สถานะของท่าน

คะแนนของท่าน

่านต้องมีคะแนนสะสมอีก

คะแนนหรือการเข้าพักอีก

ืนในโรงแรมที่เข้าร่วม จึงจะสามารถรับบัตร

เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน

ตั้งแต่ 4 มกราคม 2018 เป็นต้นไป

1. รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมสะสมคะแนน Le Club AccorHotels (โปรแกรม) ให้บริการโดย PROFIDSAS (ผู้บริหารงาน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินการจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนของลูกค้าในกลุ่มโรงแรม AccorHotels ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิก ได้รับความเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ขณะที่เข้าพักกับโรงแรมใน AccorHotels ที่เข้าร่วมในโปรแกรมและกับพันธมิตรของทางโปรแกรมของเรา

โปรแกรม Le Club AccorHotels จะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในประเทศที่สมาชิกมีถิ่นพำนักอยู่ มิฉะนั้นการเป็นสมาชิกถือว่าเป็นโมฆะ

2. คำนิยาม

3. โรงแรมที่เข้าร่วมในโปรแกรม

โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนเป็นโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ของ AccorHotels หรือโรงแรมและแบรนด์ที่ยกเว้นในการเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน Le Club AccorHotels โดยมีรายชื่อระบุอยู่บนเว็บไซต์ AccorHotels.com (สามารถดูรายชื่อของแบรนด์ที่เข้าร่วมและรายชื่อโรงแรมและแบรนด์ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมี่)

เมื่อโรงแรมหรือแบรนด์เข้าร่วมเครือข่ายของ AccorHotels หรือลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมในฐานะโรงแรมที่เข้าร่วม สมาชิกจะรับคะแนนหรือเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจากการเข้าพักที่มีสิทธิ์ในโรงแรมตามที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมนี้

หากสมาชิกทำการจองห้องพักก่อนที่โรงแรมออกจากเครือข่ายของ AccorHotels หรือสิ้นสุดสภาพการเป็นโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนน แต่ช่วงเวลาการเข้าพักครั้งดังกล่าวของสมาชิกเกิดขึ้นหลังจากโรงแรมออกจากเครือข่ายไปแล้ว สมาชิกจะ:

ทางทีมโปรแกรมสมาชิกจะพยายามติดต่อเพื่อแจ้งให้สมาชิกให้ทราบล่วงหน้าก่อนเข้าพักที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

4. การเข้าร่วมโปรแกรม

4.1. เงื่อนไขของการเป็นสมาชิก

บุคคลใดก็ตามอันเป็นบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นบุคคลผู้มีความสามารถตามกฎหมายในการลงนามทำสัญญาภายในประเทศของตนนั้นสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรมได้

การสมัครเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมาชิกมีบัตรสะสมคะแนนที่เราส่งไปให้เป็นแบบบัตรจริงแบบพลาสติกหรือแบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมใช้งานทางออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น ขึ้นอยู่กับสถานะและ/หรือตามที่สมาชิกเลือก ไม่ว่าจะเป็นบัตรจริงแบบพลาสติกหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรสมาชิกดังกล่าวเป็นบัตรที่ระบุชื่อและเป็นบัตรเฉพาะบุคคล โดยไม่สามารถขาย ให้ยืม หรือโอนสิทธิ์ได้ บัตรสมาชิกมิได้เป็นบัตรที่ใช้ในการชำระเงินและไม่สามารถใช้ในการรับประกันการจองได้ บัตรแต่ละใบระบุชื่อสมาชิก หมายเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลและวันหมดอายุของระดับสถานะสมาชิก (สถานะสมาชิกในระดับซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทินัม ดูข้อ 8 ทางด้านล่าง) สมาชิกแต่ละท่านสามารถถือบัตร Le Club AccorHotels ได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น ผู้ใช้งานบัตรสมาชิกจะต้องมีชื่อตามที่พิมพ์บนหน้าบัตรสมาชิกเท่านั้น

