปยังโปรแกรมสะสมคะแนนของพันธมิตรหรือสายการบินที่สมาชิกเลือก ท่านสามารถดูรายชื่อของพันธมิตรและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ในส่วน “Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com สมาชิกต้องให้การยินยอมในการโอนข้อมูลสำหรับธุรกรรมแต่ละครั้ง ซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินการโอนคะแนนรางวัลหรือไมล์สะสมตามที่ท่านร้องขอ
- หน่วยงานและโรงแรมในกลุ่ม AccorHotels ต้องมีการดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาที่ทำการตกลงไว้ระหว่างสมาชิกและผู้ควบคุมข้อมูล
- การดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ซึ่งดำเนินการจัดการคำร้องของสมาชิกในขอบเขตการดำเนินงานที่ตนได้รับมอบหมาย โดยการส่งข้อมูลจะอยู่ภายในข้อตกลงการส่งผ่านข้อมูลข้ามประเทศ

นอกจากนี้ Accor SA ยังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันและจัดการกรณีที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกเข้าร่วมโปรแกรมหรือมีการรับหรือใช้คะแนน ข้อมูลที่ถูกรวบรวมตามบริบทนี้ เป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุญาตของ Accor SA รวมถึงผู้ให้บริการของ Accor SA และในกรณีที่จำเป็นจะรวมถึงพันธมิตรโปรแกรมสะสมคะแนนและผู้จัดการของโรงแรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกตินั้นๆ สมาชิกจะได้รับจดหมายแจ้งหากพบว่ามีกรณีผิดปกติเกี่ยวกับสมาชิกเกิดขึ้น

การส่งอีเมลมาที่ data.privacy@accor.com ท่านมีสิทธิ์ร้องขอในการเข้าถึงเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือจำกัดการประมวลผล คัดค้านการประมวลผล รวมถึงสิทธิ์ในการย้ายข้อมูล และการแนะนำวิธีดูแลข้อมูลหลังจากที่ท่านเสียชีวิต (หวังว่าท่านจะอยู่กับเราไปอีกยาวนาน) นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ส่งคำร้องเรียนถึงผู้มีอำนาจในการดูแลข้อมูลอีกด้วย

15. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม ข้อตกลงในการฟ้องร้องคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมโปรแกรมถือเป็นการยอมรับโดยสมาชิกซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมโดยไม่มีการสงวนสิทธิ์ใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อความใดๆ ที่มีมาก่อนหน้า

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างสมาชิกและ PRO-FID SAS อันเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรม จะถือว่าสมาชิกรับทราบแล้วว่าตนสามารถอุทธรณ์ให้ดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือวิธีการทำความตกลงในรูปแบบอื่นได้ ในกรณีทีไม่มีการแก้ไขไกล่เกลี่ยฉันท์มิตรภายในหกสิบวันนับจากวันที่อ้างอิงของฝ่ายบริการลูกค้า สมาชิกสามารถอุทธรณ์ต่อผู้ไกล่เกลี่ยด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง โดยไม่เกินสิบสองเดือนหลังจากที่มีคำร้องเรียนครั้งแรก ข้อมูลติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยและวิธีการอ้างอิงมีอยู่ที่ส่วน " ความช่วยเหลือ "

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฝรั่งเศส โดยไม่ขัดกับบทบัญญัติความคุ้มครองที่อาจมีผลบังคับใช้ในประเทศภูมิลำเนาของผู้บริโภค

16. ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Le Club AccorHotels โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการเพิ่มเติมโดยโรงแรมแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากพันธมิตรแต่ละรายจะมีระบุอยู่ในส่วนของ Le Club AccorHotels บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

เราได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปของโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะใหม่ๆ เหล่านี้ เงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 กรุณาอ่านเงื่อนไขดังกล่าว :