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมต้องใช้ที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้องและใช้งานได้ สมาชิกสองรายจะไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมล์เดียวกัน ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรมได้ ทั้งนี้ การเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวย่อมหมายความว่า สมาชิกตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริการที่โปรแกรมนำเสนอ รวมทั้งรับข้อความข้อมูลข่าวสาร รายการสรุปคะแนน และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานบัญชีของสมาชิก หากสมาชิกท่านใดไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมนี้อีกต่อไปสมาชิกจะต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติการเป็นสมาชิก (ตามอธิบายไว้ในข้อ 12.1)

สมาชิกของโปรแกรมยอมรับว่าอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในบางส่วนหรือทั้งหมดของโปรแกรมได้ทุกเมื่อ สมาชิกจะได้รับการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสมถึงการเปลี่ยนแปลงของทางโปรแกรมที่มีผลกระทบอันมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในสิทธิและภาระอันมีผลผูกพันต่อสมาชิก โดยจะทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ AccorHotels.com และ/หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมาชิกสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของตนได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.1 การเข้าร่วมโปรแกรมหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าสมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สมาชิกจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัญชีของตนให้แก่บุคคลอื่น สมาชิกยอมรับว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบในธุรกรรมทั้งหมดที่กระทำต่อและจากบัญชีของตน

4.2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิกของโปรแกรม

ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

ลูกค้าจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ตามที่ขอและจำเป็นในการสมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกใหม่จะต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางออนไลน์หรือที่โรงแรมก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับช่องทางในการสมัครสมาชิก

เมื่อสมาชิกยอมรับเงื่อนไขแล้ว สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการให้บริการทั้งหมดของโปรแกรม รวมถึงสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ AccorHotels.com ได้ (เช่น การรับของกำนัล, ตรวจสอบบัญชีส่วนตัวของสมาชิก, การแลกคะแนนรางวัล ฯลฯ) รวมถึงได้รับการจดจำบนเว็บไซต์และโดยศูนย์สำรองห้องพักทางโทรศัพท์ทั้งหมดของ AccorHotels เมื่อทำการจอง

4.3. บัญชีส่วนตัวของสมาชิก

การใช้บัญชีส่วนตัวของสมาชิกช่วยให้สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ดังนี้:

5. การใช้บัตร

ในการรับสิทธิประโยชน์ของบัตร สมาชิกจะต้องระบุหมายเลขบัตรสมาชิกของตนในแต่ละครั้งที่สมาชิกขอรับบริการใดๆ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม และ/หรือแสดงบัตรสมาชิกของตน (ใช้ได้ทั้งบัตรจริงแบบพลาสติก และบัตรในรูปแบบดิจิทัล) เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงแรม หากสมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามกฏที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สมาชิกจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากทางโปรแกรมได้

ในกรณีที่บัตรสมาชิกสูญหายหรือถูกขโมย สมาชิกจะต้องแจ้งผู้บริหารงานโปรแกรม และส่งคำสั่งเพื่อร้องขอบัตรใหม่ในส่วน “รับบัตรทางไปรษณีย์” ผ่านบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิกบนเว็บไซต์ AccorHotels.com

6. ความรับผิดชอบของสมาชิก

หากสมาชิกละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน หรือใช้งานบัตรหรือคะแนนอย่างไม่ถูกต้อง หรือเป็นการฉ้อฉล ให้ข้อมูลเท็จ และ/หรือกระทำพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสีย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือเป็นการหมิ่นประมาทต่อพนักงานของโรงแรมหรือลูกค้า) อาจส่งผลให้มีการระงับการเป็นสมาชิกชั่วคราวหรือยุติการเป็นสมาชิกในโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่มีการชดเชยใดๆ พร้อมทั้งเพิกถอนคะแนนที่สมาชิกได้รับจากการใช้บัตรด้วย ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 12 การระงับหรือการยุติการเป็นสมาชิกนี้ต้องปราศจากอคติต่อสิทธิในการลงมือกระทำของผู้บริหารงานโปรแกรม

7. การรับคะแนนโปรแกรม LE CLUB ACCORHOTELS

เมื่อสมาชิกจองการเข้าพักที่มีสิทธิ์ในโรงแรมใดๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรม โดยที่สมาชิกเข้าพักแบบมีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งคืนด้วยตนเอง สมาชิกจะได้รับคะแนนและจำนวนคืนที่ตรงกับการเข้าพักที่มีสิทธิ์นั้นๆ สะสมไว้ในบัญชีสมาชิกของตน การเข้าพักระหว่างวัน (Day Use) จะสามารถสะสมคะแนนได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่สามารถสะสมจำนวนคืนที่เข้าพักได้

การคำนวณคะแนนจะใช้ผลคะแนนที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น หากคำนวณตามระดับคะแนนแล้วได้ผลเป็นคะแนนที่มีจุดทศนิยม จำนวนคะแนนที่ได้รับจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ต่ำลงหากทศนิยมน้อยกว่า 5 หากทศนิยมเท่ากับหรือมากกว่า 5 คะแนนจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่สูงขึ้น

ใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นที่นอกเหนือจากสกุลเงินยูโรจะมีการแปลงเป็นเงินสกุลยูโรก่อนคำนวณเป็นคะแนน อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้โดยโรงแรม ณ เวลาที่ทำการเช็คเอาท์จะมาจากฐานข้อมูล “Multidevises” (ฐานข้อมูลทางการเงินและเงินตราของของธนาคาร Reuters)

คะแนนและจำนวนคืนที่มีสิทธิ์ถือเป็นของสมาชิกแต่ละบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถโอนให้กับสมาชิกท่านอื่นได้

ในกรณีที่คะแนนหมดอายุหรือไม่มีการนำไปใช้ คะแนนที่ได้รับดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระเงินและไม่มีมูลค่าเป็นเงินตราไม่มีการชำระเงินทดแทนได้

7.1. ช่องทางสำรองห้องพักที่มีสิทธิ์

การเข้าพักที่ทำการจองไว้ในอัตราค่าห้องที่มีสิทธิ์ในการสะสมคะแนน และจองผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ AccorHotels (เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ AccorHotels, ศูนย์สำรองห้องพักของ AccorHotels หรือจองผ่านโรงแรม) และทางสำนักงานตัวแทนการท่องเที่ยวที่ใช้ระบบ GDS (ระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลก) ที่เชื่อมต่อไปยังศูนย์สำรองห้องพักของ AccorHotels โดยอัตโนมัติเป็นช่องทางที่สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้

อย่างไรก็ตาม การสำรองห้องพักที่มีสิทธิ์ในการสะสมคะแนนโดยเฉพาะนั้น ไม่รวมการเข้าพักที่จองผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการทัวร์ หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์บุคคลที่สาม (เช่น Expedia.com Booking.com ฯลฯ) สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนน และไม่ได้รับจำนวนคืนที่มีสิทธิ์สำหรับสะสมเพื่อรับสถานะ

7.2. อัตราค่าห้องที่มีสิทธิ์

เฉพาะการเข้าพักที่มีการจองล่วงหน้าในอัตราค่าห้องที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่ทำให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรม

อัตราค่าห้องที่มีสิทธิ์ได้แก่ อัตราค่าห้องทั้งหมดอันเป็นอัตราสาธารณะ (Public Rates) อัตราสำหรับองค์กร (Corporate Rates) และอัตราโปรโมชั่น (Promotional Rates) แต่ไม่รวมอัตราดังต่อไปนี้:

7.3. ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายที่จ่ายโดยสมาชิกที่เข้าพักจริงดังต่อไปนี้เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการรับคะแนน:

หลักการคำนวณคะแนนนั้น ยึดตามจำนวนรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในใบแจ้งหนี้โดยไม่รวมภาษี สมาชิกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามใบแจ้งหนี้ดังกล่าวที่โรงแรม ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินต้องได้รับการยอมรับและไม่มียอดค้างชำระ ดังนั้น หากสมาชิกระงับการชำระเงินด้วยเช็คหรือสั่งจ่ายเช็คที่มีเงินไม่เพียงพอ หรือมีการปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคารที่ออกบัตรเครดิต สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนใดๆ สำหรับการทำธุรกรรมนั้นๆ รวมถึงไม่ได้รับจำนวนคืนที่มีสิทธิ์ด้วย

กฎเกี่ยวกับคุณสมบัติของค่าใช้จ่ายต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของโรงแรมแต่ละแห่งดังนี้:

ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ในการรับคะแนน:

7.4. ระดับคะแนนรางวัล

โปรแกรมมีระดับสถานะการเป็นสมาชิกอยู่สี่ระดับ ซึ่งได้มาจากจำนวนคืนที่มีสิทธิ์หรือคะแนนสถานะ ประกอบด้วยสถานะ: Classic, Silver, Gold และ Platinum

แต่ละระดับสถานะมีลำดับขั้นของคะแนนรางวัลต่างกันออกไปดังที่แสดงในตารางด้านล่าง โดยจะคำนวณจากการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ทุกๆ สิบยูโร

ต่อการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ 10 ยูโร

ระดับสถานะ

คะแนนรางวัลที่ได้จากแบรนด์โรงแรมที่เข้าร่วม (ไม่รวม MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* และ IBIS STYLES)

คะแนนรางวัลที่ได้จาก MAMA SHELTER, IBIS* และ IBIS STYLES

คะแนนรางวัลที่ได้จาก ADAGIO (ไม่รวม ADAGIO ACCESS)

คะแนนรางวัลที่ได้จาก ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12,5

10

5

SILVER

31

15,5

12,5

6,25

GOLD

37

18,5

15

7,5

PLATINUM

44

22

17,5

8,75

*โรงแรมที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ ibis budget ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ (ดูรายชื่อโรงแรมและแบรนด์ที่เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม)

ลำดับขั้นของคะแนนที่ Thalassa sea & spa จะเป็นไปตามระดับของโรงแรมที่สมาชิกเข้าพัก

หากสถานะของสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเข้าพักและก่อนการเช็คเอาท์ ทางโปรแกรมจะถือกฏการคำนวณคะแนนรางวัลมาใช้กับสถานะ ณ วันที่ทำการเช็คเอาท์เป็นหลัก สำหรับการเข้าพักติดต่อกันหลายคืน สมาชิกจะได้รับคะแนนรางวัลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อทำการชำระเงินเต็มจำนวนตามที่เรียกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.5. การได้รับคะแนนรางวัลจากแบรนด์พันธมิตร

สมาชิกยังสามารถสะสมคะแนนรางวัลผ่านทางโปรแกรมพันธมิตรได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของพันธมิตรแต่ละองค์กร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของ “Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

7.6. ข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมโปรโมชั่น

สมาชิกยังสามารถสะสมคะแนนรางวัลได้เมื่อเข้าร่วมในข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมโปรโมชั่นที่ดำเนินการโดยทางโปรแกรม ในกรณีนี้ การรับคะแนนรางวัลจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะที่นำมาใช้กับแต่ละข้อเสนอหรือกิจกรรมตามที่แจ้งให้สมาชิกทราบ

7.7. อายุของคะแนนรางวัล

คะแนนรางวัลมีอายุการใช้งาน 365 วัน นับจากวันที่มีการให้คะแนน เมื่อได้รับคะแนนรางวัลจากการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมหรือโรงแรมอิสระที่ร่วมโปรแกรม ให้เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันที่เช็คเอาท์ เมื่อได้รับคะแนนจากกิจกรรม Meeting Planner ที่มีสิทธิ์ ให้เริ่มนับอายุการใช้งานจากวันที่ได้รับคะแนนรางวัลในบัญชีสมาชิก

อายุการใช้งานของคะแนนรางวัลที่สมาชิกสะสมไว้นั้นจะได้รับการต่ออายุไปอีก 365 วันในแต่ละครั้งที่สมาชิกทำการเข้าพักในที่มีสิทธิ์ในการสะสมคะแนนที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมหรือโรงแรมอิสระที่ร่วมโปรแกรม

หากสมาชิกไม่ได้เข้าพักในโรงแรมหรือโรงแรมอิสระที่เข้าร่วมโปรแกรมที่ทำให้ได้คะแนนสะสมภายในเวลา 365 วันติดต่อกัน คะแนนรางวัลทั้งหมดในบัญชีของสมาชิกจะถูกหักออกไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่สามารถทำการเรียกคืน หรือโอนคะแนนรางวัลเหล่านี้ได้้

7.8. ระดับคะแนนสถานะ

ตารางทางด้านล่างแสดงระดับในการรับคะแนนสถานะโดยอ้างอิงจากการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ ทุกๆ 10 ยูโร

สำหรับการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ 10 ยูโร

ระดับสถานะ

คะแนนสถานะที่ได้จากแบรนด์โรงแรมที่เข้าร่วม (ไม่รวม MAMA SHELTER, ADAGIO, ADAGIO ACCESS, IBIS* และ IBIS STYLES)

คะแนนสถานะที่ได้จาก MAMA SHELTER, IBIS* และ IBIS STYLES

คะแนนสถานะที่ได้จาก ADAGIO (ไม่รวม ADAGIO ACCESS)

คะแนนสถานะที่ได้จาก ADAGIO ACCESS

CLASSIC

25

12.5

10

5

SILVER

GOLD

PLATINUM

*โรงแรมที่ดำเนินการภายใต้แบรนด์ ibis budget ไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรมนี้ (ดูรายชื่อโรงแรมและแบรนด์ที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมที่)

คะแนนสถานะสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปีที่ได้รับคะแนนนั้นๆ มา

8. สถานะ

สมาชิกจะเลื่อนระดับขึ้นไปในสถานะที่สูงขึ้นเมื่อสมาชิกมีจำนวนคืนที่มีสิทธิ์หรือคะแนนสถานะครบตามเงื่อนไขที่ระบุทางด้านล่าง

สถานะ

จำนวนคืนที่มีคุณสมบัติ

จำนวนคะแนนสถานะ

SILVER

10

2,000

GOLD

30

7,000

PLATINUM

60

14,000

จำนวนคืนที่มีสิทธิ์และคะแนนสถานะของสมาชิกตามรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาจะได้รับการประเมินเมื่อเริ่มต้นปีใหม่ในแต่ละปี:

จำนวนคืนที่มีสิทธิ์และคะแนนสถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์ ณ วันที่ 1 มกราคมของทุกปี

การใช้คะแนนรางวัลไม่มีผลกระทบต่อการรักษาหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะ

เพื่อเป็นการรองรับมาตรการการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ สถานะของสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 จะได้รับการคงไว้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 เพื่อให้กฏการรับสถานะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นไป กิจกรรมทั้งหมดของสมาชิกตลอดปี 2016 จะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการเลื่อนสถานะให้สูงขึ้นในปี 2017

9. สิทธิประโยชน์และบริการที่มอบให้แก่สมาชิก

นอกเหนือจากการรับคะแนนสะสม สมาชิกที่มีสถานะในระดับซิลเวอร์หรือสูงกว่า จะได้เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะด้วย

เฉพาะสมาชิกผู้ถือบัตรเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบัตรสะสมคะแนน

สิทธิประโยชน์เหล่านี้จะมอบให้แก่สมาชิกเมื่อสมาชิกทำการเข้าพักที่มีสิทธิ์สำหรับการสะสมคะแนน โดยจะมีข้อยกเว้นสำหรับการจองห้องพักชั่วคราวตามที่ระบุไว้ในที่นี้

รายละเอียดของสิทธิประโยชน์เหล่านี้ทั้งหมดบรรยายไว้ในส่วน “Le Club AccorHotels” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประกันห้องพักว่างก่อนที่สมาชิกจะมาถึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

10. การแลกรับคะแนนรางวัล

สมาชิกสามารถใช้คะแนนรางวัลเพื่อรับของรางวัล ซึ่งอาจประกอบด้วย:

การใช้คะแนนรางวัลเพื่อเป็นส่วนลดค่าห้องพักสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:

ในการยืนยันคะแนนรางวัลจากพันธมิตร (โดยเฉพาะการแปลงคะแนนรางวัลเป็นคะแนนโปรแกรมสมาชิกอื่นๆ) สมาชิกจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องจากพันธมิตรแต่ละราย (จำนวนคะแนนรางวัลที่ต้องการสำหรับการแลกคะแนนรางวัล วันที่ ความพร้อมให้บริการ และอื่นๆ) เมื่อพันธมิตรอนุญาตให้โอนคะแนนรางวัลไปยังโปรแกรมของตน คะแนนรางวัลจะโอนไปยังบัญชีพันธมิตรที่มีชื่อเดียวกันกับบัญชี Le Club AcorHotels ของสมาชิกเท่านั้น เมื่อการโอนคะแนนเบื้้องต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว บัญชี Le Club AcorHotels ของสมาชิกและบัญชีของพันธมิตรจะเชื่อมโยงกัน และไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชีพันธมิตรกับบัญชี Le Club AcorHotels อื่นแล้ว สมารถขอคำแนะนำได้ที่ส่วนพันธมิตรโปรแกรมของเว็บไซต์ AccorHotels.com

ในการรับรางวัลในร้านค้าออนไลน์ “La Collection by Le Club AccorHotels” สมาชิกจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปจากพันธมิตรแต่ละรายสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พร้อมให้สั่งซื้อ สมาชิกสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และได้รับเชิญให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการสั่งซื้อทางร้านค้าออนไลน์

ไม่ว่าในกรณีใด การใช้คะแนนรางวัลไม่สามารถให้ผลตอบแทนทางการเงินในรูปแบบใดก็ได้ รวมถึงการคืนเงิน

สำหรับจุดประสงค์ในการใช้คะแนนรางวัล สมาชิกยอมรับว่า ข้อมูลและธุรกรรมที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้จัดการใช้เป็นหลักฐานว่ามีการทำธุรกรรมเหล่านี้ จนกว่าหลักฐานจะแสดงให้เห็นในทางตรงกันข้าม

11. ข้อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีสมาชิก

11.1. การยื่นคำร้องสำหรับโรงแรมในเครือข่ายที่เข้าร่วมโปรแกรม

หากสมาชิกพบว่าตนไม่ได้รับคะแนนตามตามสิทธิ์ที่สมควรได้รับหลังจากการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 7 วันหรือมากกว่านั้น สมาชิกสามารถยื่นคำร้องให้ทำการปรับคะแนนได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการเข้าพักดังกล่าว (นับจากวันเช็คเอาท์) ในการยื่นคำร้อง สมาชิกต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มคำร้องในส่วน “ไม่ได้รับคะแนนสะสมหลังการเข้าพัก” ซึ่งอยู่ใต้แถบ “ความช่วยเหลือ” ในบัญชีออนไลน์ของสมาชิกบนเว็บไซต์ AccorHotels.com

สมาชิกต้องแนบสำเนาใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนแล้วจากโรงแรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มีการขีดเขียนด้วยลายมือเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ และต้องอยู่ในรูปแบบที่ร่างไว้โดยทางโรงแรมเท่านั้น การให้คะแนนนั้นจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อชื่อที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ตรงกับชื่อของสมาชิกผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น

เมื่อคำร้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สมาชิกจะได้รับคะแนนรางวัลที่ถูกต้องในบัญชีของตน พร้อมด้วยคะแนนสถานะสำหรับรอบปีที่ทำการเข้าพัก หากการปรับให้คะแนนสถานะที่ถูกต้องในกรณีนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับสถานะของสมาชิกตามกฎที่ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น สมาชิกจะอยู่ในสถานะใหม่นั้นๆ ไปจนหมดรอบปีปฏิทิน คะแนนรางวัลที่สมาชิกได้รับก่อนทำการแก้ไขดังกล่าวจะได้รับการคำนวณใหม่เป็นลำดับ

หากสมาชิกได้รับการปฏิเสธในการให้คะแนนหรือมอบสิทธิประโยชน์ตามระดับสถานะการเป็นสมาชิก

ผู้บริหารงานของโปรแกรมจะมีหน้าที่จำกัดในการบันทึกคะแนนในบัญชีของสมาชิกให้ถูกต้องเท่านั้น

11.2. การยื่นคำร้องกับพันธมิตร

สสำหรับข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสะสมคะแนนรางวัลที่ได้รับจากโปรแกรมพันธมิตร สมาชิกต้องดำเนินการยื่นคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มในส่วน “ไม่ได้รับคะแนนสะสมจากพันธมิตร” ผ่านทาง “ความช่วยเหลือ” ในบัญชีออนไลน์ของสมาชิกหรือจากฝ่ายช่วยเหลือที่ AccorHotels.com พร้อมแนบเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สมาชิกต้องรออย่างน้อย 6 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับการบริการโดยพันธมิตรก่อนที่จะส่งคำร้องดังกล่าว ข้อจำกัดในระยะเวลาที่สามารถยื่นคำร้องหลังจากได้รับการบริการนั้นอาจแตกต่างกันไปตามพันธมิตรแต่ละราย สมาชิกสามารถดูรายละเอียดได้ในส่วน Le Club AccorHotels บน AccorHotels.com

การให้คะแนนรางวัลนั้นจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อชื่อที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ตรงกับชื่อของสมาชิกผู้ถือบัตร Le Club AccorHotels ที่ยื่นคำร้องเท่านั้น

ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานโปรแกรมจะสิ้นสุดลงเมื่อคำขอให้แปลงคะแนนรางวัลได้รับการยืนยันจากโปรแกรมพันธมิตร สำหรับการแปลงคะแนนรางวัลให้เป็นคะแนนของโปรแกรมสมาชิกอื่นหรือไมล์สายการบิน อย่างไรก็ตาม หากคะแนนรางวัลถูกหักจากบัญชีของสมาชิกแล้ว แต่สมาชิกยังไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์สายการบินเพิ่มไปในบัญชีโปรแกรมพันธมิตรภายใน 6 สัปดาห์ สมาชิกสามารถติดต่อผู้บริหารงานของโปรแกรมพันธมิตรภายในระยะเวลาที่โปรแกรมดังกล่าวกำหนดได้

12. การระงับหรือการยุติข้อกำหนดและขั้นตอนการดำเนินการ

12.1. การยุติโดยสมาชิก

สมาชิกอาจตัดสินใจถอนตัวจากโปรแกรมได้ตลอดเวลา สมาชิกสามารถยุติสถานะสมาชิกภาพของตนได้โดยการส่งอีเมล์ที่ระบุความจำนงที่จะยุติการเป็นสมาชิกในโปรแกรมโดยไปที่หน้า “ความช่วยเหลือ” หรือลิงก์ “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

12.2. การระงับหรือการยุติโดยผู้บริหารงานของโปรแกรม

การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมโดยสมาชิกที่ใช้บัตร Le Club AccorHotels อาจถูกดำเนินการต่อไปนี้ตามดุลยพินิจของผู้บริหารงานโปรแกรม:

12.3. ผลของการระงับการเป็นสมาชิก

ในระหว่างการระงับการเป็นสมาชิก สมาชิกจะไม่สามารถแลกคะแนนรางวัลของตนตามที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 10 ในที่นี้ได้

ในระหว่างระยะเวลาการระงับการเป็นสมาชิกซึ่งยังไม่ถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาการระงับ ผู้บริหารงานโปรแกรมสามารถตัดสินใจดังนี้:

12.4. ผลของการยุติการเป็นสมาชิก

เมื่อใดก็ตามที่การเป็นสมาชิกยุติลง จะหมายถึงการถอดถอนสมาชิกออกจากโปรแกรมโดยสิ้นเชิง และถือเป็นการสิ้นสุดข้อผูกพันใดๆ ระหว่างผู้บริหารงานของโปรแกรมและสมาชิก การถอดถอนจากการเป็นสมาชิกยังส่งผลให้มีการลบคะแนนสะสมทั้งหมด ณ วันที่มีการยุติการเป็นสมาชิกด้วย

13. การสื่อสารของโปรแกรม

สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมของตน (รวมถึงยอดคะแนนคงเหลือ จำนวนคืนที่มีสิทธิ์ และการดำเนินการในบัญชีสมาชิก) ผ่านทางบัญชีลูกค้าของตนบนเว็บไซต์ AccorHotels.com ตามข้อ 4.1 สมาชิกรับทราบดีว่าในการเป็นสมาชิกของโปรแกรม สมาชิกตกลงที่จะรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการให้บริการที่มอบให้โดยทางโปรแกรม (ข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสาร รายงานคะแนน ฯลฯ) หากสมาชิกไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลซึ่งถือว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของโปรแกรมอีกต่อไป สมาชิกจะต้องออกจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโปรแกรม (ดูขั้นตอนการยุติการเป็นสมาชิกที่อธิบายไว้ในข้อ 12.1) สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโปรแกรม ยังต้องยอมรับข้อมูลเชิงพาณิชย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางทางอีเมล์ที่ส่งจากทางโปรแกรมรวมถึงโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกเท่านั้น หากสมาชิกไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป สมาชิกสามารถทำการยกเลิกการรับข่าวสารเชิงพาณิชย์ได้ทุกเมื่อโดยการคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข่าวสารที่ส่วนท้ายของอีเมล์หรือผ่านทางบัญชีส่วนตัวของสมาชิก การดำเนินการยกเลิกการรับข่าวสารเชิงพาณิชย์นี้จะไม่มีผลต่อการเป็นสมาชิก

สมาชิกจะต้องแจ้งให้โปรแกรมรับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับที่อยู่อีเมล์หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ชื่อ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านบัญชีส่วนตัวของตน

14. การปกป้องคุ้มครองข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกจะถูกรวบรวมโดย Accor SA (สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 82 rue Henri Farman, 92013 Issy-les-Moulineaux, France) Accor SA เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานและการจัดการของโปรแกรม (สมาชิกภาพและคำร้อง)ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับการใช้งานโดย Accor SA และบริษัทในเครือ (รวมทั้ง PROFID SAS ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานของโปรแกรม) พันธมิตรทางการค้าและหุ้นส่วนการค้าที่ทำสัญญาร่วมกัน (ผู้ให้บริการ พันธมิตร และโรงแรม)

ข้อมูลนี้ได้รับการคุ้มครองตามที่อธิบายไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่าอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิก

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไปยังผู้รับที่อยู่ในประเทศนอกสหภาพยุโรปซึ่งอาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น:

นอกจากนี้ Accor SA ยังประมวลผลข้อมูลในลักษณะส่วนบุคคลเพื่อป้องกันและจัดการกรณีที่มีความผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการหรือมีการรับหรือใช้คะแนน ข้อมูลที่ถูกรวบรวมตามบริบทนี้ เป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุญาตของ Accor SA ผู้ให้บริการของ Accor SA และในกรณีที่จำเป็นจะรวมถึงพันธมิตรโปรแกรมสะสมคะแนนและผู้จัดการของโรงแรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกตินั้นๆ สมาชิกจะได้รับจดหมายแจ้งหากพบว่ามีกรณีผิดปกติเกี่ยวกับสมาชิกเกิดขึ้น

ในการปฏิบัติตามกฎหมายของฝรั่งเศสลงวันที่ 6 มกราคม 1978 เกี่ยวกับกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูล สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง สอบถาม และแก้ไขข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตนเอง รวมถึงมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้ตามเหตุผลอันสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่ data.privacy@accor.com

15. การยอมรับเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของโปรแกรม ข้อตกลงในการฟ้องร้องคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมโปรแกรมถือเป็นการยอมรับโดยสมาชิกซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมโดยไม่มีการสงวนสิทธิ์ใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เหนือข้อความใดๆ ที่มีมาก่อนหน้า

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งระหว่างสมาชิกและ PRO-FID SAS อันเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรม จะถือว่าสมาชิกรับทราบแล้วว่าตนสามารถอุทธรณ์ให้ดำเนินการกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือวิธีการทำความตกลงในรูปแบบอื่นได้ ในกรณีทีไม่มีการแก้ไขไกล่เกลี่ยฉันท์มิตรภายในหกสิบวันนับจากวันที่อ้างอิงของฝ่ายบริการลูกค้า สมาชิกสามารถอุทธรณ์ต่อผู้ไกล่เกลี่ยด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง โดยไม่เกินสิบสองเดือนหลังจากที่มีคำร้องเรียนครั้งแรก ข้อมูลติดต่อผู้ไกล่เกลี่ยและวิธีการอ้างอิงมีอยู่ที่ส่วน "ความช่วยเหลือ"

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฝรั่งเศส โดยไม่ขัดกับบทบัญญัติความคุ้มครองที่อาจมีผลบังคับใช้ในประเทศภูมิลำเนาของผู้บริโภค

16. ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Le Club AccorHotels โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการเพิ่มเติมโดยโรงแรมแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโปรแกรมและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากพันธมิตรแต่ละรายจะมีระบุอยู่ในส่วนของ Le Club AccorHotels บนเว็บไซต์ AccorHotels.com

เราได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปของโปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะใหม่ๆ เหล่านี้ เงื่อนไขในการใช้งานทั่วไปนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 กรุณาอ่านเงื่อนไขดังกล่าว :